Kořenová čistička odpadních vod

Nejsme-li napojeni na veřejnou kanalizaci, máme několik možností – septik, který musíme nechat pravidelně vyvážet, nebo vlastní čističku odpadních vod.

Čistička může být buď mechanická, nebo kořenová. Ta má nejlevnější provoz a je ekologická. Využívá přírodního koloběhu, kdy to, co pochází z přírody, se do ní může zase vrátit. Máme-li na zahradě dost místa, je kořenová čistička pro rodinné domy a chalupy ideálním řešením.

Funkce soustavy

Odpad z domácnosti je veden potrubím DN 150 do čtyřkomorového septiku (první stupeň čištění), ve kterém se oddělí tuhá složka od šedé vody, která pokračuje samospádem potrubím DN 100 do uměle vytvořeného jezírka naplněného štěrkem. Aby nedocházelo k nežádoucímu průsaku, je štěrkové jezírko odděleno od okolního terénu několika vrstvami fólií. Do drobnějšího štěrku frakce 16/32 jsou zasazeny vodní a bahenní rostliny, které ke svému růstu potřebují to, co lidské bytosti vyloučily.
V čisticím procesu se uplatňuje kyslík a bakterie žijící na kamenech a kořenech zasazených rostlin. Výsledkem je zcela ekologický čisticí proces. Hladina v jezírku, tj. v kořenovém filtru se reguluje pomocí vypouštěcího zařízení. Vyčištěnou vodu můžeme vypouštět do vodoteče, používat k zálivce nebo se nechává vsakovat.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Odpady:

Kam s domovními splašky

Kanalizační přípojka – stavba

Stavba kanalizační přípojky

Septiky a čističky odpadních vod

Rozvody vody a odpadu

________________________________________________________________________

Septik

Moderní septiky se staví na míru ze svařovaných plastů. Jedná se o válce vnitřně rozdělené na čtyři komory, ve kterých se usazuje nerozpustný kal. Z poslední komory odchází potrubím šedá voda samospádem do kořenového jezírka. Septik je zakrytý víkem, nejlépe uzamykatelným.

Kořenové pole

Jedná se o vybagrovanou prohlubeň, jejíž hloubka se pohybuje kolem 85 až 100 cm v nejhlubším místě. Plocha kořenového pole je definována takto: na jednoho obyvatele je zapotřebí 5 m².
Celý profil kořenového filtru je zbaven ostrých předmětů a kamenů. Vše musí být ve spádu včetně potrubí, uhlazeno a „vystláno“ základní vrstvou, která bude chránit další souvrství. Je možné použít staré linoleum, gumovou střešní krytinu a podobně.
Na základní vrstvu přijde geotextilie s gramáží 400 g/m² s dostatečným přesahem na všechny strany, kterou zajistíme proti posunutí. Na takto připravený podklad se naroluje vlastní jezírková kaučuková fólie určená speciálně k tomuto účelu. Na trhu je mnoho firem, které vyrobí přesně na míru to, co potřebujeme, se zárukou 30 let.
Gumovou nepropustnou vrstvu musíme chránit proti tlaku kameniva geotextilií, kterou opět rozprostřeme na gumovou fólii a zajistíme kameny proti posunutí. Tím máme vytvořené souvrství pro bezporuchový provoz kořenové čističky.

Spojovací potrubí

Od septiku do kořenového pole je použito potrubí DN 100. Abychom zabránili úniku odpadové nevyčištěné vody, je třeba namontovat na gumovou nepropustnou vrstvu v jezírku, kterou potrubí prochází, fóliový přechod (přírubu). Stejný přechod je použit i na výtokové straně z jezírka. Je třeba dbát na přesné vystřižení otvoru do gumové fólie.
Na nátokové a výtokové potrubí uvnitř kořenového jezírka nasadíme T kus, do něhož vsuneme pravou a levou trubku s vyvrtanými otvory o průměru 10 mm. Perforovaná část potrubí je ukončena koleny, do nichž jsou vsazeny trubky, které vyúsťují nad povrch budoucí vrstvy kameniva a slouží jako odvětrání. Po nasypání štěrku se trubky zkrátí, aby přečnívaly jen několik centimetrů nad povrch, a zaklopí se víčky.

