Úschova závěti

Rubrika: Právo

Závěť lze uschovat všude tam, kde je možné uschovávat listiny. Existují však advokátní kanceláře, které přímo úschovu závětí nabízejí.

Úschova závěti

Pokud někdo přebírá listinu do úschovy, musí být přesně stanoveno, jak a komu bude z úschovy zase vydána. To není u závěti zcela jednoduché. Problém vidím v tom, že pokud někdo (tedy především případný dědic) neví, že má závěť hledat a kde, nemusí se dozvědět o její existenci. Proto je dle mého názoru nejjistějším způsobem uložení závěti u kteréhokoliv notáře. Existuje totiž tzv. Centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora České republiky. Díky této evidenci je závěť kdykoli a odkudkoli dohledatelná (i jiným notářem, určeným např. k projednání dědictví).

Způsob zápisu

Závěť lze sepsat i formou notářského zápisu a jsou pro ni určující ustanovení notářského řádu. Formou notářského zápisu vždy musí závěť sepsat osoba nezletilá, resp. osoba od 15 do 18 let (nezletilý do 15 let nemůže závěť sepsat). Závěť u notáře tedy může pořídit kdokoliv, kdo má pořizovací způsobilost. Notářský zápis o závěti pak sepíše kterýkoliv notář bez ohledu na místo trvalého bydliště pořizovatele.

Notářský zápis musí obsahovat náležitosti jako každý jiný právní úkon sepisovaný u notáře. Vedle vlastního textu závěti imísto, den, měsíc a rok tohoto úkonu, označení notáře a jeho sídlo, jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo pořizovatele, jeho prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, údaj o tom, že byl zápis po přečtení schválen včetně úředního razítka notáře a jeho podpisu. Vyhotovíli notář závěť ve formě notářského zápisu, zapíše pomocí elektronického přenosu dat údaje o listině a o jejím pořizovateli do Centrální evidence závětí.

Podle notářského řádu

Centrální evidence závětí se řídí notářským řádem (§ 35a zák. č. 358/1992 Sb.). Jde o neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora. V centrální evidenci závětí jsou evidovány závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů (dále jen závěti) a také listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen listina o správě dědictví). Závěti a listiny právě o dědictví jsou evidovány odděleně.
Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu (notáři, který byl jako soudní komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, a osobě, která prokáže právní zájem), zda je evidována závěť nebo více závětí zůstavitele a u koho jsou uloženy, a sdělí jim také, zda je evidována listina o správě dědictví nebo více takových listin a u koho jsou uloženy. Žádosti nevyhoví, pokud je podána za života pořizovatele nebo odvolatele závěti nebo listiny o správě dědictví.

Kterýkoli notář sdělí osobě, která prokáže právní zájem, zda je v Centrální evidenci závětí evidována listina o správě dědictví a u koho je uložena a vydá opis zápisu z Centrální evidence závětí. Není-li závěť evidována, vydá o tom potvrzení. Jestliže je evidováno více listin o správě dědictví pořízených stejným pořizovatelem, obsahuje opis zápisu údaje o všech těchto listinách.
Odměna notáře za všechny výše uvedené úkony je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 29. 5. 2001 o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Např. odměna za sepsání notářského zápisu o závěti nebo o listině o vydědění anebo o listině o ustanovení správce dědictví činí podle zmíněné vyhlášky 1500 korun. Znění notářského řádu a notářského tarifu je možné najít na internetových stránkách Notářské komory ČR www.nkcr.cz v části právní předpisy.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Úschova závěti