Kdo může vstoupit na váš pozemek

Rubrika: Právo

V určitých situacích musíte strpět na svém pozemku pracovníky některých firem a institucí či státní zaměstnance. Ať už se vám to líbí, nebo ne, jsou chvíle, kdy váš majetek není nedotknutelný.

Nutno říct, že výjimky pro legální překročení hranic vašeho pozemku specifikuje zákon obvykle z dobrých důvodů. Někdy je tak možné zabránit i vážným škodám na majetku nebo předejít problémům, které by mohly vzniknout v době vaší nepřítomnosti.
Vědět, kdo k vám na dvůr, na zahradu či do domu může legálně vejít i bez pozvání, je však dobré i z jiných důvodů. Můžete se pak snadněji ubránit případné svévoli úředníků, policistů či zaměstnanců státních nebo soukromých firem v situaci, kdy za vaší branou skutečně nemají co dělat a pokusem o svévolný vstup porušují zákon.

Koho musíte pustit

Existuje celá řada mýtů a polopravd o tom, kdo k vám může a koho dovnitř pustit nemusíte. Chataři a chalupáři navíc často řeší případy, kdy na pozemek vstupují například energetici, vodaři nebo úředníci v době jejich nepřítomnosti. Obecně jde o složitou problematiku a řešíte-li jakoukoli spornou situaci, vyplatí se angažovat právníka.
Zákon specifikuje řadu situací, v nichž mají vstup na soukromý pozemek povolen policisté, hasiči, energetici, spojaři, správci vodovodů a dalších rozvodných sítí, ale i majitelé a provozovatelé sousedícího vodního díla, zeměměřiči či myslivci. Například energetici musí mít přístup k měřicímu zařízení i naměřeným částem odběrného elektrického zařízení zejména kvůli kontrole, odečtu, údržbě, výměně či jeho odebrání. Umožňuje to energetický zákon, který v nouzových situacích dokonce dovoluje odstranit na cizím pozemku strom či jiný porost, který by mohl ohrozit elektrické vedení. Podobné pravomoci ponechává zaměstnancům spojařských firem i zákon o telekomunikacích.
Zaměstnanci správců rozvodných sítí majitele domů a pozemků zpravidla informují předem. Mohou však nastat mimořádné okolnosti a případný zásah energetiků či spojařů nebo vodařů pak někdy vyvolá spory o jeho oprávněnosti a o případnou náhradu způsobených škod. Typická situace, kdy energetici pokácejí na soukromém pozemku stromy a majitelé s tím nesouhlasí, zpravidla vyžaduje prokázání oprávněnosti takového zásahu. Pokud prokazatelné nebylo, můžete nárokovat škodu.
Energetický zákon v každém případě ukládá držiteli licence na rozvod tepelné energie, aby maximálně chránil práva vlastníka a po ukončení prací vše uvedl do původního stavu. A pokud to nelze, tak alespoň do stavu, který odpovídá předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.

Nejen policie a exekutor

Širokým portfoliem oprávněných důvodů pro vstup disponuje policie České republiky. Může vstoupit na pozemek i do domu bez nutnosti souhlasu majitele v případech obavy či hrozby ohrožení života a zdraví osob, škod na majetku nebo možné přítomnosti zemřelého v domě či na pozemku. Omezený rozsah oprávnění ke vstupu má v podobných případech i obecní policie. Důkladné posouzení oprávněnosti může být v některých případech složité a zpravidla k němu dochází až v případech sporů, které tyto situace někdy mohou vyvolat. Zákon ale hovoří poměrně jasně a máte-li dojem, že byl porušen, neváhejte se svého práva dovolávat ani v případě, že jde o policii.
Bez souhlasu majitele i bez přítomnosti policie může na cizí pozemek, či do domu vstoupit při výkonu rozhodnutí exekutor. Dodržení rozsahu jeho pravomocí by měl zajišťovat svědek.
Požár, ale i kontrola protipožárních opatření nebo cvičení opravňují ke vstupu hasiče.
Ke vstupu jsou za určitých podmínek oprávněni i úředníci stavebních úřadů. V řadě případů k tomu potřebují souhlas majitele, ale nemusí ho mít při bezprostředním ohrožení života, zdraví osob či zvířat, nebo při neodkladném odstranění stavby, nutných zabezpečovacích pracích a vyklizení stavby ve veřejném zájmu. Pokud je majitel přítomen, musí ho úředníci informovat o důvodech svého vstupu na pozemek.
Obecně zákon pravomoci úředníků ke vstupu výrazně omezuje zejména na případy ochrany života, zdraví, nebo bezpečnostního ohrožení osob.
V nezbytném rozsahu však musíte pracovníkům stavebních úřadů dovolit vejít na váš pozemek i za předpokladu, že to vyžaduje údržba a obhospodařování sousedních pozemků a staveb. V případě sporu může stavební úřad vlastníkovi nařídit, aby ze svého pozemku či stavby umožnil provedení prací na sousední stavbě.

Myslivci, vodaři i zeměměřiči

Je důležité vědět, že sousedí-li váš pozemek s vodním dílem, musíte podle zákona umožnit vstup v nezbytném rozsahu osobám, které se starají o jeho provoz. Ovšem pouze po předchozí dohodě. Bez dohody pak mohou narušit hranice vašeho majetku správci vodovodů a kanalizací, kteří jsou dokonce oprávněni umístit na vašem pozemku označení polohy vodovodu nebo kanalizace.
Jsou-li vaše pozemky součástí honitby, mohou na ně v době honů vejít i myslivci.
Obecně platí, že vstup na pozemek bez vašeho souhlasu i v případě vaší nepřítomnosti obhájí v případném sporu každý občan, který by tak činil například při hašení požáru nebo při odvracení možných škod a nebezpečí. Pokud toto nebezpečí sám nevyvolal a nezpůsobil, není zodpovědný ani za případné škody při jeho likvidaci. Výjimkou je situace, kdy by bylo možné odvrátit nebezpečí jinak nebo když by vznikla stejně závažná nebo závažnější škoda či nebezpečí, než původně hrozilo. Tady je na místě připomenout oblíbenou historku o aktivním sousedovi hasícímu proudem vody domnělý požár vedlejší chalupy, zatímco kouř z okna pochází jen ze spálených buchet.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Kdo může vstoupit na váš pozemek