Co vám může nařídit obec?

V řadě míst České republiky platí kromě standardních zákonů i nejrůznější vyhlášky, které mohou obce a města pro daný územní obvod vydávat. Vyhlášky musí být vždy v souladu s platnými zákony.

Obce vydávají právní předpisy zejména v případech, kdy je v zájmu jejích obyvatel určité zpřesnění či „doladění“ některého konkrétního souboru práv a povinností vyplývajících ze zákona. To je důležité konstatování. Obecní vyhlášky totiž v žádném případě nesmějí být v rozporu s nadřazenými zákony, a pokud se tak již v minulosti stalo, vyšší soudní instance takovou vyhlášku vždy zneplatnily.

Působnosti obce

Vydávání právních předpisů obcí obecně upravuje zákon o obcích, podle nějž obec může vydávat dva druhy právních předpisů a to obecně závazné vyhlášky obce v samostatné působnosti a nařízení obce v přenesené působnosti. Zákon o obcích rovněž stanovuje, kdy má jít o zmíněnou samostatnou či přenesenou působnost: nestanoví-li zvláštní zákon, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost obce.
Obecně závazné vyhlášky obce vydává vždy obecní zastupitelstvo obce. Vyhlášky, kterými se ukládají povinnosti, lze vydat pouze na základě zákona. Základním zmocňujícím ustanovením je § 10 zákona o obcích. Zvláštní zákony obsahují další zmocňovací ustanovení.
Dalším právním předpisem, který má obec k dispozici, je nařízení obce. To v přenesené působnosti vydává rada obce a pouze v případě, kdy není rada zřízena, vydává tato nařízení zastupitelstvo obce.
Upřesněme si, co je samostatná a přenesená působnost, což jsou pojmy, s nimiž se mohou setkat například majitelé nemovitostí při stavebním řízení.
Zákon o obcích říká, že obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen pouze zákonem. Pravomoc ve věcech samostatné působnosti připadá zastupitelstvu obce. Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce.
S přenesenou působností se občan nejčastěji setká při územním nebo stavebním řízení nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a krajiny. V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. Znamená to, že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly. Přenesenou působnost většinou vykonává obecní úřad (stavební úřad, matrika).
Obec s rozšířenou působností pak mohou na základě zákonného zmocnění vydávat nařízení pro svůj správní obvod. To se také často týká zmíněných stavebních úřadů.
Ve zmíněných právních pojmech je dobré mít jasno i v případě, že jste majitelem rekreační nemovitosti v té či oné obci a vztahují se na vás jednak povinnosti vůči obecním vyhláškám a nařízením, ale i nutnost něco od obce čas od času požadovat. Například územní souhlas, vyřízení záboru veřejného prostranství či příslušná povolení k budování instalačních přípojek.

V souladu se zákonem

S odvoláváním se na obecní vyhlášky se často můžete setkat i v případě konfliktních situací, ať už jde o volný pohyb psů, pálení klestí na zahradách, používání hlučné zahradní techniky, nebo příliš hlasitou zábavu po setmění. Kde ale zjistit, jaká případná omezení platí a jaká pravidla byste měli respektovat nad rámec zákona či obvyklých konvencí, aby vám případně nehrozil postih? A může se stát, že obec vezme právo do svých rukou až příliš pevně? Pokud se tak stane, je obvykle nutné přezkoumat soulad či nesoulad dané vyhlášky se zákonem.
K některým typům obecních vyhlášek je v zákoně dokonce přímo opora. Například § 13 zákona č. 379/2005 Sb. uvádí, že „obec v samostatné působnosti může v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů.“
Ne vždy jsou ale obecně závazné vyhlášky v souladu se zákony a Ústavní soud se k jejich platnosti mnohokrát vyjadřoval. Zkoumal především to, jak obce svoje vyhlášky formulovaly, nebo zda ve svých zákazech nešly nad rámec některého speciálního zákona, který už danou oblast upravoval. A konstatoval, že obce mohou na svém území omezit určité aktivity, které jsou svou intenzitou schopny výrazně narušit veřejný pořádek nebo ochranu dětí a mládeže.

Kde získat informace

Podmínkou platnosti právních předpisů obce je jejich vyhlášení vyvěšením na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce s rozšířenou působností se zveřejní také na úředních deskách obecních úřadů v jejím správním obvodu.
Objeví-li se informace o chystané vyhlášce či nařízení ještě před schválením zastupitelstvem či radou, mají pouze informativní a nezávazný charakter a mohou sloužit například jako výzva k doplnění návrhů.
Právní předpisy obce musí být také každému přístupné na příslušném obecním úřadě, nařízení obce s rozšířenou působností také na obecních úřadech v jejím právním obvodu.
Může být užitečné vědět, že právní předpisy obce se číslují vzestupně, v každém kalendářním roce začíná vždy nová číselná řada. Vyhlášky i nařízení se číslují ve společné číselné řadě.
Dozor nad vydáváním a obsahem vyhlášek vykonává Ministerstvo vnitra, krajský úřad příslušného kraje pak vykonává dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí. Tam lze také začít případné rozporování obecní vyhlášky či nařízení v případě, že by mohly být v rozporu se zákonem.

Práva občanů obcí

Obec má právo požadovat na svém území plnění příslušných vyhlášek a nařízení. Pojďme si ale připomenout, že i občané mají celou řadu práv, která mohou uplatnit vůči obci, ať ku prospěchu věcí, nebo v případě, že se cítí na svých právech omezeni.
Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Některá práva mají rovněž lidé, kteří vlastní v obci nemovitost.
Občané mohou například volit a být voleni do zastupitelstva obce. Ne však ti, kteří v obci pouze vlastní nemovitost. Mohou hlasovat v místním referendu, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce, nahlížet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Mohou požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce a podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Orgány obce je musí vyřizovat bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Co vám může nařídit obec?