Chyby při pojištění majetku

Rubrika: Hospodaření

Snaha šetřit na pojištění majetku za každou cenu, zastaralé pojistné smlouvy, neznalost pojistných podmínek či neuchovávání dokumentace k pojištěným předmětům může mít závažné následky.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) proto upozorňuje na šest nejčastějších chyb, které lidé dělají v pojištění majetku, a k jakým nepříjemným situacím mohou vést.

1. BEZ POJISTNÉ SMLOUVY

Z letošní ankety České asociace pojišťoven „Jak si lidé v České republice pojišťují majetek?“ vyšlo najevo, že 6 % dotázaných nemělo majetek pojištěn vůbec. Přitom riziko, že dojde ke škodní události, je poměrně velké. Téměř polovina z oslovených již někdy škodní událost řešila. Nejčastěji se lidé nevyhnou krádeži nebo takzvaným vodovodním škodám – prasklému potrubí, vytékající vodě z pračky nebo vyplavení sousedů. Co do výše pojistného plnění však na prvním místě jednoznačně figurují škody způsobené přírodními živly.

Mezi těmi, kteří nemají majetek pojištěn vůbec, je velká většina lidí starších 46 let. Důvodem bývá, že pojištění majetku měli dlouhou dobu sjednané bez jakékoliv aktualizace pojistné částky. Pojišťovny těmto lidem nabídnou úpravu pojistné částky či úplné zrušení stávající pojistné smlouvy. Někteří lidé raději volí druhou variantu. Neuvědomují si ale, že v případě pojistné události si uhradí škodu v plné výši sami.

2. PODPOJIŠTĚNÍ MAJETKU

Zdaleka nejčastějším problémem jsou zastaralé pojistné smlouvy, v nichž pojištění již neodpovídá aktuální hodnotě majetku. Jeho cena se s léty mění, ale někteří to zapomínají v pojištění zohledňovat a vystavují se tak zbytečnému riziku. Například rodinný domek pojištěný začátkem 90. let minulého století na hodnotu 1 mil. Kč bude mít dnes i bez dalších investic hodnotu asi podstatně vyšší. Hodnota se zvýší samozřejmě v případě, že jsme do domu investovali – rekonstruovali jej apod. V případě škody pak pojišťovna škodu uhradí jen částečně, přesto stále v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

Lidé mají při sjednání pojistné smlouvy zájem domluvit si takové podmínky, aby za pojištění platili co nejméně. Odmítají připustit řadu běžných rizik nebo je podhodnocují. Nepatrně vyšší pojistné se však vyplatí obětovat za to, že si v případě škody budou schopni za vyplacené pojistné plnění vrátit domácnost do původního stavu.

3. ROZDÍL MEZI POJIŠTĚNÍM DOMÁCNOSTI A NEMOVITOSTI

Někteří lidé nevnímají rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti. Stává se pak, že si pro rodinný domek sjednají pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti neřeší v domění, že to je již započítáno v ceně pojištění nemovitosti. V případě škodní události, například povodně, jim pak pojišťovna uhradí škody na nemovitosti. Škodu v domácnosti si však musí hradit ze svého.

Tato dvě pojištění je proto třeba důsledně rozlišovat. Pojištění domácnosti chrání movité věci, které jsou součástí vybavení domácnosti, nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží (nábytek, elektrospotřebiče a další předměty). Pojištění nemovitosti je určeno pro ochranu nemovitosti (domu) a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově. Pojištění nemovitosti tedy nekryje rizika škod v domácnosti a na jejím vybavení. Pro tyto případy je nezbytné si sjednat pojištění domácnosti.

Pokud si lidé sjednávají pojištění za asistence pojišťovacího poradce, ten se jim zpravidla snaží situaci vysvětlit a pojistit je tak, aby jim pojištění krylo odpovídajícím způsobem rizika jak v domácnosti, tak na nemovitosti. Většina pojišťoven již také nabízí výhodné balíčky, kde pojišťuje nemovitost i domácnost zároveň.

4. AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV

Lidé podceňují aktualizaci pojistných smluv, a to nejen v souvislosti s pojistnou částkou, ale i v případě změny údajů o pojistníkovi či způsobu platby. Polovina lidí se mylně domnívá, že změna osoby pojistníka (např. z důvodu úmrtí) nepředstavuje důvod pro aktualizaci pojistné smlouvy. Stejně tak 64 % respondentů mylně nepovažuje požadavek na změnu platby za údaj, který je nutný ve stávající smlouvě aktualizovat.

Jsou známy i případy, kdy pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) bylo sjednáno na osobu, která zemřela. V takových případech většinou pojištění zaniká (přesný zánik je specifikován v konkrétních pojistných podmínkách). Dědici však dál platili pojistné, aniž by tuto skutečnost oznámili pojišťovně, a považovali pojištění za platné. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněna nevyplatit žádné plnění, právě vzhledem k tomu, že smrtí původního pojistníka došlo k zániku původní smlouvy.

5. LIDÉ NEVĚDÍ, CO MAJÍ POJIŠTĚNO

Výsledky ankety České asociace pojišťoven ukázaly, že jen 34 % dotázaných si prostudovalo pojistné podmínky. 46 % respondentů četlo pojistné podmínky pouze zběžně. Zbývajících 20 % dotazovaných pojistné podmínky nečetlo vůbec nebo si tuto skutečnost nevybavuje.

Skutečnost, že se člověk dostatečně neseznámí s pojistnými podmínkami, je závažnou chybou. Tito lidé pak často ani nevědí co, jak a proti čemu mají pojištěno. Stávají se případy, kdy lidé v zátopových oblastech z nevědomosti nejsou pojištěni proti povodni. Výsledný efekt neznalosti pojistných podmínek se většinou projeví až při případné likvidaci škody. Klienti velice často uplatňují škody, na které nemají podle sjednaných pojistných podmínek nárok, a pak jsou velice rozhořčeni nad zamítavým výsledkem likvidace. A přitom stačí tak málo: při podpisu pojistné smlouvy je třeba se důkladně seznámit s podmínkami daného pojištění.

6. CHYBÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÝCH PŘEDMĚTŮ

Jen necelá čtvrtina oslovených si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům. Naopak 26 % dotazovaných nemá dokumentaci žádnou.

Pojišťovny při likvidaci vyžadují (zejména u věcí vyšší hodnoty) doklady o nabytí s cenou a datem pořízení, důležitá je i fotodokumentace. Na věci umělecké hodnoty mohou pojišťovny vyžadovat znalecké posudky. V případě nedostatečné dokumentace má pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo nezdokumentovanou škodu neproplatit.

Podrobné informace k pojištění majetku zveřejňuje Česká asociace pojišťoven na info webu www.pojistimajetek.cz, životnímu pojištění jsou věnovány stránky www.pojistizivot.cz.

TEXT: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
FOTO: PAVEL VESELÝ

Chyby při pojištění majetku