Pojištění vozidla je nezbytné

Rubrika: Auto, Ostatní

Každý řidič motorového vozidla musí mít u sebe kromě dalších dokladů také doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy tzv. zelenou kartu.

Tolik říká zákon o provozu na pozemních komunikacích. Praxe je však poněkud jiná. Podle údajů pojišťoven se na našich silnicích denně pohybuje až 150 tisíc aut, která nemají tzv. povinné ručení vůbec uzavřeno. Jejich majitelé si asi neuvědomují, jaké problémy jim tím mohou vzniknout.

K čemu je povinné ručení dobré

Povinné ručení je všeobecně používané označení pro zákonem daný termín „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“. Vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Povinnost uzavření tohoto pojištění vyplývá ze zákona a je zárukou toho, že pokud někomu způsobíme vozidlem, v němž jedeme, škodu, tak mu bude uhrazena. Tato náhrada neznamená jen platbu za pomačkané plechy, ale vztahuje se i na další újmy. Jsou tak hrazeny například škody na dopravních značkách, budovách i jiném majetku.

Z povinného ručení se poškozenému motoristovi, spolucestujícím nebo chodcům platí také škody na zdraví – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý výdělek či u podnikatelů ušlý zisk, náklady léčení zdravotní pojišťovny, potřebné léky, rehabilitace, náklady na cestovné a další položky, které ve svém důsledku mohou dosahovat mnohonásobně vyšších částek, než se platí za poškozená vozidla. Některé tyto nároky poškozených se odškodňují jednorázově, některé se opakují, např. ve formě tzv. renty, kdy jsou vypláceny poškozenému po mnoho let, v některých případech i doživotně.

Hradí se i případné ekologické škody, které mohou vzniknout při provozu jakéhokoliv vozidla. Jde většinou o únik nebezpečných látek (benzinu, nafty, petroleje či jiných chemikálií) do půdy nebo vody jako důsledek dopravní nehody. Hrazeny jsou i náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků a škody mající povahu ušlého zisku. Hradí se skutečná škoda do výše limitu pojistného plnění stanoveného ve smlouvě.

Zákonem stanovený minimální limit je 35 milionů na všechny škody na majetku a 35 milionů u škody na zdraví na každého zraněného nebo usmrceného. Tento limit se může zdát jako dostačující a má jej například sjednáno více než 36 % majitelů osobních automobilů. Vzhledem k ustanovením nového občanského zákoníku však v poslední době významně narůstají částky, které pojišťovny vyplácejí poškozeným především v oblasti škod na zdraví, při odškodnění nemajetkové újmy apod.

Proto je vhodné zamyslet se při sjednávání povinného ručení a raději si připlatit několik stokorun a mít jistotu vyššího plnění. Příkladem takové velké škody (byť se netýká úplně řidičů osobních vozidel) je srážka kamionu a pendolina u Studénky, kde je zatím škoda vyčíslena na 180 milionů korun s tím, že konečná cena bude ještě narůstat. Pokud je vozidlo pojištěno na nižší částku, než je vlastní škodní událost, bývá pak zbytek částky vymáhán na viníkovi.

Kdy sjednat pojištění

Povinnost pojistit vozidlo vzniká v okamžiku, kdy je uvedeno do provozu na veřejně přístupných komunikacích. Tuto povinnost má vlastník nebo spoluvlastník vozidla. Takže ještě než poprvé vyjedete na veřejnou silnici, musíte mít již vůz pojištěn. To se týká jak nových vozidel, tak i těch starších – pokud koupíte ojetinu, tak ještě než s ní vyjedete z bazaru, musíte mít sjednánu pojistku. Smlouva pak může být s pojišťovnou uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

Co pojišťovna neuhradí

Také u povinného ručení existují výluky z pojištění. Obecně se dá říci, že pojišťovna neuhradí například škodu, kterou utrpí vozidlo viníka, k tomu je určeno havarijní pojištění. Uhrazena asi nebude ani škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla. Patří sem ale například škoda, která je způsobena provozem vozidla při účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži (pokud při tomto závodu není povinnost dodržovat pravidla silničního provozu) a řada dalších.

