Musím udržovat louku?

Rubrika: Právo

Vlastním louku o rozloze tři tisíce čtverečních metrů, která je poměrně vzdálená od mé chalupy. Je poblíž sousedova domu a přístup k ní je jen přes jeho pozemek. Léta jsem ji perfektně udržoval, ale už to nezvládám. Soused o louku nemá zájem, vyhovuje mu současný stav. Mohu z jeho strany očekávat nějaký problém, když ji přestanu sekat?
(I. B., Ostrava)

Zprávních předpisů sice přímo nevyplývá povinnost vlastníků sekat trávu na jejich pozemcích, nicméně jsou upraveny jiné související otázky. Přímo z občanského zákoníku vyplývá povinnost každého vlastníka věci (tedy i nemovité), že se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Povinnost sekat trávu může stanovit ve své vyhlášce i obec, která pak může kontrolovat, zda tuto povinnost vlastníci pozemků plní a může je i pokutovat.

Bez obecní vyhlášky je obtížné sankcionovat neposekaný pozemek, i když to má negativní důsledky na sousední pozemky, protože se těžko prokazují a každý má jiný názor na škodlivost plevelů. Někdo se prostě rád dívá na rozkvetlou louku a někdo má rád udržovanou zahradu.

Obec má některé možnosti k postihu i bez vlastní vyhlášky:

1. Mohlo by jít o správní delikt, neboť v ustanovení §] 58 odst. 2 zákona o obcích je uvedeno, že obec může uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč právnické osobě a fyzické osobě (která je podnikatelem), pokud neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, jenž užívá nebo vlastní, tak, že narušuje vzhled obce.

2. Dále pak je v ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích stanoveno, že se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

3. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v § 3 odst. 1) říká, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu, a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organizmů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.

4. Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. také určuje jisté povinnosti vlastníkům či uživatelům pozemků. Vust. § 3 odst. 1 stanoví povinnost vlastníka pozemku, který pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a také vlastníka pozemku, objektu nebo osoby, která pozemky či objekty užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Podle tohoto zákona může být uložena pokuta za porušení uvedené povinnosti až do výše 30 tis. Kč fyzické osobě a až 500 tis. Kč právnické osobě.

Uvedená ustanovení zákonů nelze použít v každém případě. Každý vlastník pozemku by se však měl snažit předejít sporům se sousedy a o svůj majetek se starat. Ve vašem případě alespoň dvakrát za rok jej posekat.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ

Musím udržovat louku?