Jak odkázat majetek

Rubrika: Právo

Tak jsem ti přejmenovala řádné manželovo přiznání na řádné manželovo tvrzení.

Chcete odkázat chalupu nezletilému vnukovi či vnučce? Jak vše funguje do doby, než dosáhne způsobilosti k právním úkonům?

Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti – způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (§ 8 občanského zákoníku). Formulace „v plném rozsahu“ je uvedena proto, že způsobilost k právním úkonům nevzniká v jeden okamžik, ale postupně. V § 9 občanského zákoníku se říká, že „nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku“. Právní úkony je tedy třeba vždy posuzovat v konkrétním případě, nicméně například nakládání s nemovitostí nezletilým nepřichází v úvahu vůbec.

V případě dědění dítětem jednají jeho jménem zákonní zástupci, což jsou jeho rodiče. Pokud je nemá, ustanoví mu zástupce (opatrovníka) soud. Stejně tak může soud ustanovit dítěti opatrovníka v případě, má-li rodiče, ale jejich zájmy by mohly být v rozporu se zájmy dítěte a nebyla by záruka řádné správy majetku, který dítě v rámci dědického řízení nabude. Jednání takového opatrovníka však není neomezené. Pokud jde o úkony, které nemají charakter běžné správy majetku – např. prodej nemovitosti – je třeba, aby k takovému úkonu dal souhlas soud (§ 28 občanského zákoníku).

www.epravo.cz

Jak odkázat majetek