Ještě k novele stavebního zákona

Rubrika: Právo

V souvislosti s platností novely stavebního zákona se od 1. 1. 2013 změnily i některé sazby správních poplatků. Mění se poplatky za vydání rozhodnutí, za vydání stavebního povolení, za vydání souhlasu se změnou užívání či odstranění stavby a další správní úkony.

Jde konkrétně o poplatky:

a) za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (položka 17 přílohy zákona o správních poplatcích):

  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo  ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1000 Kč
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě pro bydlení nebo rodinnou rekreaci s výjimkou stavby garáže – 500 Kč
  • ke stavbě garáže nejvýše se třemi stáními – 1000 Kč
  • ke stavbě studny nebo ČOV do 50 EO – 300 Kč

b) vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – 1000 Kč (dosud 500 Kč)

c) vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, například ze vzájemných odstupů staveb – 5000 Kč (dosud zdarma)

d) za vydání změny územního rozhodnutí, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a za vydání územního souhlasu polovina sazby příslušného poplatku

e) za vydání společného územního rozhodnutí, např. rodinný dům + garáž + studna součet sazeb jednotlivě stanovených poplatků

f) vydání stavebního povolení (položka 18 přílohy zákona o správních poplatcích):

  • ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 5000 Kč (dosud 300 Kč)
  • ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě pro bydlení nebo rodinnou rekreaci s výjimkou stavby garáže – 500 Kč (dosud 300 Kč)
  • ke stavbě garáže nejvýše se třemi stáními – 1000 Kč (dosud 300 Kč)
  • ke stavbě studny nebo ČOV do 50 EO – 300 Kč

g) vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení – 1000 Kč (dosud 300 Kč)

h) vydání souhlasu s ohlášenou stavbou – 1000 Kč (dosud zdarma)

i) vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením – 1000 Kč (dosud 300 Kč)

j) vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením – 500 Kč (dosud zdarma)

k) vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby pravomocně povolené za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon) – 1000 Kč (dosud zdarma)

l) vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby – 1000 Kč (dosud 500 Kč)

m) vydání souhlasu se změnou v užívání stavby – 500 Kč (dosud zdarma)

n) vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby – 500 Kč (dosud 100 Kč)

o) vydání souhlasu s odstraněním stavby – 500 Kč (dosud zdarma)

p) vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb – 5000 Kč (dosud zdarma).

Další poplatky je možná najít ve výše uvedeném zákoně č. 350/2012 Sb. Obecně lze uvést, že nejvyšší správní poplatky budou hrazeny za novostavby nesloužící pro bydlení nebo k rodinné rekreaci či jinak s těmito stavbami nesouvisejícími. V takovém případě je stanoven správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ve výši 20 000 Kč a správní poplatek za vydání stavebního povolení 10 000 Kč.

V případě, že se chystáte stavět či přestavovat dům, doporučuji obrátit se na stavební úřad, kde vám zcela jistě poradí.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Ještě k novele stavebního zákona