Ještě k údržbě pozemků

Rubrika: Právo

Ještě k údržbě pozemků

V čísle 4 se Mgr. Barbora Trsková zabývala otázkou povinnosti vlastníků, popř. i obcí, udržovat pozemky okolo cest. Protože v závěru nebyl přesně tlumočen pohled Ústavního soudu na konkrétní případ obce Kořenov, vracíme se k tématu znovu článkem, který uvádí věc na pravou míru.

Povinnost udržovat pozemek má nepochybně jeho vlastník. A to především tehdy, pokud by bylo ohroženo právo jiného. Ust. § 127 občanského zákoníku stanoví, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Je však velmi obtížné sankcionovat neposekaný pozemek, i když to má negativní důsledky na sousední pozemky, protože tyto důsledky se těžko prokazují. Podle mého názoru však obec k postihu možnosti má.

1. Především je možné, že by v tomto případě mohlo jít o správní delikt, neboť v ustanovení § 58 odst. 2 zákona o obcích je uvedeno, že obec může uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč právnické osobě a fyzické osobě (která je podnikatelem), která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

2. Dále pak je v ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích stanoveno, že se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

3. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v § 3 odst. 1) říká, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.

4. Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/ 2004 Sb., v ust. § 3 odst. 1 stanoví povinnost vlastníka pozemku, který pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která pozemky či objekty užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Podle tohoto zákona může být uložena pokuta až do výše 30 000 Kč fyzické osobě a právnické osobě až 500 tis. Kč.

Obec sama ještě v nedávné domě nemohla upravit povinnost vlastníků pozemků tyto posekat, resp. nemohla upravovat to, co již bylo upraveno zákonem. Ústavní soud na návrh Ministerstva vnitra ČR zrušil několik vyhlášek obcí, které upravovaly povinnosti již obsažené v zákoně (např. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/05). Později se však rozhodování Ústavního soudu v některých oblastech změnilo (např. i ochrana zeleně). V případě obecní vyhlášky obce Kořenov (Pl. ÚS 35/06), která řešila udržování čistoty veřejných prostranství a přikazovala vlastníkům pozemků v určitém období posekat trávníky, Ústavní soud část této vyhlášky týkající se stanovení povinnosti jednou ročně sekat travnaté plochy nezrušil, zrušil pouze část týkající se sankcí za porušení této (a jiných) povinností, neboť tyto jsou stanoveny zákonem.

Samozřejmě výše uvedená ustanovení zákonů nelze použít v každém případě, ale je nutné posuzovat každý případ jednotlivě. Nicméně lze doporučit všem, kdo se cítí poškozeni takovým jednáním, či spíše nekonáním souseda, obrátit se se žádostí o pomoc na obec.

Ještě k údržbě pozemků