Vrtané i kopané studny

Vlastní studna je jednou z možností v případě, že v domě či na pozemku není k dispozici jiný zdroj vody. Pokud zdroj vody máte, je nutné zvážit, zda se budování vlastní studny vyplatí.

Studnařská firma vám vybuduje studnu vrtanou nebo kopanou. Kopaná má oproti vrtané některé výhody, je však nákladnější. Nejrozšířenějším způsobem jímání podzemní vody pro zásobování chat a chalup je tedy vybudování vrtané studny.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Voda na chalupě:

Průtokové ohřívače – teplá voda rychle

Ohřev vody v rekreační domácnosti

Elektrické a plynové bojlery

Voda ze studny

________________________________________________________________________

Konstrukce vrtané studny umožňuje oddělit mělkou podpovrchovou vodu od hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Můžeme tedy očekávat stálejší množství a vydatnost vody a také její lepší kvalitu.

Vrtané studny se hloubí nárazovou, rotační, drapákovou a jádrovou technologií pomocí vrtných souprav. Nejrozšířenější a cenově nejdostupnější technologií je podle studnařů hloubení rotační.

Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu se volí s ohledem na předpokládané využití studny. Hydrogeolog bere při zpracování projektu v úvahu potřebnou hloubku vrtu, tloušťku obsypu a těsnění a vnější průměr pažnice, který se odvozuje od typu a velikosti čerpacího zařízení. Nejčastějším a obvykle optimálním profilem vrtání je průměr 180 až 254 mm. Méně často se dělají vrty o průměru 300 mm, případně ještě větší.

Do vrtu se vkládají speciální pažnice (tlakové PVC, PEHD, PVC-U, nerezové, s lepenými filtry), které splňují příslušné hygienické normy. Průměr pažnice studnaři navrhnou v souladu s celou konstrukcí vrtu, obvyklý je průměr 110 až 160 mm. V tzv. zvodněné části vrtu je pažnice děrovaná, nad touto vrstvou je plná. Pažnice je u dna studny ukončena plnou částí – kalníkem, který plní funkci kalové jímky.

Prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu (mezikruží) se vyplní čistým, tříděným říčním kamenivem (vodárenský štěrk, obvykle frakce 4–8 mm), který vytváří kolem pažnice vodorovnou klenbu, tlačí na horninu a zabraňuje jí v pohybu. Správná volba tloušťky a zrnitost obsypu je důležitá, protože u příliš tenké vrstvy obsypu může dojít k zalepení pažnice, snížení vydatnosti a životnosti vrtu. Parametry samozřejmě musí určit firma, která studnu buduje.

V horní části vrtu se pažnice utěsňuje proti pronikání povrchové vody do studny. Těsnění (cement, těsnicí jíl, těsnicí bentonit) se dělá od terénu do hloubky nejméně 3,0 m a musí vyplňovat celý prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Mezi těsněním a obsypem musí být přechodová vrstva nejlépe z písčité zeminy pro zabránění vyplavování jemných částí z těsnicí vrstvy do obsypu. Minimální tloušťka těsnění je 30 mm.

Vyústění vrtu na povrch (zhlaví) vrtané studny se zakončuje a chrání manipulační šachtou. Ta by měla zabránit vnikání nečistot nebo povrchové vody do studny.

Ceny vrtaných studní se pohybují od 1 500 do 2 500 korun za metr, cena se odvíjí od průměru vrtu a dalších faktorů, ale zpravidla představuje zhruba polovinu nákladů na studnu kopanou. Záleží však na konkrétních podmínkách v místě vrtu.

Výhody kopané studny

Klasická kopaná studna z betonových skruží je vlastně vodojem o průměru 80 až 100 cm, který je zapuštěn v ideálním případě 3 až 4 metry pod hladinu podzemní vody.

Kvůli vyšším pořizovacím nákladům má vyhloubení kopané studny smysl tam, kde je dostatek nezávadné mělké podzemní vody a dobrá propustnost zvodnělých vrstev (písky, štěrky, jílovce, pískovce apod.).

Při správném umístění by studny tohoto typu sice měly jímat především tzv. první horizont podzemní vody, který souvisí se srážkovou vodou, ale neměly by být na srážkách závislé. Studny s kolísající hladinou, jejíž vydatnost ovlivňují srážky či mrazy, jsou často špatně umístěné. Výběr správného umístění kopané studny je tedy nezbytné svěřit odborníkům a zpravidla je to automatická součást služeb, které poskytují studnařské firmy.

Kopané studny mají oproti vrtaným výhodu především díky své schopnosti nashromáždit velké množství vody, takže zvládnou i velké jednorázové odběry, například plnění bazénu. Vyšší náklady lze ospravedlnit i tím, že kopaná studna se snadno kontroluje a udržuje a i po mnoha letech provozu bude vždy poměrně snadné takovou studnu opravovat a čistit.

Co říká zákon

Kopané či vrtané studny jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona. Jsou speciálními stavbami – vodními díly dle ustanovení § 55 zák. č. 254/2001 Sb. ve znění dalších předpisů (dále jen vodní zákon). Vodní zákon říká, že studny jsou vodní díla sloužící k nakládání s vodami. Podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání nebo k jejich odstranění třeba stavební povolení vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu. Vodní zákon dále říká, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami potřeba, lze vodní dílo povolit jen tehdy, když bylo povoleno nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

V § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona se uvádí, že povolení k nakládání s podzemními vodami je třeba k jejich odběru. Stavební povolení se tedy týká každé studny (kopaná studna, vrtaná studna). Je nutné ho vyřídit i v případě, že se opravuje stávající studna (rekonstrukce se ohlásí vodoprávnímu úřadu, který rozhodne, zda je tak rozsáhlá, že je třeba stavební povolení). Stavební povolení je nutné vyřídit i tehdy, kdy prohlubujete kopanou studnu vrtáním. Při stavbě nové studny je možné před podáním žádosti o stavební povolení udělat zkušební vrt. Toto povolení se musí vyřídit dříve, než se začne s hloubením samotné studny. O stavební povolení se žádá na příslušném vodoprávním úřadu, který je součástí obecního úřadu.

www.studnanaklic.cz, www.aqua-servis.cz, www.vrty-studny.com, www.artemiastudny.cz

text: Richard Guryča, Barbora Peková
foto: Petr Živný, archiv firem, Shutterstock

Vrtané i kopané studny

Vrtané i kopané studny