Vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu

Rubrika: Auto

Technická způsobilost vozidla k provozu je jednou z nejdůležitějších podmínek, aby vozidlo vůbec mohlo vyjet na silnici.

Nabourané auto necháme odtáhnout nebo odvézt do servisu

Motorová vozidla jsou složitá technická zařízení, která časem nebo působením dalších vlivů stárnou a mohou být poškozena. Technici při jejich konstrukci vycházejí z určitých parametrů, ke kterým potom volí i životnost jednotlivých dílů. Na opotřebení v provozu má samozřejmě vliv prostředí i samotný druh provozu vozidla.

V současnosti dokážou konstruktéři velmi přesně spočítat pravděpodobnou životnost dílu vozidla. Pokud tedy budete například automobil zatěžovat podle teoreticky předpokládaných konstrukčních podmínek, bude jeho životnost shodná s tou vypočtenou. Ale i zde platí, že život je jiný než teorie. A tak pokud je vozidlo vystaveno jiným podmínkám, než byly ty předpokládané, může být jeho životnost nižší.

Co je k provozu technicky nezpůsobilé silniční vozidlo?

Provozovatel vozidla je podle zákona povinen pohybovat se na silnici pouze s vozidlem, které je tzv. technicky způsobilé. Technická nezpůsobilost vozidel je obecně upravena v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Zde je uvedeno, že silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nad míru poškozuje životní prostředí, provozovatel vozidla neprokáže stanoveným způsobem jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích nebo na vozidle byly provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Poškozená pneumatika se sjetým dezénem může být příčinou nehody

Provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla také nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu, není opatřeno registrační značkou ČR nebo registrační značkou jiného státu. Dále vozidlo, k němuž není sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly nebo které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.

Nebezpečné závady

Legislativa rovněž pamatuje i na přesný výčet závad vozidla, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Právě tento výčet závad, kvůli kterým není vozidlo provozuschopné, byl oblíbenou otázkou v autoškolách. Bohužel v současnosti se tato problematika z obsahu výuky poněkud vytratila. Přesto je potřeba upozornit na to, aby řidič v okamžiku, než vyjede na pozemní komunikaci, alespoň obešel své vozidlo a zkontroloval, zda je vše v pořádku. V první řadě jde o bezpečnost všech, kteří se na pozemních komunikacích pohybují, ale řidiči i provozovatelé vozidel mohou být také v případě nesplnění této povinnosti vystaveni citelnému postihu. Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České republiky.

Na co si dávat pozor

Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být takové vozidlo použito k jízdě. Výjimkou je nouzové dojetí. Nouzovým dojetím se rozumí dojetí přiměřenou rychlostí na nejbližší místo, kde lze závadu odstranit. V tomto případě nesmí být ohroženy život, zdraví, majetek ani např. životní prostředí. Jaké tedy jsou závady znemožňující provoz vozidla?

Závady na osvětlení a zasklení

První je závada v osvětlení vozidla. Vozidlo nesmí vyjet na silnici, pokud u něj nesvítí potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky; nelze-li přepnout dálková světla na potkávací; pokud způsobují světlomety oslnění; pokud jsou dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé (kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy) a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené nebo jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

Popraskané čelní sklo neumožňuje řidiči bezpečný výhled

Další závada se týká zasklení vozidla. Jde především o prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm a dále o zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.

Závady na výfuku, karoserii, podvozku a únik kapalin

Závada výfukového potrubí vozidla ukazuje na netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.

Závadou na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je jejich poškození nebo deformace, včetně řízení a brzd, které můžou bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Další závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu a která má vliv na znečišťování životního prostředí, je zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

Závady pneumatik, brzd a překročení hmotnosti

Závada na pneumatikách vozidla se týká hloubky dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů, které nesmějí být menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm. Závadná je také trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) obnažující kostru pneumatiky nebo ji narušující. Dalším závadným nedostatkem je, pokud jsou namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě (nejde-li o nouzové dojetí).

Bez funkčního osvětlení a poznávací značky nelze vyjet na silnici

Jinou závadou, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo překročení největších povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy. To neplatí, pokud je vozidlo v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu.
Závadou, která se týká spojení dvou nebo více vozidel do jízdní soupravy, je porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav.

Pokud jsou na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice), nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

text: JIŘÍ SVOBODA
foto: SHUTTERSTOCK

Vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu

Vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu