Riziko tepelných mostů

Tepelné mosty způsobují ztráty tepla a jejich vliv může vyvolat poškození konstrukce domu. Mohou paradoxně vzniknout i ve chvíli, kdy se pokoušíte chalupu zateplit.

Nebezpečí vytvoření bodových tepelných mostů vzniká například při kotvení izolačních desek na zeď

Nejdříve trochu odborné stavařské terminologie: tepelné mosty se dělí podle způsobu předávání tepla na konvektivní, kdy zvýšený tepelný tok vzniká prouděním vzduchu, a konduktivní, kdy tepelný most vzniká vedením tepla. Další rozdělení tepelných mostů je podle četnosti na tepelné mosty nahodilé a tepelné mosty systémové, podle velikosti pak na tepelné mosty bodové a tepelné mosty lineární.

Systémové tepelné mosty jsou ty, které se neustále pravidelně opakují. Jde například o krokve, mezi kterými je tepelná izolace v podkroví, omaltové lože u zděných staveb nebo o různé příčky u tepelně izolačních tvarovek, které jsou určeny pro prolití betonem.

Nahodilé tepelné mosty jsou takové, které se v konstrukci pravidelně neopakují. Mezi nahodilé tepelné mosty je možné počítat různé ztužující věnce a jiné nosné konstrukce, niky pro elektroměry a plynoměry či hydranty a průchody konstrukcemi, jimiž vedou nosné ocelové tyčové prvky, trubky či kotvy. Do této kategorie patří i tepelné mosty bodové, které vznikají například nesprávným napojením konstrukčních prvků na fasádu či při uchycení izolačních desek kotvami.

Co všechno hrozí

Příklad speciálních kotev pro uchycení pergoly, které dodává výrobce BASF

Vznik každého tepelného mostu na konstrukci stavby zadělává na problém. Proč? Jednak proto, že tepelné mosty zvyšují tepelnou ztrátu, a tím i potřebu tepla na vytápění. Způsobují lokální snížení povrchové teploty konstrukce, čímž vzniká riziko bujení plísní. Mezi další negativa patří zvýšená kondenzace vodní páry v konstrukci, což může mít nepříznivý vliv na zabudované materiály organického původu. Zvláště dřevu hrozí napadení hnilobou či dřevokaznými houbami. Tepelné mosty však mohou způsobit i kondenzaci vodní páry v trubkách rozvodů elektroinstalace. Podle odborníků mohou tepelné mosty v extrémních případech zapříčinit ztrátu i více než čtvrtiny energie, potřebné na vytápění místností.

Kutilství se nevyplatí

Nebezpečí vzniku tepelných mostů včetně bodových vzniká paradoxně i v případech, kdy se pokoušíme na chatě či chalupě zamezit tepelným ztrátám dodatečnou izolací. Jedním z důvodů, proč by měla zateplení provádět odborná firma či alespoň hlídat stavební dozor, je právě možnost vzniku tepelných mostů při laickém stavebním zásahu.

Napojení kovových prvků na dřevěné konstrukce krovů může rovněž vytvořit tepelný most, poškozující dřevo

Bodové tepelné mosty mohou vznikat nejen při kotvení izolačního materiálu, ale například i při upevňování dalších konstrukcí a stavebních prvků, které mohou souviset se zateplením domu a s obnovou fasády. Tedy například při instalování okapů, pergoly, stříšky nad vchodem či zimní zahrady. Nebezpečí vzniku bodových tepelných mostů tak hrozí třeba v případě, kdy se rozhodnete ukotvit mansardovou střechu či pergolu pomocí pozinkovaných nebo ocelových kotev. Výrazného omezení vlivu tepelných mostů lze v takovém případě docílit použitím speciálních podložek pro uchycování konstrukcí do zateplení.

Martin Konečný ze společnosti Kalksandstein doporučuje výrobky švýcarské firmy Dosteba. „Na stěnu se jednoduše přikotví podložka z tvrzeného polyuretanu. Podložky ke kotvení jsou různých rozměrů. Uvnitř je integrovaná v ploše rovnoběžné s povrchem zateplení hliníková nebo ocelová deska, do které se přikotví cokoliv. Existuje i možnost vlepení podložek pro kotvení drobných předmětů, jako je například světlo, zásuvka, zvonek, cedule či poštovní schránka,“ popisuje Martin Konečný.

Nebezpečí bodových tepelných mostů, vznikajících při upevňování kontaktních zateplovacích systémů, lze pak předejít vhodným výběrem upevňovacích hmoždinek. Hmoždinky s plastovým trnem, nebo hmoždinky s koncem z plastu jsou minimálním tepelným mostem a mají na celkovou tepelnou ztrátu objektu jen malý vliv.

www.tzb-info.cz, www.kalksandstein.cz, www.dosteba.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Riziko tepelných mostů