Vratěnín

vratěnín

Proti poštovnímu muzeu začíná ulice plná malebných domků. Foto: Martina Lžičařová

Ať už přijedete z jakéhokoliv směru, samotné centrum obce nenechá nikoho na pochybách: z jedné strany je kostel s farou, z druhé panský dům, za ním začíná bývalý klášter augustiniánů a uprostřed křižovatky se na ostrůvku tyčí socha rytíře.

Vratěnín na jihu u rakouských hranic je první obcí, do níž vjedete z Jihočeského do Jihomoravského kraje na území okresu Znojmo.

vratěnín

Za venkovskou usedlostí vystrkuje svou věž kostel sv. Jakuba Většího. Foto: Martina Lžičařová

Městys Vratěnín leží na Moravě v rovinaté zemědělské krajině v nadmořské výšce 474 m nad mořem. Za humny jsou Karáskův a Vratěnínský rybník. Nivní lesíky s původním složením topolů, vrb a olší se vyskytují v údolí Dyje a lesy se smrky a borovicemi na severním okraji katastru.

V historických pramenech se obec poprvé připomíná r. 1251, kdy byla ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. Král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, později přibylo právo výročního trhu. V letech 1548 až 1564 je mezi majetkem rodu Krajířů uváděna tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes panský dům. V roce 1540 už existovala pevnost, která již r. 1628 byla zřejmě pustá, v současnosti je to areál bývalého kláštera. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě František Benedikt předal v r. 1697 zdejší zámeček augustiniánům bosákům k založení kláštera. O dva roky později byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba kláštera, který byl dostavěn kolem r. 1730. Již v roce 1784 však byl panovníkem Josefem II. vydán dekret o jeho zrušení.

bývalá poštovní stanice v barokním stylu Vratěnín

Poštovní stanice byla první svého druhu na Moravě. Poštovní spojení mezi Prahou a Vídní vzniklo v 1. pol. 16. století, a tak je budova hodně stará. Dnes ji využívá kromě poštovního muzea také obecní úřad. V zimě před ní stojí vánoční strom. Foto: Martina Lžičařová

Poštovní stanice

Někdy mezi lety 1526 až 1532 přes městečko vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy do Vídně. Kolem r. 1700 byla v městečku postavena velká barokní budova, která fungovala jako přepřahovací poštovní stanice, dnes je tady sídlo úřadu městyse. Na tuto poštovní stanici navazovala poštovní cesta do Znojma, Pohořelic a Brna. Za vlády císařovny Marie Terezie byla vybudována nová cesta z Prahy přes Jihlavu, Moravské Budějovice, Znojmo, Hollabrunn a Vídeň, čímž stará kupecká a poštovní cesta ztratila význam a začal se datovat úpadek městečka.

20. století

Mezi 1. a 2. světovou válkou žilo v městečku kolem 500 obyvatel a převážná část jich byla německy mluvících. Smutnou událostí byl vstup okupační německé armády v roce 1938, kdy městečko musely opustit české rodiny; stalo se převážně německou obcí. Dalším mezníkem se stal rok 1945, kdy krátce po konci 2. světové války došlo ve dvou vlnách k odsunu německých obyvatel. Novým osídlencům byly předány dekrety o vlastnictví půdy, ale soukromé hospodaření záhy vystřídalo JZD, později státní statek. Vratěnín tehdy byl typickou pohraniční obcí, která zažila kolektivizaci a se stavební uzávěrou byla odsouzena k zániku.

dřevěná vrata

Datace na dřevěných obloucích zdobících vrata říká, že vznikla v r. 1945. Foto: Martina Lžičařová

Po roce 1989 nastal obrat ve vývoji. Do obce se vrátila samospráva, byl opět otevřen hraniční přechod do Rakouska a Vratěnín se přihlásil do nově se rozvíjejícího Programu obnovy vesnice. Pro svou památkovou hodnotu byl v r. 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou zónu. K 9. únoru 2021 byl Vratěnínu navrácen status městyse. Počet obyvatel ke dni 1. 1. 2023 je 283.

Pár slov k architektuře

V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry, na jejichž základě docházelo k přestavbám, které se takřka v nezměněné podobě dochovaly až dodnes. Městys má dvě „náměstí“. Jedno za kostelem, kde je panský dům, druhé začíná před poštovní stanicí a končí s řadovou zástavbou. Ta se rozkládá na západě obce podél travnatých ploch s vodními prvky. Na severní straně je pěkně vidět situování domů. Všechny jsou západně orientované, kdy je směrem do ulice obytný dům s bránou, která vede na dvůr zakončený stodolou. Za ní pokračovaly záhumenky. Jižní strana návsi je rozbitá, někde domy chybí, jinde ji narušuje nová zástavba.

jezírka na návsi

Mezi oběma stranami návsi leží dvě
okrasná jezírka. Foto: Martina Lžičařová

Když se řekne

Městys

Je obec významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musejí plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice.

Vesnice roku 1996

Soutěž Vesnice roku poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Jedněmi z hodnotitelů jsou nyní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a mnoho dalších. A už v druhém ročníku celostátní kolo vyhrál Vratěnín.

Text a foto: Martina Lžičařová

 

Vratěnín