Merboltice

Domy v dlouhé, předlouhé vesničce v severních Čechách stojí na obou stranách Merboltického potoka, který se vlévá do Ploučnice zhruba v půli cesty z České Lípy do Děčína. Chalupy jsou to mohutné, patrové; patra nesou podstávky.

Vesničku Merboltice na mapě najdete v jižní části děčínského okresu v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zástavba v délce 4 kilometrů kopíruje tok Merboltického potoka. Spojení obou břehů zajišťují četné můstky a lávky – napočítáte jich přes třicet – a některé jsou i dvě stě let staré, stejně jako zdejší dřevěné chalupy, kterých je tu nepočítaně. Jsou to mohutná patrová stavení s podstávkou. Na jejich konstrukci je vidět preciznost tesařského řemesla korunovaná krásnými ozdobnými řezbami. Vedle patnácti velkých zemědělských usedlostí tu stojí další sedmdesátka menších dřevěných chalup a také mladší zděné statky a zděné domy z přelomu 19. a 20. století.
Dispozice dřevěných domů je většinou trojdílná. Obytným centrem je roubená světnice, na ni navazuje zděná síň, někdy klenutá, z ní se vstupuje do klenutého chléva. V patře bývaly komory. Zděné části jsou postavené z pískovcových štuků nebo lomového čediče a omítané vápnem, roubení je z otesaných trámů s hliněnými vymazávkami. Patro vynáší podstávka, která obíhá kolem světnice. Postupem času bylo dožívající roubení nahrazováno zdivem, mnoho světnic je tedy již plně přezděných a vyzděna bývají někdy i patra. Většina chalup měla pavlač.

Čp. 63 (kulturní památka) bylo postaveno na konci 18. stol.
Dodnes se zachovalo roubení v přízemí

Středověká vesnice

Ovšem Merboltice jsou starší, než je zdejší nejstarší dochovaný dům čp. 117 z roku 1778. Na území obce se začalo stavět již ve středověku, ve 13. století. A životu se tu dařilo. Obyvatelé se živili zemědělstvím, pěstovali obilí a len a chovali dobytek. Plodiny pěstovali na záhumenicových plužinách, které navazovaly na hospodářství usazená nad potoční nivou.
Přirozený vývoj vesnice byl ukončen roku 1945 přijetím Benešových dekretů, kdy bylo veškeré obyvatelstvo odsunuto. V poválečném období spousta domů zanikla, v roce 1975 byl zbořen kostel sv. Kateřiny. Na jejich místě vznikla nová prodejna, areál zemědělské velkovýroby a další nevhodné objekty. Dodnes chybí jasně definované centrum, které v minulosti leželo v místě bývalého kostela, stávající zvonice, fary a školy.

chalupa čp. 22 (kulturní památka) má pět
oken v průčelí!

Porevoluční vývoj

Po roce 1989 se zásluhou místních občanů podařilo obnovit kulturní život a Merboltice začaly opět vzkvétat. Opravena byla středověká čtyřboká zvonice, v jejím přízemí byla zřízena kaple. Díky finanční sbírce podpořené Česko-německým fondem budoucnosti byly v r. 2014 na zvonici osazeny dva zvony, opravil se hřbitov, na nedalekém Strážném vrchu znovu vyrostla rozhledna, ve vsi se provozuje kozí farma a jsou tady i další drobné provozovny. Také se tu pořádá mnoho společenských akcí: Merboltický masopust, filmový festival Krátký film v dlouhé vesnici, svatokateřinská pouť.
Obec leží v centru oblasti tzv. severočeského roubeného domu. Stojí tu 174 domů, dvě třetiny jsou obývány chalupáři. Devět stavení a zvonice jsou zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Vzhledem k množství mimořádně dochovaných chalup byly v roce 2005 Merboltice prohlášeny památkovou zónou.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Martina Lžičařová a Petr Živný

Merboltice

Uložit

Merboltice