Tanec kolem komínů

Rubrika: Právo

komín

Péči o spalinové cesty a jejich kontrolu upravuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Významná pro jejich údržbu byla zejména vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Její platnost v prosinci loňského roku skončila. Od 1. ledna 2011 upravuje tuto oblast Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Po třiceti letech si péče o komíny a spalinové cesty novou právní úpravu zaslouží. Kotle a kamna se technicky vyvinuly, změnily se konstrukční materiály, kominíkům přibyly zkušenosti. Pro zvýšení pozornosti o tuto část staveb mluví bohužel i fakt, že dosavadní způsob kontroly a čištění komínů nestačí zabránit požárům a otravám.

Kde hrozí požár

O nedůslednosti a nedokonalosti kontrol svědčí to, že v roce 2010 vzniklo kvůli špatnému stavu komínů a spalinových cest v ČR 314 požárů, což je o čtvrtinu více, než v roce předchozím. Zhruba třetinu z uvedeného počtu zavinilo vznícení sazí v komíně a v žebříčku příčin následují špatná konstrukce komínů, zazděný trám nebo spáry v komíně. Statistika sice uvádí do konce loňského září jen 196 požárů vzniklých okolo spalinových cest, ale nejsou v nich ještě započítány zimní měsíce, kdy jsou požáry z těchto důvodů nejčetnější.

Uvedená fakta svědčí o tom, že povinnost kontrolovat a čistit komín a spalinové cesty, kterou ukládala i minulá vyhláška, bral leckdo na lehkou váhu. Navíc kominíci často kontrolovali jen část komína nad střechou a na půdě. Řada závad je však i ve spalinových cestách okolo připojení topidel. Uživatelé se leckdy snaží v kamnech, připojených na staré jednovrstvé komíny, topit nevhodnými nebo nedostatečně vyschlými palivy, což má za následek zadehtování komína. A dehet se stejně jako usazeniny z plastového odpadu může snadno v komíně vznítit. Při používání plynových spotřebičů zase zkorodování starých hliníkových vložek komínů; jejich odpadávající zbytky mohou ucpat napojení kouřovodu na komín a nebezpečné spaliny se vracejí zpět do místnosti.

Dosavadní pravidla čištění, stanovená vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se nedodržovala i proto, že byla příliš přísná. Například u rodinných domků, v nichž se používala topidla na pevná paliva po celý rok, ukládala povinnost čistit spalinové cesty šestské krát do roka a měl to dělat pouze kominík. Dnešní úprava snižuje počet povinných zásahů na polovinu a u topidel na pevná paliva povoluje i čištění svépomocí. V chatách a chalupách zachovává jednu kontrolu a jedno povinné čištění do roka – nově umožňuje rovněž čištění svépomocí. Zejména na horské samoty se čtyři i více měsíců kominík těžko dostával, a tak se na čištění třeba i několik let zapomnělo…

Riskovat se nevyplatí

Jestliže začnou všichni skutečně dodržovat pravidla stanovená novým právním předpisem, budou mít kominíci spoustu práce. Budou je zvát z více než 2,5 milionu domácností v rodinných a bytových domech včetně chat a chalup, kde se topí pevnými palivy, kontrolovat se musí i komíny tam, kde se topí a používají karmy na plyn. Místo stvrzenky bude od letoška kominík vystavovat zprávu o kontrole. Podle stavu a přístupnosti komína zaplatíme za prohlídku 300 až 500 korun. Při použití kamery či endoskopu vmístech, kde je ke kouřovodům velmi špatný přístup, se částka může vyšplhat i na dvojnásobek. A k tomu je třeba připočítat částku za případné čištění a za dopravu.

Cenu za revizi komína si odborník určí sám podle náročnosti akce a svého uvážení. Částka se obvykle pohybuje mezi 1 – 3 tisíci korun. Na revize se obvykle nezapomíná, protože stavbu lze kolaudovat jen s revizní a technickou zprávou, které potvrzují, že jsou spalinové cesty po funkční i stavební stránce v pořádku. Musíte je předložit také servisnímu technikovi při zapojování nového kotle (i ty se musí vždy po několika letech kontrolovat). Další, méně příjemnou okolností, při níž je třeba tyto atesty předkládat, je nějaká závada nebo i požár. V té souvislosti připomínáme i povinnost ohlásit hasičům požár v komíně, i když se vám jej podaří uhasit vlastními silami.

