Kanalizační přípojka – stavba

Stavba kanalizační přípojky připadá v úvahu, pokud je k dispozici obecní kanalizace. Staví se proto, abyste se zbavili starostí s likvidací splaškových vod. Často se dělá jako součást modernizace chalupy včetně vybudování standardního sociálního zařízení.

Princip připojení domu na kanalizaci je poměrně jednoduchý. Pro takzvanou gravitační variantu, která využívá přirozeného spádu směrem k veřejnému kanalizačnímu potrubí, je nutné veškeré odtoky umývadel a dřezů, van a sprchových koutů, toalet či okapových a odtokových svodů propojit s hlavní odtokovou rourou, která vede v podzemí v nezámrzné hloubce a vede odpady z vnitřní domovní kanalizace do kanalizační stoky. Při správně vyspádovaném systému pak přípojkou odtéká veškerá odpadní voda do kanalizační stoky.
Existují i různá alternativní řešení, například čerpání domovních odpadních vod z původní jímky výtlakem za pomoci čerpadla, které umožňuje využití stávající domovní kanalizaci. Podtlaková varianta pak spočívá v nainstalování čerpadla na stokovou síť.

Na veřejnou kanalizaci se přípojka nainstaluje buď do revizní šachty pomocí průrazu do stěny této šachty, či na už připravený vstup do šachty, případně takzvaným vnějším spádištěm rovněž do šachty, nebo napojením přímo do potrubní stoky. Optimální způsob bez zbytečného navýšení nákladů rovněž nejlépe posoudí projektant.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Odpady:

Kam s domovními splašky

Kořenová čistička odpadních vod

Stavba kanalizační přípojky

Septiky a čističky odpadních vod

Rozvody vody a odpadu

________________________________________________________________________

K rozvodům splaškových vod pod zemí jsou určeny KG odpadní trubky oranžové barvy

Nezapomeňte na povolení

Podle zákona je kanalizační přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Se stavbou souvisí několik nutných administrativních kroků. Vzhledem k tomu, že veřejná kanalizační stoka zpravidla vede pod komunikacemi a při přístupu k ní často stojí v cestě rozvody dalších sítí (plyn, voda, elektřina, telekomunikační kabely), je nutné získat souhlas všech dotčených institucí, úřadů a správních firem. Je rovněž nutné mít odborně zpracovaný projekt, který je spolu s přihláškou k odvádění odpadních vod nutným podkladem pro schválení přípojky správcem kanalizační sítě.

Podmínky různých správců kanalizačních sítí se mohou v detailech lišit. Informace zpravidla snadno získáte na obecním či stavebním úřadě. Nejjednodušší cestou je však při stavbě kanalizační přípojky zaplatit několik tisíc korun za služby projektanta, který kromě zpracování potřebné dokumentace zajistí i příslušná razítka a vyčte z map, kudy vedou další rozvodné sítě, aby při výkopu nedošlo k jejich narušení.

Samotnou kanalizační přípojku lze udělat i svépomocí, ale zadání zakázky stavební zakázky odborné firmě vás zbaví spousty starostí. Při vyvedení kanalizační přípojky z domu a výkopových pracích vás může čekat řezání a rozbíjení betonu, odstraňování dlažby ze dvorů a chodníků a opětovné dláždění, vybourávání otvorů do základů a stěn a další náročné práce. S pomocí profesionální techniky jsou výrazně rychlejší nejen bourací a výkopové práce, ale také úprava terénu po uložení potrubí včetně pěchování zeminy. Takto kompletně provedená přípojka stojí u různých dodavatelských firem zhruba od dvou tisíc korun za metr včetně materiálu. Cenu můžete snížit například svépomocným provedením výkopových prací ve snadném terénu, ale správné propojení trubek, instalaci příslušenství včetně různých čisticích šachet a především případné podkopání rozvodných sítí a napojení na stoku raději nechte na odbornících.

Budování kanalizační přípojky ve starším domě svépomocí je poměrně náročné

Dva typy trubek

Pro vnitřní rozvody kanalizací a připojení odpadů do kanalizačních stok se používají dva typy trubek. K rozvodům splaškových vod pod zemí jsou určeny takzvané KG odpadní trubky oranžové barvy. Vyrábějí se z vysoce odolného tvrdého PVC v průměrech od 100 mm do 500 mm. KG trubky jednotliví výrobci ještě dále rozdělují podle způsobu použití, ale obecně jsou určeny pro horizontální pokládání do země. K rourám je dostupný program čisticích a revizních šachet z polyetylenu a polypropylenu včetně různých doplňků.
Je nutné počítat s tím, že se mohou mírně lišit označení trubek. Někteří výrobci totiž označují trubky vnitřním rozměrem (např. 100 mm), jiní vnějším rozměrem (110 mm), ale v obou případech jde o trubku s vnitřním průměrem 100 mm. Trubky se spojují jednoduchým zasunutím užšího konce do širšího hrdla, kterým je každá trubka jednom konci vybavená. Pro snadnější nasazení se spoje mažou mazlavým mýdlem, které se prodává v tubách jako příslušenství. Dokonalé těsnění spojů v potrubí je zajištěno těsnicím kroužkem s jednostranným břitem.

Plastové odpadní trubky se vyznačují celou řadou vlastností vhodných pro odvádění odpadů, mezi něž patří pružnost, odolnost vůči zátěži i působení kyselých odpadních vod a také nízkou povrchovou drsností, která zajišťuje odolnost proti korozi a proti vytváření usazenin.

Pro vedení odpadů nad zemí (z van, umyvadel, dřezů či záchodů) se používají šedé polypropylenové HT odpadní trubky. Spojují se stejně jako oranžové KG trubky pomocí rozšířeného hrdla, spoj je rovněž utěsněný gumovým těsnicím kroužkem. Podobným způsobem se u obou typů trubek napojují veškeré odbočky, kolena, kanály, šachty a další příslušenství.

 

Kanalizační přípojka – stavba