Jak řešit nekvalitní práci řemeslníků

Na špatně odvedenou práci řemeslníků zejména při stavbách a rekonstrukcích si majitelé domů často stěžují. Reklamace závad, které se projeví až později, je však poměrně zapeklitý problém.

Hned na začátku je nutné připomenout, že podle nového občanského zákoníku je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Příslušný paragraf zákona (§ 2605 odst. 1 NOZ) tedy říká, že dílo může být kvalifikováno jako provedené, i když ukazuje vady. V praxi to bohužel znamená, že objednatel je od dodavatele povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu.
„Objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. Pokud objednatel převezme dílo, aniž by uvedl jakékoli výhrady k jeho provedení, je v případě sporu zhotovitel oprávněn namítnout, že objednatel právo reklamovat zjevné vady díla neuplatnil včas,“ upozorňuje v jednom ze svých poradenských článků advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.
Vyplývá z toho, že pokud byste se chtěli v takovém případě později dovolávat nápravy vad a škod v případném soudním sporu, soud vám nároky vyplývající ze zjevných vad díla nepřizná.
Na všechny, kteří si objednávají provedení prací u řemeslníků a firem, připravil nový občanský zákoník i další nástrahu, se kterou musí objednavatel počítat.
„Praktickým důsledkem nepřevzetí vadného díla může být vznik prodlení na straně objednatele, kterým na něj přejde riziko škody na provedeném díle a v důsledku může také vést k odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele,“ upozorňují advokáti z konsorcia Frank Bold.
Podle odborníků na právo je tedy jedinou pojistkou objednavatele uzavření smlouvy s co nejkonkrétnějším vymezením účelu, jemuž má dodávané dílo sloužit.

Skryté vady

Poměrně náročné je pro objednavatele i dovolávání se nápravy při zjištění skrytých vad. Zákon říká, že skrytou vadu díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při vynaložení dostatečné péče zjistit, ne ovšem později než do dvou let ode dne předání díla.
Opět platí, že pokud se pokusíte domáhat nápravy skrytých vad prostřednictví soudního sporu, bude soud zkoumat, zda jste je dodavateli oznámili v souladu s uvedeným zákonným postupem. A pokud zjistí, že ne, nárok z pozdě uplatněné skryté vady vám nepřizná. „Výjimkou může být situace, kdy je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. V praxi však prokazování této situace může být velmi obtížné,“ uvádí společnost Frank Bold.
Abyste takové situaci předešli, je opět nutné dodržet veškeré formality převzetí díla na základě podrobné smlouvy o jeho zhotovení. Jednoduše je třeba zkontrolovat, zda dílo skutečně přebíráte v souladu a v rozsahu shodném s tím, k čemu se dodavatel smluvně zavázal. A pokud zjistíte, že tomu tak není, je třeba řešit veškeré nedostatky s dodavatelem bez zbytečných odkladů, komunikovat bezvýhradně písemně a veškerou komunikaci včetně dokladů o doručení pečlivě archivovat. Protože pokud dojde na soudní spor, budou tyto náležitosti pro soud základem přezkoumání oprávněnosti veškerých vašich nároků.
Ve skutečnosti to není až tak složité. Zejména v případě prací většího rozsahu vybírejte dodavatele i podle toho, zda je ochoten přistoupit na podrobné smluvní stanovení podmínek dodání díla a nechte si udělat smlouvu od advokáta.
Na jakékoli nesrovnalosti a rozpory se smlouvou upozorňujte dodavatele včas, vše dokumentujte a bezodkladně řešte, třeba i s pomocí placeného odborného stavebního dozoru. A pokud jste nucení převzít dílo v souladu se zákonem i s případnými vadami, opět pozorně hlídejte veškeré formální náležitosti a lhůty, v nichž se můžete účinně dovolávat nápravy. Je to náročné, ale vyplatí se to.
Situaci samozřejmě zjednodušuje možnost dohodnout se s dodavatelem na záruce na jakost prací. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po dobu záruční doby tak může objednatel oznámit zhotovitel vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost díla a které se projeví v záruční době bez ohledu na to, zda existovaly již v době předání díla. Dohodnutá záruční doba začíná od okamžiku předání díla.

Co je vada

Je důležité vědět i to, co je vlastně podle zákona vadou díla. Současný občanský zákoník považuje za vadu, když dílo neodpovídá účelu, vlastnostem a charakteristikám sjednaným ve smlouvě. I to je jedním z důvodů, proč dbát na doporučení uzavřít co nejpodrobnější smlouvu.
Vadou je podle zákona i to, že dílo není předáno objednavateli v ujednaném množství, ve sjednané jakosti a v určeném provedení, ale i takzvané plnění jinou věcí. Dodavatel vám jednoduše nesmí vnutit něco jiného, než jste si objednali, což se týká například stavebních či konstrukčních materiálů nebo zařizovacích předmětů. Vadou jsou i nedostatky v dokladech nutných pro užívání jednotlivých věcí.
Vzhledem k tomu, že velmi častým předmětem sporů a nákladného řešení vad a škod jsou zejména stavební práce včetně oprav či výměn střech, je důležité správně se orientovat i v problematice uplatňování nároků z vad stavby.
Jak už jsme si řekli, musí objednavatel podle zákona převzít stavbu i s drobnými vadami, pokud tyto vady funkčně ani esteticky nebrání v užívání stavby, ani její užívání neomezují. Znovu připomínáme, že skryté vady stavby je třeba oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby.
Pro objednavatele stavby může být za určitých podmínek důležité i ustanovení nového občanského zákoníku, podle nějž je za vady stavby spoluzodpovědný dodavatel včetně svých vlastních poddodavatelů, zpracovatele stavební dokumentace i osoby vykonávající stavební dozor.
Dojde-li tak na případný soudní spor o náhradu škod či odstranění vad, můžete se domáhat svého práva z vad u kterékoli ze zodpovědných osob, aniž byste museli konkrétně prokazovat, která ze spoluzodpovědných osob za způsobenou vadu či škodu může. Tato povinnost je na zmíněných spoluzodpovědných osobách.

Nezříkejte se svých práv

Jak tedy celou složitou problematiku shrnout v kostce? Určitě platí, že zvláště u většího objemu stavebních či jiných nákladných prací nepodceňujte smlouvu i v případě, že vás bude stát její vyhotovení další peníze. Od firmy, která by se smluvním závazkům bránila, dejte hned ruce pryč. Vyplatí se najmout nezávislý stavební dozor, který bude průběžně kontrolovat práce a na případné vady upozorní dostatečně včas. Nenechte dodavatele hřešit na skutečnost, že dílo převzít musíte. Pokud hrozí nebezpečí, že byste museli přistoupit na převzetí i se závadami, vše pečlivě dokumentujte a včas, tedy nejlépe ještě před převzetím, dodavatele upozorněte, že nebudete váhat domáhat se případné nápravy i v soudním sporu. Žádná solidní a rozumná firma své dobré jméno a případné další náklady riskovat nebude a případná nedorozumění či opomenutí je pro obě strany výhodnější řešit dohodou ještě dříve, než dojde k složitému a dlouhému sporu.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Jak řešit nekvalitní práci řemeslníků