Smlouva o dílo

Rubrika: Právo

Smlouva o dílo je velmi často používaným smluvním typem. Je upravena jak občanským zákoníkem (§ 631 a násl.), tak i obchodním zákoníkem (§ 536 a násl.), ve kterém je právní úprava podrobnější.

Nebudu výslovně upozorňovat na to, která úprava platí podle občanského zákoníku a která platí podle obchodního zákoníku, protože zákony nám dávají určitou smluvní volnost. Podle ustanovení § 262 obchodního zákoníku si mohou smluvní strany dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod obchodní zákoník, se obchodním zákoníkem řídí. Musím však upozornit na to, že dohoda o volbě ustanovení obchodního zákoníku, která zhoršuje právní postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná.

Zhotovitel a objednatel

Smluvní strany se označují jako zhotovitel a objednatel. Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Další náležitostí smlouvy o dílo je samozřejmě sjednaná cena. Ta musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Pokud cena není stanovena, platí se cena obvyklá či přiměřená. Vhodnější je se na ceně nebo způsobu, kterým bude určena, předem dohodnout, čímž je možné vyhnout se případným pozdějším sporům. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení díla, respektive až po jeho převzetí, pokud je bez vad. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značné náklady, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy. Samozřejmě je nutné vždy požadovat potvrzení o převzetí zálohy a následně její vyúčtování. Velmi často se však setkáme s tím, že zhotovitel požaduje zaplatit práci předem, např. v čistírnách či u jiných služeb. Zde v mnohých případech nelze smlouvat.

Provedení díla

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplýváli ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

Kontrola provádění díla

Zvláštní pravidla platí i pro způsob provádění díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas objednatele pozvat k provedení kontroly. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a čase. Je mnohem vhodnější tuto záležitost vyřešit předem, a to již při podepisování smlouvy a předejít případným nepříjemnostem.

Práva k dílu

Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli (umožňuje-li to jeho povaha), pokud to dovoluje smlouva. Neobsahujeli smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.

Vadné dílo

Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, mluvíme o tom, že dílo má vady. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Záruka

Záruku a její rozsah by smluvní strany měly přesně dohodnout, i když v zákoně je tato problematika obecně upravena. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Smluvní pokuta

V souvislosti se smlouvou o dílo je nutné zmínit tzv. smluvní pokutu, která je vlastně zajištěním závazku (§ 544 a násl. občanského zákoníku, § 300 a násl. obchodního zákoníku). Podstatou smluvní pokuty je zpravidla peněžité plnění, které je povinna poskytnout jedna strana závazkového vztahu straně druhé v případě porušení její povinnosti ze smlouvy. Nejčastěji je smluvní pokutou zajištěno řádné a včasné plnění ze smlouvy. Smluvní pokuta vzniká dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. Sjednání smluvní pokuty v případě uzavírání smlouvy o dílo (především pokud je předmětem zhotovení či oprava stavby) mohu jenom doporučit, a to především z důvodu zajištění včasného a řádného provedení díla. Podotýkám, že smluvní pokuta nesmí být nepřiměřená s ohledem na zajištěný závazek.

Text obchodního a občanského zákoníku najdete na internetových stránkách www.business.center.cz. Na internetu lze rovněž najít i vzorovou smlouvu o dílo. Nicméně ve složitějších případech bych její konečné znění doporučovala konzultovat s odborníkem.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Smlouva o dílo