Jaké jsou závady vozidla, se kterými nesmíme na silnici?

Rubrika: Auto, Auto

Motorová vozidla jsou složitá technická zařízení, u nichž postupem času či působením dalších vlivů dochází k jejich stárnutí a také poškozování. Neustále však platí, že na silnici se mohou pohybovat jen vozidla, která jsou technicky způsobilá.

V dnešní uspěchané době řada řidičů zapomíná na to, co bylo ještě před nějakým časem zcela běžné – před každou jízdou alespoň pohledem zkontrolovat stav vozidla. Ze statistik vyplývá, že technické závady vozidla každoročně bývají příčinou několika stovek nehod. Problémy pak může mít řidič takového auta i s pojišťovnou. Pokud někomu škodu způsobí vozidlo ve špatném technickém stavu, hrozí viníkovi nehody, že po něm bude pojišťovna vymáhat pojistné plnění, které vyplatila poškozenému. A to v případě, když pojišťovna zjistí, že špatný technický stav vozu (například špatně fungující brzdy) byl přímou příčinou vzniku škody.

Kontrola auta v servisu

Pravidelné kontroly v servisu by měly být samozřejmostí. Foto: Shutterstock

Pravidelné návštěvy servisu jako prevence

Není tomu tak dávno, kdy se adepti řidičského umění trápili při zkoušce z konstrukce a údržby vozidel s proslulými šestnácti závadami, což bylo v autoškole nepřekročitelné minimum znalostí. V současném předpisu se již s podrobným stručným výčtem nesetkáme. A je tomu tak oprávněně, jelikož možných vážných a nebezpečných poruch je mnohonásobně více, než bylo uvedeno v kdysi uvedených šestnácti bodech.

Kontrola na silnici

Motorová vozidla podléhají povinnosti účastnit se pravidelných technických prohlídek na stanicích technické kontroly. Zjistit vážnou či nebezpečnou závadu však mohou i policisté při provádění běžné silniční kontroly. Může jít například o absenci či poškození registračních značek vozidla, poškozené zasklení či špatnou funkci povinného vnějšího osvětlení, nedostatečné upevnění kol, vážné poškození disku, ráfku kola či pneumatiky, absenci, poškození či špatnou funkci bezpečnostních pásů či nadměrnou hlučnost vozidla.

poškození čelního skla na autě

I malé poškození čelního skla je problém. Foto: Shutterstock

Jaký je další postup

V případě, že je při silniční kontrole nebo při objasňování dopravní nehody zjištěna nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči, případně provozovateli vozidla doklad. Pokud technickou kontrolu nelze provést s využitím prostředků nebo zařízení, které má policie k dispozici na místě kontroly a současně má důvodné pochybnosti o technické způsobilosti vozidla, lze kontrolu provést rovněž pomocí mobilní kontrolní jednotky, ve stanici technické kontroly či ve stanici měření emisí. V dané situaci je řidič povinen tam zajet, pokud ovšem zajížďka včetně cesty zpět není delší než 16 kilometrů. O provedené technické silniční kontrole vydá policie řidiči doklad. Náklady na provedení technické silniční kontroly uhradí tomu, kdo ji provedl, policie. Ovšem bude-li zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla povinen policii náklady na provedení této kontroly uhradit.

měření emisí ve výfukových plynech

Součástí technické prohlídky vozu je i měření škodlivých emisí ve výfukových plynech. Foto: Shutterstock

Nedostatky je třeba odstranit

Jestliže je vozidlo bez závad nebo byla zjištěna jen lehká závada, může být vozidlo i nadále provozováno bez omezení. Je ovšem třeba pamatovat na zákonnou povinnost zjištěné – byť jen lehké – nedostatky odstranit.

V případě vážné závady je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku prohlídky v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o provedené kontrole. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou závadou na stanici technické kontroly k provedení opakované technické prohlídky. Zde je třeba zdůraznit, že uvedená třicetidenní lhůta slouží pro odstranění zjištěné vážné závady, nikoliv pro nerušené pokračování v provozování vozidla. V opačném případě se bude provozovatel či řidič stále dopouštět přestupkového jednání.

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí na silnici. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho odtažení ze stanice technické kontroly, odstranění závady a přistavení vozidla k opakované prohlídce. Je-li nebezpečná závada zjištěna při silniční kontrole, postupuje se obdobně.

STK

Foto: Shutterstock

Proč si ohlídat termín technické prohlídky?

Jízda vozidlem bez platné technické prohlídky je dopravní přestupek, za nějž vám může policie udělit na místě pokutu do 2 500 Kč. Pokud je vůz zároveň i ve špatném technickém stavu, policisté mohou udělit pokutu až 10 000 Kč a zákaz řízení na 12 měsíců. V případě, že byste takovým vozem způsobili dopravní nehodu, hrozí pokuta až do milionu korun a navíc pojišťovna může odmítnout pojistné plnění a bude po vás vymáhat kompletní náhradu škody.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jaké jsou závady vozidla, se kterými nesmíme na silnici?