Jak založit spolek

Rubrika: Právo

Máme zahrádkářskou kolonii, a když potřebujeme jednat s úřady, obracíme se na ně každý samostatně. Chceme založit spolek, abychom mohli jednat v zastoupení. Co pro to máme udělat?
(M. K., Olomouc)

Přinášíme vám přehledný a stručný návod, jak na to, podle právního stavu k 1. 5. 2015. Založení spolku upravuje několik právních předpisů a neobejdeme se ani bez stanov. Z právních předpisů to je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 214 až 268, a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, § 11 až 24.

Založení spolku

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Zakladateli musejí být minimálně 3 osoby vedené společným zájmem, k jehož naplňování je spolek založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Spolek je možné založit také usnesením na ustavující schůzi postupem podle § 222 až § 225 občanského zákoníku.

Stanovy spolku

Stanovy musejí obsahovat alespoň:

  • název spolku, který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“ a musí odlišovat spolek od jiné osoby, přičemž název nesmí být klamavý;
  • sídlo spolku (ve stanovách postačí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku);
  • účel spolku;
  • určení statutárního orgánu a určení, kdo je jeho prvním členem;
  • práva a povinnosti členů spolku, popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.

Sídlo spolku

Zakladatelé, kteří podávají návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku. To však není zapotřebí, pokud je právní důvod zjistitelný z katastru nemovitostí.

K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo bytové jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Takové prohlášení však nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku

Zakladatelé, kteří podávají návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se do spolkového rejstříku jako členové spolkových orgánů zapisují, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin. Společně se souhlasem se připojuje také čestné prohlášení těchto osob o způsobilosti být členy spolkových orgánů. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.

Zápis do spolkového rejstříku

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis podávají zakladatelé, popř. osoba určená ustavující schůzí, pokud spolek vznikl usnesením na této schůzi. Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku spolku.

Návrh na zápis do spolkového rejstříku se podává příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře. Rejstříkovými soudy jsou krajské soudy a Městský soud v Praze. Místní příslušnost je určena podle sídla spolku.

Návrh na zápis se zasílá na rejstříkový soud elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo v listinné podobě s ověřeným podpisem. Za podání návrhu na zápis spolku se dnes nehradí žádný soudní poplatek.

K návrhu na zápis je třeba přiložit:

  • stanovy s podpisy zakladatelů,
  • listinu osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku; jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen,
  • čestné prohlášení člena statutárního orgánu o způsobilosti být členem statutárního orgánu podle občanského zákoníku a prohlášení, z něhož plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do spolkového rejstříku s úředně ověřeným podpisem.

Návrh na zápis se podává v českém jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis ve spolkovém rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce. Stanovy spolku se vyhotovují a ukládají do sbírky listin spolkového rejstříku v českém jazyce. Ve sbírce listin lze uložit i překlad do cizího jazyka. Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se neukládají do sbírky listin, se předkládají v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka, ledaže rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje. Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu Evropské unie, musí být úředně ověřen.

www.juristi.cz

text: Viktor Hatina
kresba: Jiří Novák

Jak založit spolek