Soudní poplatky

Rubrika: Právo

justicia

S účinností od 1. 9. 2011 vešel v platnost nový zákon č. 218/2011, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z cílů novely je zamezit podávání zbytečných žalob.

Při zastavení řízení před prvním jednáním (zpravidla při zpětvzetí žaloby) se již nebude vracet soudní poplatek celý, ale snížený o 20 %. O pětinu snížený se bude vracet soudní poplatek i v případech dosažení smíru před vydáním rozhodnutí. Upravuje se postup soudu při odmítnutí návrhu na zahájení řízení před prvním jednáním, kdy soud bude vracet zaplacený soudní poplatek; navíc – při vadách návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu již soud nebude vyzývat k odstranění vad návrhu, ale návrh se bude rovnou odmítat.
Soud musí zaplacený poplatek nebo přeplatek vrátit do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vrácení; když lhůtu nedodrží, může poplatník požádat o stanovení úroku podle daňového řádu (soud má povinnost tento úrok stanovit a vyplatit do 30 dnů ode dne podání žádosti). Úrok se nepřizná, nepřesahujeli 100 Kč.
Věřitelé, kteří podají návrh na zahájení insolvenčního řízení, budou muset hradit soudní poplatek (dosud byli osvobozeni). Horní hranice soudního poplatku se zvyšuje z jednoho na dva miliony. U žalob, jejichž předmětem je peněžité plnění nad 40 milionů, se přičte ještě 1 % ze žalované částky přesahující 40 mil., avšak nepřesahující 250 mil.

Zvyšují se tyto poplatky:

 • Návrh na nařízení předběžného opatření – z 500 na 1000 Kč
 • Řízení o peněžitém plnění nad 20 000 Kč: 5 % z žalované částky (dosud 4 %)
 • Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nad 20 000 Kč: 4 % z žalované částky, resp. 5 %, pokud bude podán odpor – v případě podání odporu, resp. pokračování v řízení, soud doměří soudní poplatek (dosud 2 % i v případě podání odporu)
 • Řízení, jehož předmětem není peněžité plnění: 2000 Kč nebo 5000 Kč za všechny nemovitosti zapsané na jednom listu vlastnictví (dosud 1000 nebo 3000 Kč)
 • První zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku: 12 000 Kč (dosud 5000 Kč)
 • První zápis ostatních právních forem společností do obchodního rejstříku: 6000 Kč (dosud 5000 Kč)
 • Změna zápisu v obchodním rejstříku: 2000 Kč (dosud 1000 Kč)
 • Výmaz podnikatele z obchodního rejstříku bude od soudního poplatku osvobozen
 • Návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu o zaplacení peněžité pohledávky nad 20 000 Kč: 5 % z žalované částky; za každou nemovitost 5000 Kč; ve sporu o výši, pravost nebo pořadí přihlášené nepeněžité pohledávky 5000 Kč a v ostatních případech 2000 Kč (dosud 1000 Kč ve všech případech)
 • Správní žaloba: 3000 Kč místo 2000 Kč
 • Kasační stížnost: 5000 místo 3000 Kč
 • Dovolání o peněžité plnění do 100 000 Kč: 5000 Kč (dosud 1000 Kč) a v ostatních případech dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé: 10 000 Kč (dosud 5000 Kč)
 • Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví: 1000 Kč (dosud bez poplatku)
 • Úředně potvrzená fotokopie: 20 Kč/strana (dosud 15 Kč/strana)
 • Za řízení zahájená před 1. 9. 2011 a za návrh podaný před 1. 9. 2011 se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů; za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost po 1. 9. 2011 se vybírají poplatky dle novely.

Soudní poplatky