Prodej majetku obce

Rubrika: Právo

právo

Může obec prodat obecní studnu jednotlivci, který přitom má na pozemku studnu vlastní? Užitkovou vodu z obecní studny používá několik obyvatel osady, z nichž jeden nemá na svém pozemku žádný zdroj vody. A jak je to s prodejem malého obecního rybníčku, jehož vodu používají obyvatelé k zalévání svých zahrad?

Může jej obec prodat jednomu obyvateli?

Určitě se může stát, že obec, ve které žijete nebo chalupaříte, chce prodat svůj majetek, tedy obecní majetek. Takový prodej však musí proběhnout v souladu se zákonem. Podmínky pro hospodaření obce a nakládání s jejím majetkem jsou uvedeny především v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích. Dle ustanovení § 38 uvedeného zákona musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

Záměr je nutné zveřejnit

Obec může svůj nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, pronajmout, poskytnout jej jako výpůjčku. Tento záměr však musí vždy nejméně 15 dnů před rozhodnutím obce vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec zveřejnit i způsobem jiným, v místě obvyklým. Pokud by nesplnila tyto podmínky, pak je právní úkon od počátku neplatný a k převodu majetku, resp. vlastnictví tedy nedošlo.

Hospodaření s majetkem obce je výkonem její samostatné působnosti. Na základě § 85 zákona o obcích je rozhodování o převodu nemovitých věcí z majetku obce vyhrazeno zastupitelstvu obce (k platnému usnesení zastupitelstva obce je pak třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak). Cena se při úplatném převodu majetku sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud není regulovaná státem. Odchylka od ceny obvyklé pak musí být zdůvodněna.

Podnět ke kontrole

Dozor nad vydáváním usnesení orgánů obce (v tomto případě zastupitelstva) v samostatné působnosti obce vykonává ministerstvo vnitra (§ 124 zákona o obcích). Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.

Nestane-li se tak do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Pokud je již usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření zastupitelstva obce vykonáno, ministerstvo vnitra nerozhoduje o pozastavení výkonu, může pouze podat návrh soudu na jeho zrušení. Podnět ke kontrole může ministerstvu podat i občan obce. Jestliže ministerstvo rozhodnutí orgánu obce neshledá jako nezákonné, nemůže se občan domoci toho, aby ministerstvo podalo žalobu k soudu.

Je otázkou, zda žalobu o neplatnost kupní smlouvy uzavřené obcí s třetí osobou či žalobu na určení vlastnictví nemovitosti, kterou obec nezákonně prodala, může podat přímo občan obce. V praxi již bylo vydáno soudní rozhodnutí (Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře – č. j. 15 Co 132/2005 ze dne 21.4.2005), které nasvědčovalo tomu, že se občan obce může obrátit přímo na soud, protože má zájem na řádném hospodaření s obecním majetkem. Toto rozhodnutí však bylo Nejvyšším soudem České republiky zrušeno. Naléhavý právní zájem

Podle ust. § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu je možné domáhat se žalobou určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, jestliže na tom je naléhavý právní zájem. Právní zájem však při soudním řízení musí žalobce prokázat. Podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR je naléhavý právní zájem na určení dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo žalobce, anebo kde by se bez tohoto určení jeho postavení stalo nejistým. Naléhavý právní zájem na určení ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu je dán i tehdy, jestliže by se bez tohoto určení stalo právo žalobce nejisté. Naléhavý právní zájem na určení, že smlouva o převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, kterou obec uzavřela s jiným zájemcem o koupi nemovitosti, je neplatná, má nepochybně neúspěšný účastník nabídkového řízení.

Ve vašem konkrétním případě je tedy především nutné posoudit postup obce při prodeji majetku a dále možnosti občanů, kteří majetek obce nějakým způsobem využívali. Pokud by nezákonným prodejem došlo k poškození práv občanů majetek obce užívajících, mám za to, že právě tito občané mohou prokázat naléhavý právní zájem. Je však třeba si uvědomit, že bude nutné přesvědčit soud, že právo užívat obecní majetek existuje. Pokud by mělo ke sporu dojít, pak bych doporučila obrátit se na odborníka, protože neznám konkrétní okolnosti celé věci.

Text zákona o obcích najdete na internetových stránkách www.zakonycr.cz v části úplná znění vybraných zákonů.

TEXT: MGR. BARBORA TRSKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Prodej majetku obce