Změna dodavatele energií

Rubrika: Právo

Všichni spotřebitelé elektřiny nebo plynu mají právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele. Díky tomu mohou ovlivnit část svých celkových výdajů za energie. K tomu je zapotřebí učinit několik kroků.

Posouzení výhodnosti změny dodavatele

Před změnou dodavatele je vhodné si zjistit, zda je změna dodavatele výhodná. Je tedy dobré vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat si jejich cenové a obchodní podmínky. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například kalkulátor na webu Energetického regulačního úřadu.

Výběr vhodného dodavatele

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele a také například jeho finanční stabilita. Za jednu s dobrých referencí lze považovat skutečnost, zda se dodavatel dobrovolně přihlásil k Etickému kodexu obchodníka v energetických odvětvích. Seznam dodavatelů přihlášených k tomuto kodexu najdete na www.eru.cz, dodavatel je také oprávněn zveřejnit kodex na svých webových stránkách.
Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Patří mezi ně výpovědní lhůta (nyní max. tři měsíce), nabídka dalších služeb a přístup k nim (pobočky, telefon, web a jejich případné zpoplatnění), úplný aktuální ceník, platné obchodní podmínky (spolu s ceníkem jsou nedílnou součástí smlouvy). Změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, ale někteří dodavatelé vybírají tzv. aktivační poplatek za zprostředkování. Ptejte se také na způsob ukončení smluvního vztahu s vytipovaným dodavatelem v případě nespokojenosti s ním.

Podpis smlouvy

Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o dodávce. Před definitivním podpisem si nechte předložit smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky a tyto dokumenty si znovu a důkladně prostudujte. Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému dodavateli plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele, dodavatel pak může provést některé činnosti za vás. Z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.
Pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, např. u vás doma, máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu způsobem a podle termínů daných občanským zákoníkem nebo v § 11a energetického zákona. Je vhodné si pro případ pozdější reklamace nebo stížnosti vždy vést evidenci o jménu osoby, s níž k jednání došlo, datu a místu, kde k jednání došlo, a tématu jednání.

Vlastní proces změny dodavatele

Pokud podepíšete plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, tento bod se vás v zásadě netýká. V opačném případě je nezbytné, abyste celý proces vyřídili sami. Připravte se na to, že potrvá od jednoho do šesti měsíců dle výpovědních lhůt. Úplný soupis nutných kroků a dalších probíhajících činností a jejich návazností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění.

Dodávka od nového dodavatele

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele a uplyne výpovědní lhůta, dodává vám energii nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být informováni, stejně jako o datu, od kterého byla skutečně zahájena dodávka od nového dodavatele. Je tedy vhodné, abyste pak k termínu změny dodavatele nahlásili samoodečet. Obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, kterým dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem.
Při prvním závěrečném vyúčtování od nového dodavatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, především zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny. Je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele. Po změně dodavatele s vámi původní dodavatel již nemá nic společného. Jakékoliv problémy, žádosti o informace, reklamace vyúčtování apod. je nutné řešit s dodavatelem novým.

Rizika podomního prodeje

Na trhu neustále roste aktivita dodavatelů energie. Změna dodavatele je však svobodnou volbou každého zákazníka, kterou by si měl dobře promyslet, seznámit se s podmínkami nové nabídky a porovnat je i s dalšími a zjistit, zda se mi změna vůbec vyplatí, a pak se v klidu rozhodnout. V této souvislosti doporučujeme opatrnost při jednání s podomními prodejci elektřiny a plynu, protože často dochází ke klamání spotřebitele. Za nekalou praktiku lze označit např. postup, kdy podomní prodejce odběratele informuje, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenu smlouvu, končí činnost. V rozporu s etikou je také požadavek na předložení vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu nebo dožadování se kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že kontrolují nastavení stávajících tarifů zákazníka. Následně se podomní prodejci podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu. Nepřípustné je také naléhání na okamžité podepsání smlouvy, kdy argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí. Mezi další nejčastější způsoby klamavého jednání podomních obchodníků patří neposkytnutí úplné informace o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek. Vyloženě protiprávní je absence obchodních podmínek dodavatele ve smlouvě, neřku-li falšování podpisů na smlouvách.
V žádném případě nepodepisujte podomnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu bez toho, aniž byste si ji přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Pokud se tak již stane a zákazník si dodatečně uvědomí, že dodavatele elektřiny nebo plynu změnit nechce, je možné využít zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

Text: Energetický regulační úřad
Kresba: Jiří Novák

Změna dodavatele energií