Nahlížení do katastru nemovitostí přes internet

Rubrika: Právo

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je volně přístupná aplikace z katastru nemovitostí „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Umožňuje uživatelům internetu získávat bezplatně vybrané údaje o pozemcích, budovách a jednotkách (bytech a nebytových prostorech) evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnících. Údaje však mají pouze informativní charakter a nelze z nich sestavit veřejnou listinu.

Aplikace umožňuje získávat informace o stavu řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti v souvislosti s podaným návrhem na vklad práva nebo jeho změnou do katastru nemovitostí, nebo v souvislosti s ohlášením změny práva k zápisu záznamem do katastru nemovitostí a také informace o stavu řízení pro účely potvrzování geometrických plánů.

Využívání uvedené aplikace nevyžaduje na rozdíl od dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí žádnou registraci u správce centrální databáze katastru nemovitostí, ani není nutné uzavírat s ním smlouvu o jejím užívání. Výhodou je okamžitá dostupnost a aktuálnost získaných údajů, které jsou přenášeny z lokálních bází do centrální databáze maximálně za dvacet minut.

Pro značný zájem uživatelů internetu byla upravena dosavadní verze aplikace, která rozšiřuje množství poskytovaných informací. Oproti dřívějšímu stavu doplňuje informace o omezení vlastnického práva (např. věcné břemeno chůze a jízdy) a o jiných zápisech (např. o přečíslování parcel). Umožňuje i zobrazování katastrálních map a jejich provázání s popisnými informacemi katastru. Z aplikace ovšem nelze získat list vlastnictví, nemovitost nelze vyhledat podle rodného čísla, podle jména a příjmení, názvu firmy nebo identifikačního čísla organizace. Budovu bez čísla popisného nebo evidenčního lze vyhledat pouze podle parcely, na které tato budova stojí.

Výsledná aplikace je nově rozdělena do 5 sekcí: vyhledat parcelu, vyhledat stavbu, vyhledat jednotku, vyhledat řízení, zobrazení mapy. Jednotlivé sekce umožňují získat vybrané údaje o vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů a nebytových prostorů), které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí. Dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv evidovaných subjektů, pro účely potvrzování geometrických plánů a pro další úkony, týkající se nemovitostí.

Zařazení aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňuje uživatelům internetu (vlastníkům nemovitostí) získat pohotově základní údaje o evidovaných nemovitostech z kteréhokoliv katastrálního území na kterémkoliv katastrálním pracovišti v České republice. Umožňuje i zprůhlednit průběh řízení o návrzích na vklad i záznam práva k nemovitosti. Každý se může např. přesvědčit o tom, zda není v zápise do katastru nemovitostí někým „přeskakován“ a zároveň si udělat představu o tom, kdy asi bude jeho návrh vyřízen. Došlé návrhy jsou aritmeticky řazeny podle podacích čísel a u každého je možné zjistit, jaký je aktuální stav vyřizování.

Podrobné informace o této nové aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ jsou uvedeny na internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz

TEXT: ING. BOHUMIL KUBA

Nahlížení do katastru nemovitostí přes internet