Úklid a opravy v okolí pozemku

Rubrika: Právo

K pozemku s nemovitostí přiléhá úzký pozemek v obecním vlastnictví. Zajímá mne, zda má majitel pozemku s nemovitostí (rekreační nebo i určenou k trvalému obývání) nějaké povinnosti vůči uvedenému obecnímu pozemku kolem cesty, například jeho úklid či sekání trávy? A pokud to dělá, může tak činit dobrovolně bez ohlášení obecnímu úřadu?
R. Kovář., Pardubice

Podle ustanovení §123 občanského zákoníku platí, že každý vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. Zároveň však má povinnost starat se o své vlastnictví tak, aby nezasahoval do vlastnického práva jiného. Vůči obecnímu pozemku vlastník sousedící nemovitosti nemá žádnou povinnost. Úklid i sekání trávy je povinností vlastníka pozemku, a to především ve chvíli, kdy nepořádek či plevel nad míru přiměřenou poměrům obtěžuje jiného.

Pokud vlastník pozemku svoji povinnost neplní, je na místě jej vyzvat k nápravě. Pokud se jedná spíše o estetické hledisko, pak lze (ale pouze v tomto případě – úzký obecní pozemek vedle cesty, ne oplocená zahrada) pozemek uklidit i posekat. Nicméně nemůžete očekávat, že budou uhrazeny náklady s tím spojené.

Totéž platí i v případě úprav. K těm je opět oprávněn pouze vlastník. Pokud nastane závažnější problém (nemožnost vjezdu, svod srážkové vody na pozemek atd.), je nutné vlastníka pozemku vyzvat k nápravě (pozor, musí to být opravdu nad míru přiměřenou poměrům).

Dojde-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy (v tomto případě navrhuji obrátit se na nejbližší nadřízený orgán).

Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Je možné se domáhat i ochrany u soudu. Pokud hrozí zásah do vlastnického práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit (tzv. svépomocí).

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Úklid a opravy v okolí pozemku