Izolace střechy

Velká část tepla uniká střešní konstrukcí. Skladba střechy, včetně izolace, musí být navržena tak, aby plnila svou funkci a udržovala optimální vlhkost a teplotu v podkroví domu.

Jutafol N 140 se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace

Neizolovanou střechou uniká přibližně 20 % tepla. Při špatné izolaci nás budou ve stavení sužovat letní horka, v zimě mrazy a během všech ročních období vítr. Střechu můžeme izolovat pod krokvemi, nad krokvemi, případně zabránit ztrátám tepla položením izolace na podlahu nevytápěné půdy.

Izolace pod krokvemi

Obvykle jde o různé způsoby vkládání izolace mezi krokve. Potřebná tloušťka izolace (15 – 20 cm) je obvykle vyšší, než je síla krokví. Na krokve se proto někdy zespoda nabíjejí latě nebo fošny. Použitím tzv. kontrakrokve (rošt z vodorovných latí) nejlépe eliminujeme vzniklý tepelný most. Pro izolaci se používají rohože nebo polotuhé desky z minerální nebo skelné vlny či ovčí vlny, konopí a jiných vláknitých materiálů. Polystyren se používá zřídka (mimo jiné i proto, že špatně přiléhá ke starým nepravidelným trámům a krokvím). Při izolování střechy platí, že špatný návrh a hlavně nekvalitní provedení může zkazit opravdu hodně.

Tepelně izolační panel Izotec pro zateplení šikmých střech shora na krov

Kutilové nejčastěji volí právě minerální nebo skelnou vlnu, které vyhovují všem nárokům: ochrání proti horku i mrazu, mají výborné zvukově izolační vlastnosti a jsou nehořlavé. Minerální vlna se lehce stříhá a dobře se s ní pracuje. Proti vlhkosti je chráněna parotěsnou fólií. Samotná montáž je snadná a rychlá, izolace zcela zaplní mezery mezi jednotlivými krokvemi. Izolace střechy pod krokvemi zlepší vlastnosti málo izolované starší střešní vestavby.

Odvětrávané střechy

Používají se zejména v kombinaci s pálenými či betonovými taškami. Mezi izolací a pojistnou hydroizolací (resp. záklopem) musí zůstat vzduchová mezera, nejlépe v tloušťce 1/3 krokve. Tato mezera musí být odvětraná otvory nahoře i dole, aby zde mohl proudit vzduch a odvede vlhkost, pronikající z interiéru. Mezi izolaci a vnitřní povrch (sádrokarton, palubky aj.) vkládáme parotěsnou zábranu. Ta zabrání průniku vlhkosti z interiéru. Jako pojistnou hydroizolaci můžeme použít speciální fólii, která propustí vodní páru zevnitř ven, ale nikoli kapky vody zvenku do konstrukce. Pojistná hydroizolace se používá velmi často; nutná je u některých krytin, které při delším dešti nasákají a voda z nich občas prokapává do dalších vrstev.

Vkládání minerální vlny Izover mezi krokve

Při zateplování střechy dbáme na pořadí vrstev tak, aby byla parotěsná fólie na vnitřní straně a pojistná hydroizolace na vnější straně střechy. Záměna může mít velmi neblahé důsledky, které lze odstranit pouze novou rekonstrukcí.

Nevětrané střechy

Nevětrané střechy častěji nacházejí uplatnění tam, kde je málo místa pro vytvoření odvětrané vzduchové mezery. Používají se zejména v kombinaci s plechovou nebo lepenkovou krytinou na prkenném záklopu. Protože krytina neumožňuje, aby vlhkost z konstrukce unikala ven, je nutné zabránit tomu, aby se tam vůbec dostala. Nevětraný, vlhký prostor je zárukou rychlé zkázy dřevěného krovu. Proto je v tomto případě naprosto nezbytné co nejkvalitněji provést parotěsnou zábranu na vnitřní straně střešní skladby a to i tehdy, když je aplikovaná izolace pod krokvemi. Musí být provedena správně i v koutech, v napojení na svislé stěny a podlahu atd. Jednotlivé pásy parotěsné zábrany musíme přelepit páskou. Při pozdějším zařizování interiéru je třeba zabránit proražení, např. při montáži elektrických rozvodů, zavěšování polic atd.

Snížení ztrát stropem

Má-li dům nevytápěnou půdu, můžeme strop poměrně snadno a efektivně izolovat položením izolace na podlahu půdy. K tomu se dobře hodí desky a rohože z minerální, skelné či ovčí vlny a dalších materiálů.

Celoplošná integrovaná střešní izolace Thermo Klasik

Chceme-li mít půdu pochozí, překryjeme izolaci záklopem z prken nebo desek. Jinak postačí jen úzké prkenné chodníčky nad izolací. Izolaci pak volně překryjeme např. lepenkou, ale vždy tak, aby izolace mohla větrat. Zabráníme tak znečištění prachem a pronikání studeného větru do izolace. Taková izolace se dá kdykoli snadno odstranit a použít znovu, například pokud se někdy rozhodneme pro vestavbu podkroví.

Další možností je zafoukání nebo zasypání podlahy půdy izolací z papírových vláken, perlitem nebo jinou sypkou izolací. Je ale nutné, aby půdou nemohl profukovat vítr. Studený vzduch, který by tak vnikal do izolace, by její efekt potlačil. Toto opatření je vhodné zejména u střech s malým spádem, pod kterými jsou jen malé, prakticky nevyužitelné půdy.

Izolace Rayfield využívá vynikajících odrazových vlastností leštěné hliníkové fólie k přenosu tepla zpět do interiéru

Má-li dům dřevěný strop s dutinami mezi trámy, můžeme se setkat s doporučením zaplnit tyto dutiny izolací. Výhodou je minimální zásah do půdy – postačí několik otvorů do dutin. Nevýhodou je však to, že nemůžeme zkontrolovat, zda je izolace skutečně všude, kde má být. Stropní trámy nadále budou tvořit tepelný most. Ne vždy je také dutina ve stropě dost vysoká – aby měla izolace smysl, potřebujeme alespoň 10 cm.

Izolace nad krokvemi

Jinou možností je položení izolace nad krokve. V tomto případě se s výhodou používají polystyrenové nebo polyuretanové desky, které se pokládají shora na krokve (resp. záklop). Na tyto desky se položí latě pro pálenou (betonovou) krytinu nebo záklop pro krytinu lepenkovou. Na trhu jsou i speciální tvarované desky, které lze položit na stávající střešní latě a krytina se pak pokládá přímo na polystyren. Desky tepelné izolace fungují současně i jako pojistná hydroizolace, takže snížíme riziko zatékání. Další velkou výhodou je to, že prostor podkroví se nezmenší o izolaci. Zajímavý historický krov může pak být součástí interiéru. Nevýhodou je obtížnější použití na členitých střechách.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: THERMODACH, IZOTEC, RAYFIELD A ARCHIV

Izolace střechy

Izolace střechy