Regulační šachta

Toto zařízení slouží k vypouštění a regulaci hladiny v jezírku. Postupné snižování hladiny nutí rostliny protáhnout kořínky za vláhou. Mohutnější kořenová síť lépe čistí vodu. Jako šachta je použita plastová nádoba o průměru 1 m, což umožňuje do ní vstoupit a nainstalovat zde a případně opravit vypouštěcí zařízení.
Na dně regulační šachty jsou dva otvory pro potrubí DN 100 – nátok a odtok. Na nátokovou stranu je nasazeno koleno s trubkou DN 100, ve které jsou otvory zaslepené špunty. Zátky jsou od sebe výškově odstupňovány po 5 cm. Hladina v jezírku se srovná podle hrany uvolněného otvoru (využívá se principu spojených nádob). Tím lze regulovat hladinu po 5 cm. V nejspodnější části trubky je namontován kohout sloužící k úplnému vypuštění kořenového jezírka.
Regulační šachta je ze dvou částí – spodní zapuštěné v zemi a horní „pokličky“. Horní kryt o průměru 0,6 m slouží jako kontrolní otvor. V případě poruchy se sejme „poklička“ a je uvolněn vstup do spodní části.

Odpadní potrubí

Z regulační šachty je vyčištěná voda vedena do vodoteče. Ukončení potrubí DN 100 je zajištěno víčkem s vyvrtanými otvory. Víčko vytváří zábranu proti různým živočichům, jako jsou žáby a hlodavci.

Ochrana jezírka proti mrazům

Před příchodem mrazů se zvýší hladina v jezírku těsně nad štěrk. Po zamrznutí hladiny se voda sníží o asi 15 cm. Vznikne vzduchová mezera, která spolu s uschlou vegetací a sněhem zabrání promrznutí filtrační vrstvy.

Kamenivo a štěrk

Do kořenové čističky se používá kamenivo frakce 80/125 a štěrk 16/32. Větším kamením se podloží a zajistí nátok a výtok. Zbytek prostoru se vyplní štěrkem menší frakce, do kterého se dobře sází rostliny.

Osazování rostlin

Doporučuje se 20 kusů na 1 m². Nejlépe je použít rostliny vyskytující se v nejbližším okolí (rákos, orobinec, blatouch, sítina, pomněnka, kyprej atd.). Nejprve si připravíme rostlinky a osazovací plán. Z pohledové strany sázíme menší rostliny (blatouchy a pomněnky), dále kosatce a různé trávy a na závěr jsou to orobince a rákos. Je vytvořena pozvolně zvedající se vegetační vlna, do které můžeme umístit různé kameny a samorosty. Osvědčila se také lupina a kapradí. Okraje bílé geotextilie překryjeme mechem.
Do štěrku se vyhrábne jamka, do které se vloží kořenový bal rostliny. Kořínky se opatrně zasypou štěrkem. Není špatné, když kořenové pole s vegetací volně přechází a splývá s přilehlou přírodou.
Po osázení celé plochy se zvýší hladina tak, aby nezůstala žádná rostlina bez vody. Po zakořenění se sníží hladina asi o 10 cm pod povrch. Toto opatření zcela eliminuje zápach a líhnutí komárů.

Výhody a nevýhody kořenové čističky

Výhodou kořenové čističky je, že si některé práce můžeme udělat svépomocí. Kořenové pole nijak nenarušuje exteriér domu a zahrady. Čisticí proces nás nestojí žádné peníze ve srovnání s provzdušňovacími čističkami, které potřebují elektřinu pro pohon kompresoru a také bakterie dodávané do mechanických čističek. Kořenová čistička snáší krátkodobé přetížení, vyžaduje minimální údržbu a je zcela nehlučná. Nevýhodou je větší prostor pro její umístění.

TEXT A FOTO: Zdeněk Liberda

Uložit

Kořenová čistička odpadních vod