Kdo chce krátkozrace šetřit a riskovat, může přijít o mnohem víc. Pokud se majitel nevykáže dokladem o kontrole a čištění, může mu Společenstvo kominíků ČR při požáru z důvodu vznícení spalin nebo z dalších výše naznačených příčin předepsat pokutu až 25 tisíc korun (pokud doklad shoří, má kopii kominík). A pojišťovna vyplatí úměrně sníženou částku. Komíny a spalinové cesty se nepojišťují samostatně, ale v rámci pojištění nemovitosti a domácnosti. Prozíraví si k tomu jistě pořídí i pojištění za škodu v běžném občanském životě, které činí při limitu 1 mil. Kč necelé tři stovky ročně a pokryje eventuální škody, způsobené sousedům. Ovšem jen za předpokladu, že se vykážete zprávou o kontrole a záznamem o čištění spalinových cest.

Podle nových pravidel

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. posuzuje osoba k tomu způsobilá (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) při kontrole spalinové cesty bezpečné umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětů v návaznosti na konstrukci spalinové cesty a připojeného topidla. Posouzením požární bezpečnosti a provozuschopnosti komína zjišťuje, zda je ke komínu a jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům volný a bezpečný přístup. Posuzuje požární bezpečnost stavby (zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou) a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby a také stavebně technický stav komína.

Čištění spalinových cest sloužících pro odtah spalin od spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu nad 50 kW se ujme odborně způsobilá osoba, tedy kominík, komíny, do nichž ústí spotřebiče do jmenovitého výkonu 50 kW včetně, je povoleno čistit svépomocí. Je třeba odstranit zejména pevné usazeniny ve spalinové cestě a na lapači jisker a vybrat pevné části nahromaděné v neúčinné výšce komínového průduchu, nebo kondenzáty ze spalinové cesty.

U chat a chalup platí povinnost zabezpečit kontrolu, vyčistit komín a vybrat saze jednou za rok. Ve stejném intervalu je třeba postarat se o vyčištění a výběr usazenin z dolní části komína; u spotřebičů, v nichž se topí dřevem a uhlím, je možné čistit i svépomocí. V obou případech by se o to měl postarat majitel nemovitosti.

U rodinných a menších bytových domů, vytápěných kamny a kotli s výkonem do 50 kW, je rovněž třeba sjednat kontrolu jednou za rok. Při topení uhlím, koksem, dřevem a biomasou do šesti měsíců v roce se komín čistí dvakrát ročně. U kotlů s celoročním provozem, kde je obvykle topení kombinováno s přípravou teplé vody, se čistí třikrát do roka (i tady je možné postarat se o to svépomocí).

Tam, kde topidlo nebylo od předchozí kontroly nebo i déle v provozu, není nutné spalinové cesty kontrolovat a čistit; mělo by se tak učinit před jeho opětovným uvedením do provozu. Stejně tak není nutné kontrolovat a čistit nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místě připojení topidla označen tabulkou s nápisem „mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem.

Vypalovat se smí komín jen tehdy, není-li možné odstranit pevné usazeniny jiným způsobem a za předpokladu, že je komín odolný proti účinkům hoření. Vypalovat jej může pouze kominík nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Vypalování komína oznamuje majitel příslušnému hasičskému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů před dnem zahájení akce.

Revizi je nutné udělat nejen před uvedením spalinové cesty do provozu, ale také po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva nebo před výměnou či novou instalací kamen a kotle. Revizního technika je třeba pozvat i při vzniku trhlin ve spalinové cestě nebo při podezření na jejich výskyt a samozřejmě po požáru komína. Revizi spalinové cesty může dělat jen odborník, který má vedle živnostenského oprávnění v oboru kominictví také atest jako revizní technik komínů, je specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

O kontrole nebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k nařízení č. 91/2010 Sb. Pokud se právnická nebo podnikající fyzická osoba ujme čištění spalinové cesty svépomocí (§ 3 odst. 1), učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou při kontrole předloží.

Zjistí-li kominík při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty nedostatky, bezprostředně ohrožující požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, které nelze odstranit na místě, neprodleně to písemně oznámí příslušnému stavebnímu úřadu (u nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu) nebo orgánu státního požárního dozoru (v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost).

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Tanec kolem komínů