Opravu zdi přenechte vlastníkovi

Rubrika: Právo

Hranicí mezi naším a sousedovým dvorem je zeď, kterou nechal postavit soused (plot z druhé strany pozemku je zase náš, jak to bylo obvyklé – platí to ještě?). Protože je zeď od země navlhlá a plná nepěkných skvrn, rádi bychom na ni připevnili na hmoždinky rákosovou rohož. Musíme žádat o dovolení souseda, který k nám nechodí a jehož stranu zdi by to vůbec neovlivnilo?
(K. R., Hradec Králové)

Opravu zdi přenechte vlastníkovi

Pro oplocení platí, že patří tomu, kdo jej postavil, nebo kdo jej dal pro sebe postavit, resp. tomu, kdo je jeho vlastníkem. Při sporu mezi sousedy o to, komu vlastně plot patří, je rozhodující zpravidla stavební dokumentace či nějaký znalecký posudek. Pokud není možné zjistit, kdo je vlastníkem plotu, je velmi pravděpodobné, že patří tomu, na jehož pozemku stojí. Tzv. pravidlo pravé ruky, tedy to, že vlastníkovi pozemku patří plot po pravé ruce od vstupu na pozemek rozhodně neplatí a není možné se podle něj řídit.

Mluvíme-li o plotech, máme na mysli všechny druhy rozhrad mezi nemovitostmi, ať již jde o oplocení celozděné, plné nebo jen se zděnou podezdívkou, kde horní část bývá z příček různého materiálu, ať dřevěných nebo kovových; může jít i o ploty z drátěného pletiva, nebo jen z dřevěných latěk bez podezdívky atp. Stavební předpisy znají také plot živý. Živý plot však dle občanského zákoníku nelze úplně považovat za věc jako celek. Plot lze kvalifikovat jako samostatnou věc nebo jen součást věci hlavní, ať jde o věc movitou anebo nemovitou, podle § 119 odst. 2. občanského zákoníku (stavbu spojenou se zemí pevným základem).

Z dotazu je nepochybné, že plot – zeď je výlučným vlastnictvím vašeho souseda a ten je oprávněn dle ust. § 123 občanského zákoníku své vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. Je však povinen plot udržovat, a to především v případě, že by jeho neudržováním mohlo dojít k obtěžování souseda nad míru přiměřenou poměrům.

Můžete tedy souseda požádat, aby plot opravil, pokud je ohroženo vaše vlastnické právo (např. plot padá). Musíte však počítat s tím, že vlastník plotu má právo vstoupit na váš, resp. sousedův pozemek.

Podle ust. § 127 občanského zákoníku jsou vlastníci sousedících pozemků povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. V souvislosti s tím je však stanovena i povinnost nahradit škodu, pokud vznikne na pozemku nebo stavbě.

Pokud jde o užívání plotu, je oprávněn jej užívat jeho vlastník v mezích daných občanským zákoníkem (§ 123 a násl. obč. zák.) a ovšem s respektováním jiných předpisů, např. stavebněprávních. Nelze však zapomenout, že účelem plotu je oddělit užívání dvou sousedících nemovitostí. Z tohoto hlediska výhody plotu využívá i ten soused, který vlastníkem plotu není. Nemůže však jít nad to.

Ten, kdo není vlastníkem plotu, není oprávněn opřít si cokoliv o plot sousedův; šlo by o zásah do práva vlastníkova. Přísně vzato, neměly by se ani rostliny ze sousedova pozemku dotýkat takového plotu nebo jej prorůstat či přerůstat. Doporučuje se, aby byl ponechán pruh asi 20 cm podél plotu souseda. Samozřejmě záleží na tom, co bychom chtěli k plotu umístit (jistě nevysadíme 20 cm od plotu souseda stromy).

Rozhodně bych vám doporučila se sousedem se dohodnout, protože jde o jeho vlastnictví a nemůžete do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat. Dohodou předejdete případnému sporu. Můžete si však postavit vlastní plot či jinou zástěnu, abyste sousedovu zeď neviděli.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Opravu zdi přenechte vlastníkovi