Katastr nemovitostí v příštích letech

Rubrika: Právo

Řada změn v katastru nemovitostí vznikla nejen vydáním nových právních předpisů, ale i řadou technicko-organizačních změn v činnosti katastrálních úřadů i v celém resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, které podléhají stále se rozvíjející automatizaci prací.

Nový katastrální zákon

Význam katastru nemovitostí se dlouhodobě nemění, pouze je jeho funkce upřesňována a doplňována. Proto i v současné době je stále zdrojem informací, které slouží: a) k ochraně práv k nemovitostem pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké hospodářské a statistické, b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v předchozím odstavci.

Nový katastrální zákon

Rozhodující změnou do dalších let bude vydání nového katastrálního zákona. Právní úprava katastru nemovitostí, zejména zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem velmi úzce souvisejí s řadou právních předpisů, např. s občanským zákoníkem, občanským soudním řádem, obchodním zákoníkem, zákonem o veřejných dražbách, stavebním zákonem, vyvlastňovacím zákonem atd. V těchto právních normách došlo ke značnému množství změn.

Dosavadní právní úprava katastru nemovitostí podchycuje některé tyto změny pouze částečně a řeší je dvěma různými zákony (zákon č. 344/1992 Sb. katastrální zákon a zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, oba zákony ve znění pozdějších předpisů), přičemž se problematika v některých případech prolíná. To všechno jsou důvody přípravy vydání nového katastrálního zákona.

Zásadní změnu do nového katastrálního zákona přinese přijetí nového občanského zákoníku, především uplatnění zásady „superficies solo cedit“, podle které je stavba součástí pozemku, na kterém stojí. Stavby přestanou být samostatnými věcmi s výjimkou dočasných staveb a případů rozdílnosti vlastníka stavby a vlastníka pozemku. V návaznosti na občanský zákoník bude upřesněn zápis věcného práva do katastru výlučně vkladem, aby byla podpořena zásada materiální publicity.

Obsah katastru se rozšíří

Obsah katastru bude rozšířen. Vkladem se bude zapisovat 15 nových věcných práv, která zavede občanský zákoník, a 19 nových poznámek a budou evidovat cenové údaje pro potřebu orgánů veřejné správy a realitního trhu. Velká pozornost bude v návrhu věnována elektronizaci katastru. Budou zrovnoprávněny písemnosti v listinné i elektronické podobě. Nově bude možné vyhotovovat a předkládat v elektronické podobě i geometrické plány. Bude vytvořena i elektronická verze formuláře na vklad práva do katastru nemovitostí. Samozřejmě se počítá s dokončením obnovy katastrálního operátu, a tím i s plnou digitalizací souboru geodetických informací (katastrálních map).

Novelizovaný zákon bude obsahovat řadu dílčích postupů a změn, které budou řešit např. to, aby zápisy do katastru byly prováděny v pořadí, v jakém byly doručeny katastrálnímu úřadu, aby technická stránka vedení katastru reagovala na nové pojmosloví v legislativní oblasti, aby se zvýšila informovanost v doručování vyrozumění o vkladu práva k nemovitosti dalším osobám, které právo pozbývají, nebo se jim omezuje, nebo jsou zastoupeny zmocněnci. Bude zvýrazněna kontrola činnosti katastrálních úřadů nezávislými orgány – např. soudy.

Závěrem je nutné říci, že je zcela nezbytné, aby nový katastrální zákon nabyl účinnosti ve stejný den jako nový občanský zákoník, tj. k 1. lednu 2014, jinak by došlo k právnímu rozvratu v celé oblasti, která se týká nemovitostí.

Informační systém

V současně době již byl realizován informační systém katastru nemovitostí (ISKN), který byl současně vytvářen pro katastr příštích let. Jeho hlavní myšlenkou byla především centralizace systému. Došlo ke sloučení 105 lokálních databází ISKN spravovaných na jednotlivých katastrálních pracovištích do jedné databáze.

Centralizace systému umožnila zkrátit z dvou hodin na necelých 20 minut dobu, kdy si po zápisu změny do ISKN může zájemce pořídit výpis z katastru nemovitostí na kterémkoliv katastrálním pracovišti, popř. na kontaktních místech CzechPOINTu (v tom případě může být doručen až do datové schránky zájemce). Už tedy neexistuje riziková dvouhodinová doba, v nichž byla data neaktuální. Centralizovanou databázi katastru nemovitostí je možné propojovat s jinými informačními systémy a přebírat údaje, které jsou v nich vedeny.

TEXT: ING. BOHUMIL KUBA
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Katastr nemovitostí v příštích letech