Děti pojišťujte s rozumem

Rubrika: Hospodaření

Lidé pojišťují své automobily a nemovitosti, ale na rizika spojená s pojištěním osob, především dětí, mnohdy zapomínají.

Základním účelem jakéhokoliv pojištění je krytí případných škod v případě vzniku nenadálé události. U pojištění osob to znamená snížit náklady na zkvalitnění života či nahradit ušlý příjem.

Má význam pojišťovat dítě?

Dětské produkty bývají někdy výhodné více pro samotné pojišťovny než pro děti a jejich rodiče. Ale přestože nabídky mohou znít velmi lákavě, odolejte jejich svodům. Vhodně volené názvy produktů (např. Lvíček, Pastelka, Sluníčko apod.) jsou výborným marketingovým tahem, jenž upozorňuje na domnělou skutečnost, že se jedná o něco speciálního pro děti.

Zodpovědní rodiče, kteří si jsou vědomi finančního závazku na dlouhou dobu, logicky začnou uvažovat o snížení budoucích nároků na domácí rozpočet tak, že začnou dítěti již od útlého věku spořit. Bohužel tak činí tím nejnevhodnějším způsobem: pomocí životního pojištění dítěte. Opomíjejí tak skutečnost, že pojištění má obecně úplně jiný účel než spoření.

To ovšem neznamená, že pojištění dětí není důležité a že všechna pojištění jsou špatná. Nemá však význam pojišťovat dítě na rizika, která ho neohrozí, a už vůbec ne využívat pojištění ke spoření. Dříve, než se rozhodnete uzavřít některou z dětských pojistek, zvažte všechny požadavky, které od dětského pojištění očekáváte. S touto úvahou pak oslovte nezávislého finančního konzultanta, který podle vašich požadavků vybere nejvhodnější produkt. Pokud totiž zvolíte nevhodné pojištění, nejenže nebude plnit svou funkci, ale pro vás to bude znamenat zbytečné vyhazování peněz.

Která rizika (ne)pojistit

Pod pojmem „dětské pojištění“ se zpravidla rozumí životní pojištění se spořicí složkou. Jedná se tedy o obdobu kapitálového (dále KŽP) nebo investičního (dále IŽP) pojištění. U obou se jedná o spojení dvou složek, a to pojištění proti nenadálým životním událostem a spoření, respektive investování. U KŽP se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití do konce pojištění, jedná se tedy o velmi konzervativní produkt. U IŽP pojišťovna vede individuální účet tvořený podílovými jednotkami, které nakupuje z odvedeného pojistného, popřípadě z jeho části, podle toho, jestli máte sjednáno ve smlouvě i nějaké připojištění. Hodnota účtu se pak odvíjí od ceny podílových jednotek, kterou určuje vývoj na kapitálových trzích.

Pojištění dětí a rodičů

Název produktu je však poněkud zavádějící, protože ve skutečnosti základní pojistka nekryje riziko úmrtí dítěte ani jeho úraz. Účelem tohoto pojištění je zajištění dítěte v případě smrti jednoho nebo obou rodičů. Přesnější název tedy je Pojištění dětí a rodičů. Pojištění se tedy sjednává pro dítě buď s jedním, nebo se dvěma zaopatřovateli. Zaopatřovateli sice bývají obvykle rodiče, ale není to podmínkou. Může to být v podstatě jakákoliv dospělá osoba, vyhovuje-li podmínkám pojištění zejména z hlediska věku.

Pojištění se sjednává nejméně do 18 let věku dítěte. Pojistnou událostí – úmrtím pojištěného zaopatřovatele – končí povinnost platit pojistné a dítěti je vyplacena pojistná částka stanovená ve smlouvě pro případ smrti zaopatřovatele. Pokud je pojištění konstruováno jako investiční, je vyplacena buď pojistná částka, nebo hodnota prostředků na investičním účtu podle toho, která z částek je vyšší. Dle pojistných podmínek může být také vyplacena pouze určitá část pojistné částky a zbytek je vyplácen dítěti postupně během jeho dospívání.

Pokud se nikomu ze zaopatřovatelů nic vážného nestane a dítě dosáhne věku, po který bylo pojištěno, vyplatí pojišťovna pojistnou částku zvýšenou o případný podíl na zisku u KŽP nebo hodnotu účtu v době vypršení smlouvy u IŽP.

Vhodný typ pojištění

Jak pojištění funguje, jsme si řekli, ale je skutečně tento typ pojištění vhodný pro děti? Úvaha o zabezpečení dítěte v případě smrti rodiče či jiné osoby, která má dítě v opatrovnictví, je správná a rozumná. Pojištění dětí a rodičů má však jednu podstatnou vadu na kráse, a tou je právě spořicí složka. Pokud zakládáte toto pojištění s účelem spořit, je produkt volen naprosto nevhodně. Pokud chcete zabít dvě mouchy jednou ranou, tedy pojistit dítě a zároveň mu spořit, je možné tuto alternativu využít, ale existují i jiné možnosti.

