Dělení majetku po rozvodu

Rozvod není jednoduchá věc a spory o majetek mohou zničit šance na to, aby se někdejší partneři alespoň rozešli v dobrém. Dohadům lze předejít, ale pokud se nedomluvíte, rozhodne soud.

Nejlepší prevencí možných majetkových sporů mezi rozcházejícími se manželi je předmanželská smlouva. Leckdo sice může namítnout, že je to velmi neromanticky znějící doporučení, ale rozvodoví právníci vědí své: skončit mohou i zdánlivě bezproblémové manželské svazky a láskyplné vztahy.
„Toto doporučení se stává téměř povinností, pokud jeden z manželů či oba manželé podnikají a ručí celým svým majetkem. V takovém případě předmanželská smlouva pojednává nejen o aktuálním stavu majetku, ale i o rozšíření či zúžení majetku budoucího,“ doporučuje svým klientům Advokátní kancelář Králík a Pavlík z Hradce Králové. A dodává, že udělat takzvané zúžení majetku ve společném jmění manželů je možné i během manželství. To se využívá například v situacích, kdy je jeden z manželů závislý gambler nebo alkoholik.

Pozor na tříletou lhůtu

Je důležité vědět, že zákon stanovuje lhůtu na vypořádání majetku po rozvodu na tři roky, a pokud se na podmínkách nedohodnou někdejší partneři dobrovolně nebo nepostupují v souladu s předmanželskou smlouvou, musí zakročit soud.
Nejjednodušší variantou je takzvaný dohodnutý rozvod podle § 757 občanského zákoníku, který předpokládá shodu obou manželů na rozvodu i podmínkách majetkového vypořádání. V takovém případě uzavřou obě strany smlouvu (dohodu) o vypořádání společného jmění manželů (SJM), která upravuje vypořádání majetkových vztahů manželů po rozvodu, práva a povinnosti společného bydlení a vyživovací povinnost mezi manželi. S dohodou musí souhlasit oba manželé, kteří svůj souhlas potvrzují ověřenými podpisy.
Právnická literatura uvádí, že pokud je dohoda uzavřená ještě v době trvání manželství nebo pokud zahrnuje vypořádání nemovitého majetku, musí být bezpodmínečně písemná. Jinak stačí ústní. Doporučuje se však uzavření písemné dohody za všech okolností, aby nemohlo v budoucnu dojít k jejímu zpochybnění. V každém případě jsou manželé v rozvodovém řízení či bývalí manželé povinní jeden druhému na žádost vydat písemné potvrzení o tom, jak se dohodli na majetkovém vyrovnání po rozvodu.
Platná bude i případná částečná dohoda o vypořádání části majetku nebo dluhů ze společného jmění manželů. V každém případě však bude nutné vypořádat i zbytek společného jmění manželů.

Neobcházejte věřitele

Partneři se ovšem nesmějí dohodnout tak, aby byla jakkoli dotčena práva třetích osob, tedy například věřitelů. Jinak by byla smlouva neúčinná. Věřitel tedy není povinen brát zřetel například na dohodu o tom, že původní společnou půjčku či hypotéku bude splácet jen jeden z bývalých partnerů. Pokud by ji totiž platit přestal, může věřitel vymáhat nedoplatky i na druhém z partnerů bez ohledu na smlouvu.
Právě tyto body bývají ve smlouvách těmi nejspornějšími a jednoduché není ani formulování jednotlivých bodů smlouvy při dělení nemovitého majetku. V těchto případech se určitě vyplatí využít služeb některou z advokátních kanceláří.
Právní služby však budete pravděpodobně potřebovat i v případě, že se na rozdělení a vypořádání majetku domluvit nechcete nebo se na něm nelze dohodnout s druhou stranou. Problém často nastává i v případech, kdy jsou partneři k dohodě sice svolní, ale nemohou se shodnout na sporných bodech typu dluhů a dalších závazků.
V takovém případě musí jedna ze stran podat návrh, jak má soud rozhodnout a jak má majetek rozdělit. Počítejte s tím, že jde často o velmi obtížné a nákladné spory, a pokud to jen trochu jde, snažte se jim vyhnout.
V každém případě platí, že jestliže se ani do tří let od rozvodu bývalí manželé na majetku nedohodnou, bude platit domněnka, že hodnotnější movitý majetek zůstane nadále oběma manželům, ale v podílovém vlastnictví. U méně hodnotného majetku se zachovává rozdělení podle toho, jak byl partnery (manžely) dříve užíván.

Společné jmění manželů

Při vypořádávání majetku se vždy operuje s právním pojmem společného jmění manželů. A často vznikají mylné domněnky a nepřesné představy o tom, co všechno lze do této kategorie zařadit.
Začněme důležitou připomínkou, že společné jmění manželů zaniká okamžikem zániku manželství. Od rozvodu manželství už hospodaříte každý sám za sebe. Společné jmění manželů včetně dluhů si ale mezi sebou musíte vypořádat.
Do společného jmění patří to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Součástí společného jmění je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva.
Společné jmění manželů netvoří majetek, který nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl. Netvoří ho rovněž majetek, který nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, který slouží osobní potřebě jednoho z manželů, ani majetek, který nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech.
Na seznam společného jmění nepatří ani majetek, který nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku či věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, případně mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.
Mezi společný majetek však nelze zařadit ani dluhy, týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich a který převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Dělení majetku po rozvodu