Planý poplach

Rubrika: Právo

Na základě vašich dotazů jsme se zajímali o případy, kdy může být přivolání hasičů považováno za zneužití a případně i potrestáno. Odpovědi jsme získali od tiskové mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Mgr. Nicole Zaoralové.

Za jakých okolností je výjezd hasičů hrazen volajícím, respektive v jakém případě je přivolání za zneužití považováno?

Logicky činnost hasičského sboru není z hlediska finančního jednoduchá. V případě neoprávněného, planého, či dokonce úmyslně vyvolaného poplachu, kdy musí příslušná jednotka požární ochrany vyjet, stojí finanční prostředky občanů ČR. Z důvodu preventivní a sankční možnosti, od 1. září 2013 vešel v účinnost tehdy nový zákon č. 160/2013 Sb. o spolufinancování bezpečnostního systému. Tento zákon upravuje dva procesy spolufinancování bezpečnostního systému, jedním z nich je úhrada za zásah jednotky požární ochrany při dopravních nehodách nebo úmyslně vyvolaných negativních jednáních.
Aby mohlo být požadováno proplacení úhrady nákladů při výjezdu hasičů, musí být prokázáno, že se jednalo o úmyslné jednání osoby negativního charakteru. Zákon předpokládá splnění tří kumulativních podmínek:

  •  úmysl, a to ještě úmyslné jednání negativního charakteru,
  • vydání rozhodnutí nebo rozsudku v dané věci příslušným orgánem (správním orgánem nebo soudem),
  • výjezd příslušné jednotky požární ochrany.
    Při zhodnocení všech výše uvedených podmínek, tedy naplnění zejména podmínky výjezdu jednotky požární ochrany, musí vždy nastat i určitá protiprávnost. Pak osoba, které byl úmysl prokázán a v dané věci bylo vydáno rozhodnutí, má povinnost nahradit finanční náklad na výjezd (skutečné náklady na výjezd či paušální částku přepočítanou na hodinu činnosti jednotky požární ochrany).

Jaké jsou nejčastější případy zbytečných výjezdů, ať už lidmi způsobených úmyslně, či neúmyslně?

Nejčastějším případem „zbytečného“ výjezdu je tzv. planý poplach – jedná se o činnost jednotky požární ochrany vyvolané z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události, která se na místě nepotvrdila. Ne vždy se ale jedná naplnění podmínek náhrady nákladů za činnost jednotky požární ochrany, což je popsáno výše. Mezi nejčastější plané poplachy patří:

  • výjezd na základě signalizace EPS (elektrická požární signalizace),
  • různé druhy kouře (někdy i páry), které nejsou přímým důsledkem požáru, ale ohlašovatel se domnívá, že jde o požár,
  • rozdělávání ohně pod kontrolou (nenahlášená pálení organického materiálu, ohniště).

Jaké jsou případné sankce za zneužití hasičů?

Sankce jsou vždy striktně stanoveny právním řádem ČR. Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě tak zvaná zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit až o trestném činu (jako nejtěžším zavrženíhodném jednání osoby) „poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku a trestného činu „šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku.

Dva konkrétní případy – výjezd k neohlášenému pálení zahradního odpadu a zásah při požáru komínu bez platné revize – jak jsou tyto případy hodnoceny?

Případy nelze paušalizovat, proto odpověď nelze stanovit přesně, neznáme-li další okolnosti případu. Každý případ je individuální a správní orgán na něj musí pohlížet podle objektivního zjištění. Tedy jen obecně (možná spíše jen selektivně z hlediska možnosti nejčastějších případů):

  • právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijmutí dalších opatření pro bezpečnost spalování nebo spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Problematiku spalování zahradního odpadu řeší dále §16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a na základě tohoto ustanovení též vyhlášky jednotlivých obcí.
  • pokud fyzická osoba provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, hrozí jí pokuta až 10 000 Kč podle § 78 odst. 1 písm. aa) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Právnické nebo podnikající fyzické osoby (pokud jsou vlastníkem nebo provozovatelem objektu) mohou být pokutovány až 100 000 Kč podle § 76b zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Sankci až 50 000 Kč se ovšem vystavuje také revizní technik spalinových cest, jestliže se zjistí, že revizi spalinové cesty neprovedl stanoveným způsobem.

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Vyhledat judikaturu ESLP není nic těžkého. Díky instruktážnímu videu ministerstva spravedlnosti to zvládne každý.
Ministerstvo spravedlnosti ČR se rozhodlo ještě více zpřístupnit důležitá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) prostřednictvím instruktážního videa. Již více než rok mají čeští občané přístup k této judikatuře prostřednictvím databáze judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Databáze obsahuje veškerou judikaturu štrasburského soudu doposud vydanou v řízeních proti České republice, ale i v dalších smluvních státech Evropské úmluvy o lidských právech.
Databáze má především dva účely. Zajistit používání a provádění Evropské úmluvy o lidských právech na vnitrostátní úrovni a zpřístupnit judikaturu ESLP odborné i širší veřejnosti v českém jazyce. Snahou ministerstva spravedlnosti zajistit, aby byl přístup k judikatuře pro všechny občany opravdu co nejjednodušší.
Ministerstvo si od videa slibuje, že díky němu bude ještě více lidí moci nacházet důležitá rozhodnutí ESLP. Snaží se tak naplňovat přání, které již v loňském roce vyjádřil ministr spravedlnosti Robert Pelikán: „Databáze významně přispěje i k tomu, že Evropská úmluva o lidských právech bude orgány veřejné moci v České republice každodenně naplňována. Ubude tak důvodů, proč se čeští občané musí na štrasburský soud obracet.“
Odkaz na video najdete na adrese eslp.justice.cz (na levé straně obrazovky). Najdete ho také na Youtube kanálu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://youtu.be/x9xp8dPv63U.

Text: Tomáš Krásenský
Kresba: Jiří Novák

Planý poplach