Terasová podlaha suchou cestou

Volit můžeme mezi několika konstrukčními řešeními, společná je jim rychlá a čistá instalace, snadná výměna dlaždic či prken a také přístup k rozvodům vody a elektřiny vedeným pod terasou.

Nové materiály a posouvají obecně možnos ti výstavby, nejinak je tomu technologiev případě podlah u teras, pergol, letních kuchyní, ale i balkónů a zahrad na plochých střechách. Přípravě dokonalého podkladu, případně hydroizolace se samozřejmě nevyhneme, ale samotná pokládka je u všech typů „nasucho“ jednodušší než tradiční do betonového lože nebo na lepidlo. Pro nově budovanou terasu v přízemí je při použití dlaždic nejsnazší cestou pokládka do štěrku. Pokud chceme položit novou podlahu na již nevyhovující původní, nabízí se instalace na nízké terče. Ter­če umožní i rychlé položení podlahy na balkónech či terasách v patře.

Při instalaci dřevěné podlahy se terče nejprve osadí nosnými trámky (ITADECO)

POKLÁDKA DO ŠTĚRKU

Dlažba položená do štěrkového lože je cenově příznivým řešením podlah teras, pergol, okolí bazénu, ale i zahradních cestiček. Realizace je rychlá a s minimálními nároky na nářadí a materiál. Trvanlivost podlahy ovlivňuje stabilita podloží dlaždic, tzn. rovný, udusaný či ješ­ tě lépe vibrační deskou zhutněný štěrkový podklad. Pokud dojde k poškození dlaždice, výměna je na rozdíl od lepené dlaž­ by velmi jednoduchá, dlaždici stačí vyzvednout a osadit novou. Rovněž chceme­li časem vydlážděný prostor upravit, ať už zúžit, nebo naopak roz­ šířit, je odstranění dlažby nebo přidání dalších řad bezproblémové. Pro pokládku do štěrku jsou určeny venkovní keramické dlaž­ dice s tloušťkou 2 cm speciálně vyvinuté pro suchou metodu právě z důvodu, aby se pokládka výrazně ulehčila. Kromě štěrkového lože je můžeme položit i na trávník nebo na plastové terče, o nichž bude ješ­ tě řeč. Do štěrku lze položit i dlažbu cihelnou, ze štípaného kamene či dřevěných špalíků.

Pomocí samonivelizačních terčů můžeme vytvořit rovnou podlahu i na mírně svažitém terénu (ITADECO)

NA TERASOVÉ DESKY

Tento způsob pokládky je už pracnější. I zde tvoří základ zhutně­ ný štěrkový podklad, do něhož se v rovnoměrných rozestupech ulo­ ží terasové betonové desky, které chrání podlahu proti zemní vlhkosti. Ještě před samotnou pokládkou musíme prostor pevně ohraničit například pomocí obrubníků, nízké palisády apod. Na stabilně uložené desky poté namontujeme nosnou konstrukci pro terasová prkna z masivu nebo dřevoplastu, ozna­ čená bývají zkratkou WPC (Wood­ ­Plastic­Composites). Jednotlivá prkna se podle druhu ke konstrukci připevní pomocí šroubů nebo montážních úchytů.

S pomocí terčů je možné vytvořit různé výškové úrovně podlahy nebo schody (RAKO)

INSTALACE NA TERČE

Třetí možnost pokládky představují polypropylenové podložky, takzvané terče. K jejich výhodám patří odolnost vůči vodě, mrazu, UV záření, nezatěžování nosných konstrukcí, bezproblémový přístup k podkladní vrstvě a vedení rozvodů v prostoru pod podlahou, dále lepší tepelná i zvuková izolace podlahy, její odvodnění i odvětrání. Konstrukci je možné v případě potřeby opravit nebo zcela rozebrat. Konkrétní typ volíme podle toho, zda chceme instalovat dlažbu, terasová prkna dřevěná, či dřevoplastová. Terče se usazují na pevný podklad, kterým může být opět zhutněný štěrk, beton, stará dlažba atd. V nadzemním podlaží se instalují přímo na podklad opatřený hydroizolační fólií. Terče s pevnou výš­ kou a terče stavitelné kopírují pů­ vodní vyspádovaný podklad terasy, balkónu a ploché střechy. Samonivelační terče, tzv. 3D terče, mohou díky výkyvné hlavě vytvořit téměř rovnou terasu na již vyspádované podkladní vrstvě, popřípadě na nerovném povrchu. Sklonu podkladu se podle typu přizpůsobí do 5 až 10 %. Nosnost terčů se pohybuje v rozsahu 500 kg až 3 000 kg. Mezerníky v hlavě terče vymezují přesné spá­ ry mezi dlaždicemi, které zajišťují odtok vody z podlahy. V případě pružného podkladu můžeme zvý­ šit tuhost konstrukce vložením dalšího terče do středu dlaždice.

POSTUP POKLÁDKY DLAŽBY DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE

Materiál a nářadí

  • dlaždice tloušťky 2 cm
  • štěrk hrubosti 8 až 16 mm
  • jemnější štěrk o hrubosti 4 až 8 mm
  • geotextilie
  • vymezovací křížky tloušťky minimálně 3 mm
  • gumová palička
  • vodováha
  • stahovací lať

1. V místě pokládky odstraníme zeminu do hloubky 20 cm. Dno vyložíme geotextilií. Na ni rozprostřeme 15cm vrstvu hrubého štěrku, kterou zhutníme

2. Položíme druhou vrstvu z jemnějšího štěrku o tloušťce zhruba 4 cm

3. Latí štěrk rovnoměrně rozhrneme. Rovinu zkontrolujeme vodováhou

4. První dlaždici vložíme do štěrku a usadíme ji gumovou paličkou. Hlídáme rovinu s terénem

5. Do rohů dlaždice vložíme vymezovací křížky

6. Postupně položíme celou plochu. Vodováhou kontrolujeme rovinnost dlaždic

7. Křivou dlaždici upravíme paličkou, propadlá místa podsypeme jemným štěrkem

8. Odstraníme křížky. Širší spáry zaplníme spárovacím štěrkem. Okraje podlahy můžeme obsypat kačírkem

zdroj: Rako

 

TEXT: Zuzana Ottová
FOTO: Archiv firem

Terasová podlaha suchou cestou