Nové Osinalice

Rubrika: Region

Vesnička obklopená lesy a stržemi s pískovcovými skalami leží v CHKO Kokořínsko. Patří k nejlépe dochovaným a památkově nejcennějším celkům lidové architektury ve středních Čechách.

Nové Osinalice jsou osadou, která patří spolu s Chudolazy, Osinaličkami a Osinalicemi pod obec Medonosy. Leží na konci slepé silničky asi dva kilometry jižním směrem od Medonos. Do Mělníka, okresního města, je odsud 14 kilometrů.

Historie s vůní chmele

Vesnice byla založena stejně jako některé další v okolí patrně až ve druhé polovině 18. století, tedy v období novověké kolonizační vlny. Jejím důvodem byl rozvoj chmelařství. Šporkové nechali tehdy vymýtit i obtížně přístupné pozemky svého panství Nový Berštejn. V Schallerově Typologii z roku 1790 se uvádí, že v Nových Osinalicích bylo tehdy 21 domů.
Od roku 1808 panství vlastnili Valdštejnové. Až do třicetileté války bylo celé toto území české, v 17. a 18. století však převládlo obyvatelstvo německé. Při soupisu v roce 1930 se všech 98 obyvatel vesnice hlásilo k německé národnosti. Po druhé světové válce ji museli opustit, což mohlo být pro kout bez dopravní obslužnosti fatální.
V současné době je v Nových Osinalicích evidováno 26 adres. Trvale tu žije 7 obyvatel. Většinu hodnotných obytných staveb se podařilo zachránit díky rekreačnímu využití, a proto mohla být ves s cennými příklady lidové architektury v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací.

Setkání stavebních stylů

V severní části Kokořínska se střetává několik typů patrových roubených staveb, které se odlišují vnitřní dispozicí a také technikou stavby. Půdorysně jde o komorový dům se světnicí, síní a komorou a chlévní typ, kde je namísto komory chlév. U obou typů jsou v patře komory, obvykle přístupné z pavlače, které sloužily k sušení a uskladnění chmele. Dodnes lze na mnoha staveních spatřit ve štítě nebo střeše kruhové či podélné větrací otvory.
Domy jsou většinou postaveny na kamenné podezdívce z pískovcových kvádrů – štuků. Přízemí i patro je nejčastěji roubené z otesaných smrkových trámů, mnohdy s podstávkou. Jsou to sloupy, které podpírají patro. Zpravidla jsou ozdobně vyřezávané a vzájemně spojené (někdy připomínají arkády). V této oblasti se projevuje i vliv západoevropského hrázděného domu. Proto jsou patra některých domů, výjimečně i jejich přízemí, hrázděná. Nechybí tu však ani výstavní zděné patrové objekty.
Skutečnost, že v době vzniku vesnic v této oblasti byl um a šikovnost tesařů na vysoké úrovni, dokládají nejen profilované podstávky, ale i zdobené sloupky pavlačí, zárubně oken a dveří. Na nejstarších objektech nacházíme také bohatě skládané lomenice. Ve štítech byly ozdobně vyřezávané i větrací otvory, neboť půdy, jak už bylo řečeno, sloužily jako sušárny chmele. Vedle obytných domů se někde dochovaly i špýchary sloužící kdysi ke skladování vymláceného obilí.

Cesta lemovaná chalupami

Ať už přijíždíte do osady od Medonos přes Osinalice, nebo od Vidími, ocitnete se na úpatí cesty, která vede poměrně strmě vzhůru, k severu. Je po obou stranách lemována patrovými domy, chalupami a usedlostmi. Pohled je to pěkný. I když se v řadách střídají stavby zděné, roubené a částečně i hrázděné, všechny mají sedlové střechy svírající stejný 45º úhel, což působí velmi harmonicky. Štíty jsou navíc otočeny ke kolemjdoucím.
K velmi cenným patří například trojice domů na východní straně silničky. Patrový dům čp. 7 má roubenou světnici, zpředu bedněné a z boku hrázděné patro je vyneseno podstávkou a bývalé chlévy, nad nimiž je pavláčka, jsou zděné. U dvou sousedních domů s později přistavěným druhý traktem převažuje roubení.


V řadě domů situovaných v západní frontě zaujmou roubené domy čp. 12 až 16. Z tradičního stylu vybočuje chalupa čp. 14 s roubenou světnicí a celým patrem obloženým eternitem. Širší zděný přístavek z boku vynáší pavlač s profilovanými sloupky. Jediná z této skupiny staveb má nad eternitem ještě skládanou lomenici. Ostatní mají štíty zděné. Za zmínku stojí i dům čp. 16, jehož majitelé nedávno obnovili profilovanou podstávku.
Hodnotné jsou též zděné domy s klasicistními fasádami. Byly postaveny později, zhruba v polovině 19. století. Konstrukčně z této skupiny vybočuje dům čp. 11 na západní straně ulice, který má přední část zděnou a patro nad zadním traktem hrázděné. Nechybí ani bedněná profilovaná pavláčka. Ojedinělý je dům čp. 25 v jižní, nejníže položené části obce. Je postaven v tzv. nádražním stylu.


Krásné stavby najdete i na vrcholu osady, při polní cestě sklánějící se směrem k Medonosům (jsou i na jejich katastru). Dům čp. 57 byl po požáru obnoven v celé své kráse. Před tmavou deštěnou chalupou čp. 56 můžeme obdivovat repliku sousoší, jehož autorem je Matyáš Bernard Braun.

TEXT A FOTO: MARIE RUBEŠOVÁ

Nové Osinalice

Nové Osinalice