Zahrádkářská kolonie a chatová osada

Rubrika: Právo

Bydlím v zahrádkářské kolonii mimo obec. Kolonie nese název podle obce. Je zde pětašedesát pozemků, z toho padesát pět chat k rekreaci. Většina zahrádkářů tady má chaty a rádi by ze zahrádkářské kolonie vytvořili chatovou osadu. Jaké kroky je potřeba učinit?
(M. K., Olomouc)

Ačkoliv jsou dle mého názoru zahrádkářská kolonie i chatová osada území určená pro individuální rekreaci a měly by mít ze stavebního hlediska stejný či podobný režim, doporučila bych v tomto případě obrátit se na obec, která vydává územní plán či již vydala nějaké územní rozhodnutí. Je důležité vědět, zda a jaká omezení jsou obsažená v dokumentech vydaných obcí pro určené území, a případně požádat o změnu územního plánu. Z výše uvedených dokumentů může totiž vyplývat jisté omezení pro zástavbu území, resp. může zde být uvedeno, zda se vůbec jedná o „zastavitelnou plochu“.

Územní plán (ÚP) je druh územně plánovací dokumentace, která má za úkol racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Je to vlastně nejdůležitější dokument, se kterým by se měl seznámit každý vlastník nemovitosti (stavby či pozemku) na území obce a i ten, kdo hodlá na území obce stavět. Územní plán určuje, jakou stavební činnost lze na území obce vykonávat, a dále stanovuje funkční využití pozemků. Každý záměr výstavby či využití pozemku musí být s územním plánem v souladu.

Zastavitelná plocha

Pojem „zastavitelná plocha“ definuje stavební zákon v § 2 odst. 1 písm. j) tak, že jde o plochu vymezenou k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Vlastníka pozemku totiž neopravňuje jeho vlastnický vztah k němu k jeho zastavění čímkoliv, musí vždy vycházet z cílů a úkolů územního plánování stanovených právě v územně plánovací dokumentaci obce.

S ohledem na výše uvedené je tedy v prvé řadě vhodné znát záměry obce s územím – územní plán. Následně je pak možné obec požádat o změnu územního plánu. O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází.

Změna územního plánu

Návrh na pořízení změny územního plánu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, tj.:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití veškerých ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Obec po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, obec návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, obec jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

Související vyhláška

Doporučila bych nahlédnout kromě výše uvedeného stavebního zákona i do vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Text této vyhlášky a další informace můžete najít na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz. Výše uvedené informace jsou velmi obecné, neboť pro vyřešení celé situace je nutná znalost místních poměrů a dokumentace. Určitě se tedy obraťte na obec, případně na odborníka, který je schopen podobnou záležitost vyřešit.

text: Mgr. Barbora Peková
kresba: Jiří Novák

Zahrádkářská kolonie a chatová osada