Kupní smlouva

Rubrika: Právo

Je podle českého právního řádu možné, abych uzavřel například kupní smlouvu zčásti písemně a zčásti ústně?
(A. N., Nýrsko)

Povinnost uzavřít smlouvu v písemné formě stanoví u některých smluvních typů přímo zákon, a to jak zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tak zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Kdy uzavřít smlouvu v písemné formě

Jako příklad takovýchto smluv je možné uvést kupní smlouvu o převodu nemovitostí, darovací smlouvu (je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování), smlouvu o nájmu bytu či nebytového prostoru, smlouvu o smlouvě budoucí, smlouvu o obchodním zastoupení a řadu dalších.
Dle občanského zákoníku musí mít písemnou formu dále ty ze smluv, u nichž to sice zákon nevyžaduje, ovšem dohodnou-li se na této formě její účastníci. Obchodní zákoník tato pravidla mění tak, že písemně musí být uzavřena smlouva i tehdy, pokud alespoň jedna strana při jednání o uzavření smlouvy projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.

V režimu obchodně právním tudíž není dohoda smluvních stran o písemné formě smlouvy nutná; postačí, pokud jen jeden z účastníků smlouvy projeví vůli k jejímu uzavření v písemné formě. V této souvislosti je ovšem nutné poukázat na judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Odon 76/97, ze kterého plyne mimo jiné závěr, že předložení písemného návrhu na uzavření smlouvy nelze bez dalšího považovat za projev vůle navrhovatele předmětnou smlouvu v písemné formě skutečně uzavřít.

Neplatná smlouva

V případě, že smlouva není v písemné formě uzavřena, třebaže to vyžaduje zákon či takto projevila vůli alespoň jedna strana při jednání o jejím uzavření v režimu obchodního zákoníku, je smlouva neplatná. V případě, že není smlouva uzavřena písemně, ačkoliv se na tom smluvní strany při jednání o jejím uzavření v režimu občanského zákoníku dohodly, považuje se za platnou, pokud se dotčený její neplatnosti nedovolá. Zákon mu k dovolání se neplatnosti stanoví tříletou promlčecí lhůtu, která počíná běžet ode dne uzavření smlouvy v jiné než písemné formě.

Kdy stačí ústní dohoda

Z výše uvedeného vyplývá, že není-li předmětem uzavírané kupní smlouvy převod nemovitosti, nemusí být ze zákona kupní smlouva uzavřena v písemné formě.
Není-li jiné dohody mezi smluvními stranami, popř. podléhá-li kupní smlouva obchodnímu zákoníku a žádná ze smluvních stran neprojevila při jednání o jejím uzavření vůli k jejímu písemnému uzavření, je možné ji uzavřít ústně, popř. i konkludentně („beze slov“). V takovém případě však není vyloučeno, aby ji účastníci uzavřeli zčásti ústně a zčásti písemně (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 14/2001).

www.epravo.cz

TEXT: TOMÁŠ SUM

Kupní smlouva