Vozidlo nepoužívané celoročně

Pokud vozidlo neprovozujete celoročně, některé pojišťovny nabízejí možnost sjednání tzv. sezonního pojištění, kdy získáte značnou úsporu na pojistném. Tuto službu mohou využít například majitelé motocyklů, obytných automobilů, přívěsů, kabrioletů, sněžných skútrů apod. Pokud by ale došlo k nějakému incidentu v období „nezvolených“ měsíců, je potřeba počítat téměř vždy se 100% spoluúčastí.

Když auto viníka nemá pojistku

Pokud vás nějakým způsobem poškodí vozidlo, které nemá sjednáno povinné ručení, vstupuje do hry Česká kancelář pojistitelů. Ta je nejen garantem, aby poškozenému byly z garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky, ale zároveň uplatňuje adekvátní postup vůči škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný škůdce dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.

Jestliže je nehoda způsobena nezjištěným vozidlem, je možné po vyšetření takovéto nehody policií a jejím rozhodnutí o zavinění nezjištěným pachatelem uplatnit nárok na plnění u České kanceláře pojistitelů, která ale uhradí pouze škody na zdraví nebo usmrcením.

Nehoda na parkovišti

Velmi často dochází k nehodám, byť i jen drobným, na parkovištích. Jestliže vám zde někdo poškodí vůz a vy nezjistíte, kdo to byl (což je velmi pravděpodobné), uhradí garanční fond České kanceláře pojistitelů opět pouze škody na zdraví, což je škoda velmi nepravděpodobná. Ve většině případů je totiž poškozeno pouze vozidlo.

Jiná situace je na hlídaném parkovišti. Majitel nebo provozovatel tohoto parkoviště by měl mít uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, ze které by mohlo dojít k plnění ve váš prospěch. Škodu je ale potřeba nahlásit ještě před odjezdem z místa stání na parkovišti a vyplnit oznámení pro pojišťovnu. Vhodné je rovněž vyrozumět policii a sepsat protokol o dopravní nehodě.

V případě, že provozovatel parkoviště není pojištěn, je možné nárok uplatnit soudní cestou. Této poněkud krkolomné cestě k likvidaci škody se můžete vyhnout, máte-li sjednáno havarijní pojištění, ze kterého je možné škodu uhradit.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění motorových vozidel je určeno například k úhradě škod vzniklých havárií, vandalismem, krádeží nebo i živelní událostí. Celkový rozsah pojištění může být samozřejmě daleko širší a záleží vždy na konkrétní pojišťovně. Připojistit si můžeme také třeba poškození zavazadel a věcí osobní potřeby, následky úrazu přepravovaných osob apod. Zatímco tedy povinné ručení hradí škody způsobené jiné osobě, havarijní pojištění kryje škody na vozidle majitele.

Bonusy a malusy

Když si sjednáváte pojistku, pojistitel má povinnost zohlednit váš bezeškodní průběh pojištění tak zvaným bonusem. Naopak pokud budete mít v uplynulém období nějaká pojistná plnění, bude pojistitel pracovat s určitou přirážkou k pojištění, tzv. malusem. Bonus i malus se vždy vztahují k pojistníkovi, a ne k vozidlu, což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla a jsou přenositelné mezi všemi pojišťovnami.

Přímá likvidace

Pojišťovny již nějakou dobu nabízejí svým klientům tzv. přímou likvidaci. Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili, tak běžně musíte škodu na svém vozidle řešit s pojišťovnou viníka. Tuto poměrně zdlouhavou záležitost může ale vyřídit právě výše zmíněná přímá likvidace, kdy kontaktujete pouze svou pojišťovnu a ta vše vyřídí za vás a současně vyplatí i pojistné plnění.

Pojištění GAP

S pojmem pojištění GAP se setkáte u nových vozidel. Při odcizení vozidla nebo jeho totální škodě pojišťovna hradí částku podle aktuální tržní hodnoty vozidla. Sjednáte-li si ale GAP, obdržíte pojistné plnění ve výši pořizovací ceny vozidla, a budete si tak opět moci koupit vozidlo zcela nové.

text: JIŘÍ SVOBODA
foto: SHUTTERSTOCK

Pojištění vozidla je nezbytné

Pojištění vozidla je nezbytné