Kdy se můžete stát neoprávněným odběratelem energií

Za černého odběratele se považuje ten, kdo technickým zásahem způsobí, že se odběr energií na elektroměru či plynoměru nezaznamenává, nebo čerpá energii z cizího zdroje. Lze se jím stát i nevědomky z důvodu neplatné smlouvy či poškozeného měřiče.

Definice neoprávněného odběru elektřiny najdete v energetickém zákoně, č. 458/2000 Sb., v § 51 odst. 1, písm. a) a c). Zde se jasně vymezuje neoprávněný odběr elektřiny, když jde o odběr bez uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou, odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za odebranou elektřinu, odběr při nehrazení plateb za odebrané množství elektřiny, odběr bez měřicího zařízení, připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina.

kontrola smlouvy

Smlouvu s dodavatelem si zkontrolujte nejen před podpisem, ale i v době, kdy končí její platnost. Foto: Shutterstock

Přechod k novému dodavateli

Pochybení se můžete dopustit i tehdy, když přecházíte k novému dodavateli. Problém může nastat, dáte-li plnou moc novému dodavateli a ten neprovede potřebné kroky související s převodem včas. Jestliže ukončíte odběr k určitému datu, ale odběr u nového dodavatele na něj ihned nenavazuje, může vzniknout prodleva až několik dnů, kdy se stáváte černým odběratelem. V takových případech se dodavatel energií obvykle snaží vyřešit situaci domluvou, a pokud fakturu dodatečně uhradíte, nehrozí vám zpravidla žádné pokuty ani poplatky navíc.

Zpozornět byste měli v situaci, kdy odebíráte energie po krachu svého původního dodavatele od přiděleného, takzvaného dodavatele poslední instance. Tento totiž ze zákona dodává energie po dobu maximálně půl roku, do té doby si musí spotřebitel sjednat novou smlouvu o dodávkách energií.

kontrola stavu odběru

Průběžně kontrolujte stav odběru i to, jestli se hodiny „točí“. Foto: Shutterstock

Vždy k tíži odběratele

Z energetického zákona jednoznačně vyplývá, že za neoprávněný odběr způsobený poškozeným měřičemodpovídá bez ohledu na zavinění odběratel. Úmyslné poškození elektroměru nebo jiný způsob neoprávněného odběru se považují za přestupek, za který hrozí pokuty v řádech desítek tisíc korun. Maximálně je možné uložit pokutu ve výši 100 tisíc korun. Bude-li prokázáno způsobení škody pět tisíc korun a výše, může se už jednat o trestný čin krádeže se sazbou trestu odnětí svobody až na dva roky.

Povinnost uhradit škodu

skřínka na plynoměr, elektroměr

Uzamykatelnou skříní předejdete možnému poškození zařízení nebo neoprávněnému odběru třeba od pochybného souseda. Foto: Shutterstock

Jakmile je neoprávněný odběr energií odběrateli prokázán, je jeho povinností uhradit nejen skutečnou výši škody, tedy cenu za odebranou energii a související služby, ale i náklady na zjišťování černého odběru, což může být například výjezd kontrolora měřicího zařízení.

Pokud není možné zjistit skutečnou výši škody, pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, která určuje náhradní výpočet. Tím, že je tento institut víceméně sporný, a tedy mírou spravedlnosti náhradního výpočtu škody, se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud České republiky. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné a nemá jít o sankci. Ústavní soud navíc řekl, že náhradní výpočet nelze použít při rozhodování o výši neoprávněného odběru mechanicky, musí se zohlednit konkrétní okolnosti, což v praxi může znamenat, že výpočet bude vycházet například z předchozích spotřeb v odběrném místě. Další možností je znalecký posudek.

Pravidelná kontrola je nezbytná

Předcházet nepříjemnostem a dohadům o výši plateb, eventuálně dokazování o výši spotřeby a o tom, že nejste úmyslný černý odběratel, lze jedině pravidelnou kontrolou platnosti své smlouvy, uhrazení závazků vůči distributorovi, technického stavu elektroměru a plynoměru a výše odběru.

Hodiny bývají umístěny na chodbě domu, který je společně užíván, na chatě či chalupě bývají i mimo interiér a zde hrozí značné nebezpečí jejich poškození. Případné závady je třeba neprodleně nahlásit distributorovi.

Na co se zaměřit

  • Pravidelně kontrolujte, zda z vašeho účtu odchází včas zálohy, stejně jako nedoplatky z ročního vyúčtování.
  • Pokud je to možné, zabezpečte měrné zařízení proti poškození, například uzamykacími dvířky.
  • Ověřte si čas od času funkčnost elektroměru nebo plynoměru.
  • Pokud nemovitost pronajímáte, převeďte smlouvu na nájemníka, který se tak stane odpovědným za případný černý odběr.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Kdy se můžete stát neoprávněným odběratelem energií