Stavby a drobné stavby

Rubrika: Právo

Potřebujete si na zahradu pořídit dřevěný zahradní domek, kolnu nebo dřevník? Přečtěte si, co musíte udělat, aby stavba byla na pozemku legálně.

Pokud má být postavena stavba, musí nejprve proběhnout územní řízení a stavba musí být v rámci území umístěna. Následně probíhá řízení stavební. Územní i stavební řízení je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., tedy stavebním zákonem. Územní rozhodnutí může být někdy nahrazeno územním souhlasem, což je jednodušší forma územního rozhodnutí. Stejně tak může být stavební povolení nahrazeno pouhým ohlášením. U některých staveb není nutné ani ohlášení.

Územní souhlas

K umístění stavby je ve většině případů potřeba vydání územního rozhodnutí podle § 76 stavebního zákona. Namísto územního rozhodnutí však může stavební úřad vydat v některých případech územní souhlas podle § 96 stavebního zákona. Celé řízení je pak jednodušší a rychlejší. Územní souhlas není správním rozhodnutím a nevydává se ve správním řízení – nejsou zde tedy účastníci řízení, nepodávají se námitky apod. Bezprostřední sousedé musí se stavbou výslovně předem souhlasit – jejich podpis (souhlas) musí stavebník přiložit k žádosti o územní souhlas (§ 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona). Stavební úřad sám posoudí, zda bude stavbou zasaženo do práv třetích osob. Pokud by tomu tak mohlo být, je povinen zamítnout žádost o územní souhlas a zahájit územní řízení.

Ohlášení stavby

K zahájení stavby je zásadně nutné vydání stavebního povolení. Pro některé druhy statext: veb (vymezené v § 104 stavebního zákona) stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to ohlášení stavby, se kterým vysloví stavební úřad souhlas. Bezprostřední sousedé musí opět předem výslovně se stavbou souhlasit. To může být někdy problém, pokud vztahy nefungují.

Drobné stavby

Potřebujete garáž, zahradní domek, kůlnu nebo dřevník? Ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné říká, že stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Pro tyto stavby stačí územní souhlas.

Stavby různých zahradních domků, altánů a pergol splňujících zákonné požadavky lze tedy provést bez stavebního povolení i ohlášení.
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, která jsou umisťována samostatně na pozemku nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
q) stavby mostních vah,
r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

Znění stavebního zákona najdete na internetových stránkách www.business.center.cz. Informace o stavebním a územním řízení získáte rovněž na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz – zde lze rovněž najít různé formuláře žádostí.

text: Mgr. Barbora Peková
kresba: Jiří Novák

Stavby a drobné stavby