Oddělte spoření a pojištění

Nevýhodou kombinovaného produktu jsou jeho vysoké náklady, nízká likvidita a variabilita produktu. Pokud oddělíte spoření a pojištění, získáváte větší prostor k manévrování a zpravidla tedy dosáhnete lepšího nastavení produktů s vyšším užitkem pro vás i vaše dítě.

Nejvhodnější variantou se jeví kombinace rizikového životního pojištění pro rodiče a přímého investování do otevřených podílových fondů. Přestože je rizikové pojištění mírně dražší, rozhodně nedosáhne celkových nákladů jako rezervotvorné životní pojištění. Pojištění slouží především ke krytí rizika smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny. Základní pojištění bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi, a osvobození od placení pojistného. Pojistnou ochranu lze často rozšířit o krytí dalších rizik. Při rizikovém životním pojištění se nevytváří žádná rezerva a zaplacené pojistné plně propadá ve prospěch pojišťovny. V případě dožití sjednaného konce pojištění tedy není vyplacena žádná částka. Tuto vám ale vynahradí pravidelná investice rozdílové částky (rozdíl mezi pojistným na rezervotvornou životní pojistku a rizikové životní pojištění) do podílových fondů.

Pojistit a šetřit samostatně

Výhodou investice do podílových fondů je její osvobození od daně z příjmů v případě držení podílových listů po dobu delší než šest měsíců. Další výhodou je velmi vysoká likvidita a především máte své spoření resp. investování plně pod kontrolou. Náklady na vedení a správu podílových listů jsou mnohem nižší než u životních pojištění a hlavně znáte jejich výši.

Pokud nejste s fondem spokojeni, lehce jej zaměníte. Nemáte-li peníze na spoření, klidně pár měsíců podílové listy nenakupujete a nemusíte za to platit žádné sankce.

Velmi zajímavým faktorem je i samotné vlastnictví podílových listů. Investiční společnost účtuje zvlášť svůj majetek a zvlášť majetek podílníků. Pokud by náhodou společnost zkrachovala, převezme správu fondu jiná společnost a podílník tak o své peníze nepřijde. Pokud investujete do podílových fondů přes životní pojištění, je to úplně naopak. Vaše podílové jednotky jsou majetkem pojišťovny.

A co se týče zajištění dítěte v případě smrti rodičů, postačí, když rodič uvede do smlouvy své dítě jako obmyšlenou (odpovědnou) osobu. Chcete-li takto zabezpečit více dětí, stanovíte ve smlouvě poměr, v jakém si děti pojistné plnění rozdělí.

Pojištění smrti dítěte

Někdy se můžete setkat s nabídkou životního pojištění pro dítě, které kryje riziko smrti dítěte. Argumentem je zpravidla možnost naspoření dostatečné částky, která má usnadnit dětem vstup do dospělého života. Pokud vám toto pojištění někdo nabízí, jednoznačně lze konstatovat, že cílem tohoto člověka není prospěch ani váš ani vašeho dítěte, ale především zisk provize z drahého pojištění.

Jak už bylo řečeno, cílem pojištění je zmírnit finanční dopady nenadálé události popř. zabezpečení pozůstalých osob. Smrt dítěte, které nepracuje, nepodniká a není tedy zdrojem žádných příjmů, nepředstavuje žádnou finanční újmu. A citové strádání, které vám odchod milovaného dítěte způsobí, těžko nahradí peníze získané z pojistky.

Úrazové pojištění

Obzvláště velmi aktivní děti jsou vystavovány neustálému nebezpečí nehod a úrazů. Ačkoliv málokdo chce vydělávat na bolesti svých ratolestí, úrazové pojištění dětí má svůj význam a každý rodič by je měl svému dítěti pořídit. Drobné úrazy nebo nekomplikované zlomeniny nemají zásadní finanční dopad na rodinný rozpočet. Jediným nákladem jsou zde ušlé příjmy rodiče, který dítě opatruje v jeho domácím léčení. Mnohem radikálnější zásah do rozpočtu však mohou způsobit trvalé následky úrazu, proto by základem pojistky mělo být úrazové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním.

Na rodinném rozpočtu se mohou negativně podepsat také komplikovanější úrazy byť bez trvalých následků, ale vyžadující dlouhý pobyt v nemocnici a následnou rekonvalescenci. V těchto případech se vyplatí pojištění pobytu v nemocnici či pojištění závažných onemocnění. Ne každá pojišťovna však tato připojištění nabízí. Omezením mohou také být výluky z pojištění. Proto pojišťovnu i konkrétní produkt dobře vybírejte a pečlivě si přečtěte každou smlouvu, obzvláště pak výluky z pojištění.

AUTOR: JAROSLAV BARTOŠ, analytik Broker Consulting
FOTO: ARCHIV

Děti pojišťujte s rozumem