Pravidla pro cyklisty

Rubrika: Právo

Chování cyklistů na silnici, ale i mimo ni, popisuje tzv. silniční zákon. Jak bychom se tedy při jízdě na kole měli chovat?

Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací. Cyklostezky jsou veřejný prostor, který mohou všichni volně užívat, avšak za podmínek dodržování pravidel silničního provozu, slušného chovaní a zdravého rozumu.

Desatero cyklostezky

1. Ohled na ostatní účastníky provozu cyklostezky – účastník se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. Na cyklostezku mohou i jiní sportovci, například na koloběžce nebo kolečkových bruslích.
2. Směr pohybu – všichni účastníci provozu cyklostezky jsou povinni se pohybovat po pravém okraji a vždy za sebou! Pouze při sníženém provozu je možné se pohybovat ve dvojicích vedle sebe.
3. Používání bezpečnostních pomůcek – všichni účastníci, kteří využívají cyklostezku ke sportovním aktivitám, jsou povinni používat helmu a dalších ochranných pomůcek dle uvážení.
4. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – účastník musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění tak, aby neohrožoval ostatní účastníky provozu cyklostezky.
5. Zákaz alkoholu – účastníci pod vlivem alkoholických nápojů, jsou povinni opustit provoz cyklostezky.
6. Předjíždění – předjíždět se může vždy pouze zleva! Je nutné poskytnout předjížděnému dostatek prostoru, aby nebyl ohrožen. Je možné upozornit předjížděného zvoláním: „zleva“.
7. Vjíždění a rozjíždění – každý účastník, který chce vjet na cyklostezku, nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout kolem sebe a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a ostatní.
8. Zastavení – každý účastník se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně na cyklostezce zdržoval a omezoval tak plynulý provoz cyklostezky. V případě pádu či zranění musí místo uvolnit co nejrychleji.
9. Chování při úrazech – při úrazech je každý účastník provozu cyklostezky povinen poskytnout první pomoc a přivolat v případě nutnosti záchrannou službu.
10. Povinnost prokázání se – každý účastník nebo svědek, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Smíšené cyklostezky

Některé nové cyklostezky označené jako smíšené umožňují společný provoz cyklistů a chodců. Jestliže je stezka označena dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce, kteří po ní jdou. Pokud je na této stezce oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty.

Integrovaná cyklodoprava

Cyklostezky v některých místech překonávají hlavní dopravní prostor přejezdem pro cyklisty, kde dochází ke kontaktu cyklisty s ostatními účastníky silničního provozu, především s motoristy. Zde nastává jeden paradox, který ve svém důsledku snižuje bezpečnost jízdy na kole po městě při budování odloučené cyklistické infrastruktury.
Na cyklostezce je cyklista od motorové dopravy ochráněn, avšak v místech křížení s pozemními komunikacemi či na zbytku uliční sítě je tomu právě naopak. Při relativně vysokém rozsahu cyklostezek si motoristé snáze odvyknou přítomnosti cyklistů na komunikacích. Následně pak ve společném provozu motoroví a bezmotoroví uživatelé často nevědí, jak se správně chovat.
V českém prostředí není nikde vybudována tak hustá síť cyklostezek, aby k tomuto jevu nedocházelo. Vzhledem ke zpravidla omezeným prostorovým a finančním podmínkám je vize výhradně samostatných cyklostezek nereálná. Jako řešení se jeví integrační opatření namísto budování cyklostezek za každou cenu. Při integraci prvků cyklistické infrastruktury se i méně zkušení uživatelé (cyklisté i motoristé) chovají předvídatelněji, přičemž si na sebe vzájemně snáze a rychleji zvykají. To pak vede ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu i k dalšímu rozvoji cyklodopravy.
Ve významných uličních profilech, zvláště pak širším centru měst, se v českém prostředí jako nejvýhodnější jeví využívání integračních opatření v hlavním dopravním prostoru formou vyhrazených jízdních pruhů, resp. zvýšenými pásy přimknutými k vozovce se zachováním přednosti v jízdě.

Cyklostezka a silnice

Když už se tedy cyklostezka se silničním provozem střetne, je třeba dodržovat daná pravidla. Především se setkáme s přejezdem pro cyklisty označeným příslušným svislým i vodorovným dopravním značením. Cyklista na něm nemá při přejíždění komunikace přednost před projíždějícími vozidly! Přejezdy mohou být buď neřízené, nebo vybavené světelnou signalizací.
Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a smí přejíždět vozovku jen tehdy, pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo. Tento přejezd není pro chodce.

Pravidla na silnici

Jízdní kolo je dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vozidlo. Cyklista jedoucí na pozemní komunikaci na jízdním kole je řidič vozidla a musí respektovat dopravní předpisy. Součástí toho je i předpis povinné výbavy.
Na silnici se na kole jezdí při pravém okraji vozovky; pokud tím nejsou ohrožováni a ani omezováni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízen pruh pro cyklisty, musí je využít. Cyklista nesmí jezdit po chodníku ani po přechodu pro chodce. Děti do deseti let po chodníku jezdit mohou.
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět z pravé strany, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa. Cyklisté za spáchaný přestupek nemohou dostat trestné body, maximálně pokutu.
Dítě do deseti let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které už bylo 15 let; to neplatí pro cyklostezku. Všechny osoby do 18 let musejí mít přilbu. Pro všechny komunikace, kam cyklisté smějí, však platí nulová tolerance alkoholu. To se však možná změní.

Promile pro cyklisty

V Senátu se schyluje k průlomovému rozhodnutí. Na silnicích nižších tříd a cyklostezkách by mělo být cyklistům povoleno až 0,8 promile alkoholu. To odpovídá přibližně třem vypitým desetistupňovým pivům či dvěma dvanáctistupňovým. Povolená hranice alkoholu vyplývá z návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který nedávno v Senátu úspěšně prošel prvním čtením.
S tímto návrhem zásadně nesouhlasí BESIP. A to ani v případě, že by se měl týkat jen pohybu po cyklostezkách, a v žádném případě v dopravním provozu silnic druhých a třetích tříd. Povolení jakékoliv tolerance pro některou skupinu řidičů (v tomto případě cyklistů) by mohla znamenat precedens pro uvolnění i v dalších kategoriích řidičů. Tolerance alkoholu u cyklistů by mohla vyvolat také právní komplikace například při posuzování zavinění při střetu motorového vozidla, které porušilo pravidla silničního provozu s cyklistou, který požil alkohol i v povolené toleranci.

Text: Tomáš Krásenský
Kresba: Jiří Novák

Pravidla pro cyklisty