Připojení ke kanalizaci

Rubrika: Právo

Před dvěma lety jsme dostavěli chalupu v obci bez kanalizace a v té době se o ní vůbec neuvažovalo.
Teď nám obec oznámila, že připravuje projekt kanalizace. Máme biologickou čističku s jímkou na přečištěnou vodu, kterou používáme na zalévání, a zbytek vypouštíme od vodoteče. Tento stav nám velmi vyhovuje. Máme podle zákona povinnost připojit se ke kanalizaci?
A pokud ano, uhradí nám obec náklady např. za již nepotřebnou čističku, překopaný vjezd do garáže, zničené rostliny v trase apod?
(K. P., Tábor)

Připojení ke kanalizaci

Odpovědi na tyto otázky najdete v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho ustanovení § 3 odst. 8 může obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Z textu tohoto ustanovení je zřejmé, že tak může učinit obecní úřad bez ohledu na to, zda vlastník takové nemovitosti má zajištěno odkanalizování či nikoliv, a že při tom záleží na jeho úvaze. Ta by ovšem musela být náležitě odůvodněná, rozhodně nemůže jít o nějakou libovůli. Doporučuji vám proto vstoupit do jednání s obcí v této věci co nejdříve.

Pokud likvidujete odpadní vody nezávadným způsobem a není ke změně stavu nějaký závažný důvod z hlediska ochrany čistoty vod či zdraví obyvatel, nedovedu si představit, že by vám takovou povinnost bylo možné uložit. S nuceným připojením na kanalizaci jsem se dosud nesetkal. Pokud by se tak ale stalo za situace nezávadného likvidování odpadních vod, domnívám se, že by takové opatření měl zaplatit ten, kdo je nařídil, včetně náhrady za dosud funkční čističku. V případě nedohody byste se však museli těchto práv domáhat soudní cestou.

Bude-li chtít obec realizovat kanalizaci po vašem pozemku, bude muset k němu nejdříve získat potřebné právo (vlastnické nebo jiné). Nedojde-li mezi vámi v tomto směru k dohodě, je třeba poznamenat, že podle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze práva k pozemkům a stavbám pro uskutečnění technické infrastruktury (viz § 2 odst. 1 písm. k/bod 2 SZ) včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci. Pokud jde o práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování kanalizace, jsou stanoveny v § 7 citovaného zákona. Podle jeho prvého a druhého odstavce jsou jak vlastník kanalizace za účelem jeho udržování v dobrém stavebním stavu, tak provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází, a umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu kanalizace.

Vznikne-li spor o rozsah těchto oprávnění, rozhoduje o něm příslušný vodoprávní úřad. Tato oprávnění musí být především vykonávány tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

Vznikne-li vlastníkům pozemků a staveb výkonem práv stavebníka nebo vlastníka kanalizace majetková újma, nebo je-li tato osoba omezena v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má tato osoba právo na náhradu. Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne stavebník nebo vlastník kanalizace vlastníkům pozemků a staveb jednorázovou náhradu podle zákona č. 151/ 1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva na náhradu. Tím není dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu.

TEXT: JOSEF LOMNICKÝ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Připojení ke kanalizaci