Údržba a oprava krovu

Krovy nám drží střechu nad hlavou, a už proto si zaslouží důkladnou péči. Důležité je včas odhalit možné zdroje problémů a rovněž nezatěžovat střechu víc, než její konstrukce unese.

Nejčastější příčinou poškození krovu bývá narušená střešní krytina. Ta způsobí zatékání vody, které pak napáchá vážné škody v podobě hnijících tesařských spojů, prasklých krokví, poškozených sloupků a vzpěr či zavětrovacích prvků. Dlouhodobé zatékání může vážně narušit i dřevěné prvky stropní konstrukce.

Neopravený krov se může vychýlit i zřítit. Včasným odstraněním závad proto předcházíte nejen drahým opravám, ale i možnosti zranění v případě, že vám střecha nakonec doslova spadne na hlavu. A ještě lepší je věnovat několik hodin ročně preventivní prohlídce a údržbě střechy a okapů, protože tak lze odhalit většinu problémů ještě dřív, než se nepříjemně rozrostou.

Při údržbě a opravách krovu je nutné především pečlivě prohlédnout zhlaví, což jsou konce vazných trámů (tedy vodorovných trámů, na nichž může i nemusí být položena podlaha půdy), a jejich styk s pozednicí (masivní trám položený podélně na koruně zdiva či roubené stěny), dále pak dřevěné prvky u štítů, kolem komínů a vůbec všechna místa, kde hrozí nebezpečí zatékání, a také vlhká a špatně větratelná zákoutí.

Všechno pečlivě zajistěte

Pokud už do střechy zatéká, prověřte rozsah škod. O tom, zda je dřevo poškozeno, se přesvědčíte poklepem (zdravé dřevo jasně zní) nebo navrtáním. Poškození v malém rozsahu lze opravit nebo vyměnit konstrukční prvek. Jestliže je poškozena většina prvků v konstrukci krovu, je výhodnější nahradit starý krov novým.

Při vyměňování jednotlivých dílů krovu platí zásada, že všechny prvky, které vyměňovaný dílec nese, musí být podchyceny a spolehlivě zajištěny. Jakýmkoli zásahům do konstrukce krovů bez rady odborníka se raději vyhněte. Nic, co je součástí konstrukce krovů, neodstraňujte bez zajištění a bez náhrady. I sebemenší klín, laš či trámek mohou mít v konstrukci krovu důležitou funkci a jejich odstraněním můžete narušit stabilitu střechy.

Oprava krokve

Po zimě s množstvím sněhu nebo při přílišném zatížení krovu novou krytinou někdy praskne krokev. Lze ji poměrně snadno opravit. Nejprve musíme prasklou krokev narovnat do původního sklonu. Postupujeme tak, že na podlahu půdy položíme fošny nebo tlustší prkna a na ně podklad z krátkého trámku. Přes tento podklad pomocí páky se zarážkami proti sklouznutí hranolku vyrovnáme zvedákem (např. hydraulickým heverem) prasklou krokev do původní polohy. Pak krokev podložíme v místě praskliny provizorní podpěrou a podložkou z prkna a připevníme na ni pomocí čtyř svorníků příložky z fošen (40 až 50 mm).

Jestliže krokev praskla proto, že byla poddimenzována, musíme vyměnit všechny krokve a pravděpodobně i další prvky nebo vyměnit krytinu za lehčí. Malou únosnost krokví prozrazuje i zvlněný hřeben střechy a deformovaná střešní plocha.

Způsobilo-li dlouhodobé zatékání, že je krokev částečně nahnilá, odřežeme poškozenou část až po zdravé dřevo a zpevníme ji z jedné nebo z obou stran příložkami. Nové příložky mají mít přesah asi 70 cm na zdravou část krokve. Místo příložek můžeme novou část krokve spojit se starou částí přeplátováním (typ tesařského spoje).

V případě, že je poškozena část krokve mezi pozednicí a vaznicí, osadíme vedle ní náhradní část krokve, kterou osadíme na pozednici i vaznici a spojíme ji se dřevem staré krokve svorníkem. Na spodní ploše nové části provedeme zářez pro osedlání na pozednici.

Je-li poškozena větší část krokve, raději starou krokev vyměníme za novou.

Oprava pozednice

Hnilobou bývá často poškozena i část pozednice. V takovém případě poškozenou část pozednice odřežeme a nahradíme novou částí nebo novou část pozednice položíme vedle staré na půdní nadezdívku. V tomto případě však musíme počítat s tím, že nová část pozednice musí být podložena výše, aby mohla podepřít krokev.

Jestliže do půdy nezatékalo a prvky nejsou shnilé či masivně napadené dřevokaznými organismy, může krov sloužit mnoho dalších let. I při zvlněné ploše střechy někdy postačí vyměnit střešní latě.

Hmyz a dřevokazné houby

Dřevo krovů může být i prožrané od červotoče (malé kulaté dírky) nebo tesaříka (větší oválné díry a chodbičky plné žlutého prachu). Pokud jde pouze o povrchové napadení, není zpravidla nutné obávat se ztráty nosnosti trámů. Takto povrchově napadené prvky krovů můžeme buď zcela ponechat, nebo zhoblovat (osekat). Vždy ale dřevo ošetřete prostředkem proti dřevokaznému hmyzu.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock, Tesařská Huť

Údržba a oprava krovu

Údržba a oprava krovu