Daň platí kupující

Rubrika: Právo

S účinností od 1. listopadu 2016 dochází k významné změně v právní úpravě daně z nabytí nemovitých věcí. Nejdůležitější novinkou je, že daň z nabytí nemovitých věcí při koupi nemovité věci bude hradit kupující.

Prezident České republiky dne 27. července 2016 podepsal zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento zákon byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 5. srpna 2016 s účinností od 1. listopadu 2016.
Mezi nejdůležitější změny, které zákon přináší, patří sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a odstranění institutu ručení.

Další změny

Mezi další novinky patří například:
– rozšíření použití směrné hodnoty také na případy nabytí vlastnického práva k pozemku, na kterém není trvalý travní porost (avšak s určitými výjimkami),
– osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případech kdy dochází k nabytí vlastnického práva do majetku územních samosprávných celků nebo dobrovolných svazků obcí – v souvislosti s uvedenou změnou tak tyto subjekty nemají povinnost podat daňové přiznání,
– osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, které jsou dokončeny nebo užívány, a to pouze tehdy, dojde-li k tomuto úplatnému nabytí v době 5 let od jejich dokončení nebo započetí užívání; osvobození se však nevztahuje na případy rozestavěné stavby nebo jednotky.

Nezapomeňte zkontrolovat kupní smlouvu

Pokud nemovitost prodáváte či kupujete v těchto dnech, budete možná nuceni podniknout určité kroky nad rámec běžné procedury. Rozhodným dnem pro aplikaci nového znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, což je den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud k nabytí vlastnického práva dojde přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. To tedy znamená, bude-li na listu vlastnictví uveden zápis vlastnického práva do 31. října 2016 včetně („Zápis proveden dne …“), bude se postupovat dle stávajících pravidel a uzavřené kupní smlouvy.
Pro přechodné období – do nabytí účinnosti novely – byste v kupní smlouvě měli změnit znění odstavce týkající se plátce daně, například v následujícím znění:
„Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je Strana prodávající. Strana prodávající se zavazuje podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího (3.) měsíce následujícího po měsíci, v němž byl do katastru nemovitostí zapsán vklad vlastnického práva Strany kupující k Předmětu převodu dle této smlouvy. Pokud by po uzavření této smlouvy došlo ke změně právních předpisů, v důsledku čehož by se stala obligatorním poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí Strana kupující, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu uzavřít k této smlouvě dodatek, kterým dojde ke snížení kupní ceny o částku odpovídající předpokládané dani z nabytí nemovitých věcí, přičemž částka deponovaná v úschově Zprostředkovatele na daň bude vrácena Straně kupující na bankovní účet uvedený v daném dodatku.“
Předmětem tohoto dodatku bude snížení kupní ceny o předpokládanou výši daně, která bude následně vrácena straně kupující, aby ji uhradila příslušnému finančnímu úřadu. Vzhledem ke zrušení institutu ručení není nadále nezbytné vyplácet daň z úschovného účtu z důvodu ochrany druhé strany. Daňové přiznání tedy bude podávat strana kupující, která bude hradit také daň.

www.fincentrumreality.com

Konec halogenových „bodovek“

Víte, že halogenové bodové žárovky pro klasické napětí (230 V) jsou v rámci EU od 1. září 2016 zakázány? Přesněji řečeno by se měly přestat dodávat na trh, takže v obchodech už by se měly pouze doprodávat skladové zásoby. Pokud to slyšíte poprvé, nic si z toho nedělejte. Podle průzkumu patříte mezi velkou většinu evropských obyvatel, kteří o tom nemají potuchy. Průzkum provedla v červnu 2016 společnost ResearchNow pro Philips Lighting na vzorku více než pěti tisíc dospělých respondentů z Německa, Velké Británie, Francie, Švédska a Belgie.
Z výsledků vyplývá, že tři čtvrtiny (75 %) spotřebitelů o této právní úpravě vůbec nevědí. Přitom dva z pěti (40 %) dotázaných spotřebitelů doma halogenová bodová svítidla používají. Unijní legislativa byla motivována potřebou zvýšit účinnost využívání energie s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit emise CO2.
Důraz se nyní přesouvá k LED světlům, jakým je třeba klasické LED bodové světlo Philips s funkcí WarmGlow. To představuje vysoce kvalitní alternativu, která vzhledem i vlastnostmi připomíná halogen, ale je o 90 % energeticky efektivnější.
Studie ukázala, že ze všech nejvíce tápou ve tmě Švédové. Čtyři z pěti (84 %) respondentů neměli o novém unijním předpisu ani ponětí. S ohledem na to, že švédské domácnosti zažívají každou zimu období s výrazně nižším počtem hodin denního světla a jsou tak během svého dennodenního fungování výrazně závislé na umělém osvětlení, je to zjištění velmi překvapivé. Naopak nejvíce informovaní o zákazu byli Francouzi, když téměř dvě třetiny (62 %) potvrdily, že o zákazu vědí. Zároveň však skoro polovina (44 %) z nich prohlásila, že by přivítali včasnější informování o tomto zákazu.
Podle výsledků výzkumu je nedostatek informací o alternativním osvětlení problém napříč celou Evropou. Navzdory tomu, že dvě třetiny (67 %) evropských spotřebitelů ve svých domácnostech LED osvětlení používají, mýtů týkajících se jejich používání a energetické účinnosti je stále mnoho. Každý pátý (20 %) člověk je mylně přesvědčen o tom, že LED se nedají ztlumovat, a celá čtvrtina uživatelů si myslí, že LED nelze ztlumit na teplé světlo tak, jak to umožňují halogeny. Zároveň přetrvávají také mylné představy o úsporách energie. Téměř pětina (17 %) dotazovaných věří, že halogeny jsou energeticky efektivnější než LED bodová světla.
Energetická efektivita je důležitá téměř pro polovinu Evropanů (47 %), přestože jim chybí povědomí o detailech, jak jí dosáhnout. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je úspora peněz (80 %). Ochrana životního prostředí příliš nezaostává, jako klíčovou ji uvedli tři z pěti (61 %) dotazovaných.

www.lighting.philips.cz

Text: Tomáš Krásenský
Kresba: Jiří Novák

Daň platí kupující