Program Dešťovka

Rubrika: Právo

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Program je určen pro vlastníky a stavebníky stávajících rodinných a bytových domů i novostaveb, a to jak pro fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Bohužel jej nelze využít na domy určené k rekreaci, a to ani v případě, že tam žadatel má nahlášen trvalý pobyt. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

 • Příjem žádostí začal 29. května 2017. Na akci je vyčleněno 100 milionů korun. Podpora je určena pro tři různé případy:
  akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady,
 • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady,
 • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.
  První program je určen pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody. Získat můžete až 20 000 Kč plus 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  Druhý program je pro stávající domy i novostavby v celé ČR a dotace může činit až 30 000 Kč plus 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  Třetí program je také pro stávající domy i novostavby v celé ČR. Dotace činí až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) plus 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  Nejjednodušší systémy jsou podporovány pouze v obcích s akutním nedostatkem vody, kde platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
 • v obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji,
 • v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech,
 • v obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
  Tuto skutečnost doložíte buď stanoviskem příslušné obce, nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty (např. vyhlášky uveřejněné na internetových stránkách obce).

Jaká je návratnost nákladů?

Návratnost investice se liší u každého projektu. V našich modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a zhruba 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Jak velkou akumulační nádrž musím použít?

Velikost nádrže, na kterou získáte maximální možnou dotaci, zjistíte pomocí dotační kalkulačky na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady a tak dále a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit. Můžete samozřejmě instalovat i větší nádrž, ale proměnná část dotace se bude počítat pouze z vypočteného objemu. Do akumulační nádrže můžete svést vodu i z dalších ploch (zahradního altánu či garáže) a tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

Proč se nepodporují nádrže menší než 2 m3?

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice – kumulativní úhrn srážek během roku zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

Jaké nádrže jsou povolené?

Preferované jsou podzemní nádrže, jelikož dokážou zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže. Je možné použít třeba i nepoužívanou žumpu, avšak bez nároku na proměnnou část dotace (3 500 Kč/m3). Pro akumulaci srážkové vody je možné využít i soustavu plastových kontejnerů IBC, pokud zajistíte splnění všech podmínek programu (např. zamezení přístupu denního světla, tepelná izolace a ochrana proti zámrzu), ale ani v tomto případě se neposkytuje proměnná část dotace.

Kdy mohu žádost podat?

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Na realizaci celého projektu máte 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů.

Jak žádost podat?

Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova. Žádost lze podat také osobně na kterémkoliv krajském pracovišti fondu životního prostředí, kde vám s vyplněním žádosti pomohou. Pro vyřízení dotace můžete také zplnomocnit další osobu (realizační firmu), v takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

Co budu potřebovat při podání žádosti?

Hlavním dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem. Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Případně budete potřebovat písemný souhlas spoluvlastníků domu a pokud žádáte na systém akumulace srážkové vody pouze pro zálivku, nezapomeňte na doložení dokladu o akutním nedostatku vody.

Co budu potřebovat při doložení realizace?

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Pokud třeba zemní práce nebo obsypání nádrže realizujete svépomocí, bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu. Neexistují ani žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů.

Co musím splnit při provozu systému?

Doba udržitelnosti, kdy musíte systém řádně provozovat, abyste dotaci nemuseli vrátit, je 5 let. Pokud srážkovou vodou budete splachovat toalety, musíte kontaktovat provozovatele kanalizace a dohodnout s ním správný postup při určování výše stočného. Kdo chce přečištěnou odpadní vodu využít na zálivku zahrady, musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem.

 

Text: Tomáš Krásenský
Kresba: Jiří Novák

Program Dešťovka