Čištění spalinových cest

Pohled na plápolající oheň v krbu či kamnech žádné elektrické topidlo nenahradí. Aby tomu tak skutečně bylo, musíme provádět údržbu a čištění spalinových cest, jak nám ostatně ukládá i zákon.

Pokud totiž k vytápění domova, ať už stálého, nebo rekreačního, používáme topidla na pevná paliva, jsme povinni na základě vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty vydané Ministerstvem vnitra dodržovat předepsané podmínky pro provoz komínů a kouřovodů a stanovené lhůty čištění a kontrol.

Původní komíny na historických stavbách si žádají
důkladnou kontrolu

Vyhláška v praxi

Čištění spalinové cesty spočívá zejména v odstranění pevných látek, usazenin a nečistot z kouřovodů a komínů. Úlevou pro naši peněženku je, že si pravidelné čištění zdrojů tepla do 50 kW můžeme obstarat sami. U celoročně provozovaných kamen, krbů a kotlů na pevná paliva je to 3× ročně, u sezónních 2× ročně. Nejméně jednou ročně je pak povinností provozovatele zajistit kontrolu komínu a spalinových cest způsobilou osobou. Topidla s výkonem nad 50 kW vyžadují čištění a kontrolu 2× ročně.
Revizi odborně způsobilou osobou musíme nechat provést před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a po každé stavební úpravě komína. Taktéž při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, vzniku nebo podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě a po komínovém požáru.

Vyschlé dřevo je zárukou, že se oheň
nebude dusit

Čistící pomůcky

Jak se nejlépe zhostit vyčištění komínu? Podle odborníků je nejúčinnější použít před vlastním mechanickým čištěním některý z chemických přípravků prodávaných běžně v drogériích a hobbymarketech, například Fermit, Kominík, PE-PO Kominíček, Čisticí špalek, Čisticí poleno, Sadpal aj. Většinou obsahují kovové soli, dusičnan draselný či síran měďnatý, které uvolňují saze a dehet ve spalinových cestách, a ty je pak možné snadněji vyčistit.
Po vychladnutí komínu se k čištění používá například kominický strojek, tzv. sluníčko, což je závaží a diskový kartáč potřebného průměru připevněný k provazu nebo řetězu, s jejichž pomocí se pomalu spouští do komínového tělesa. Další možnost představuje štosákový kartáč, což je opět diskový kartáč upevněný na ohebných nastavitelných tyčích. S ním se dá komín čistit jak shora, tak i zespodu, ale vždy nejprve podle polohy čisticího otvoru směrem nahoru a poté dolů až na dno k vybíracímu otvoru komínu. Pro průběžné čištění poslouží kominická štětka.
U nerezových vložek komínu volíme kartáče ze stejného materiálu, tedy nerezu.

Vesele plápolající oheň je nejlepším dokladem, že
kamna dobře táhnou

Čisté čištění

Před samotným vymetáním komínu radí kominíci nejprve uzavřít všechny průduchy v topeništích a utěsnit samotná dvířka topidel a komínu vložením například novin do těsnicích ploch dvířek. Předejdeme tím nežádoucímu vyfouknutí sazí do interiéru.
Posledním nutným úkonem je vybrání uvolněných sazí a dehtu čisticím otvorem u paty komínu. To lze provést buď vymetením smetáčkem, nebo k tomu určeným vysavačem či za pomoci adaptéru na vysavač, což je navíc rychlejší a čistší cesta.
Když máme čistý komín zbývá vyčistit samotné topidlo a ještě kouřovod. Ten nejsnadněji vymeteme venku štětkou. Roury však musíme nejprve opatrně vyjmout z kamen a komínové zděře, abychom si saze nerozsypali po pokoji.
Pokud se čištění podařilo podle plánu, máme zase na nějaký čas pokoj a dobrý pocit, že jsme učinili vše pro dobrý tah a bezpečí našeho topeniště.

Usazeniny odstraňujeme i z dvířek kotle

Správný tah

Večer se, pohodlně usazeni v křesle u vesele praskajícího ohně, můžeme zamyslet nad tím, proč nám krb nebo kamna někdy špatně táhnou. Příčinou může být umístění komínu ve stínu střechy nebo vysokých stromů, příliš vysoká venkovní teplota, kdy u málo izolovaného komínu vzniká velký teplotní rozdíl, dále může být na vině zafoukání větru do komínu, což nám pomůže odstranit komínový otočný nástavec, který se natočí po větru a injektorovým efektem napomáhá ke zvýšení tahu.
Rovněž ventilační turbína osazená na vršek komínu vede svým roztočením k lepšímu odvodu spalin a zamezuje zafukování větru a průniku deště do tělesa komínu. Proti zatékání pomůže i prostá stříška buď jen nad vyústěním, nebo celým průřezem komínového tělesa.
Důvodem špatného tahu bývá také netěsnící komínové těleso, ať už jde o nedokonale vyspárované zdivo, nebo trhliny ve zdivu.
Problémy s tahem mají ale i příliš dobře izolované stavby. Zde je nutné zajistit dodatečný přívod vzduchu do topeniště.
V mnoha případech můžeme hledat příčinu již v konstrukci či výstavbě komínového tělesa. Když nemá komín správnou výšku, přičemž pro optimální tah je potřeba délka od zaústění krbových kamen nejméně 4 metry. Pro zvýšení tahu lze použít i různé nástavce zvyšující účinnou výšku, ale o vhodnosti provedení bychom se měli poradit s profesionály.
Podstatnou roli hraje také průměr komínu, který by měl být podle prodejců kamen minimálně 150 mm. U otevřeného krbu může za vracení kouře zpět do místnosti i nesprávně vypočítaná plocha tzv. koníku.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Martina Lžičařová, Zdeněk Roller, Shutterstock a archiv firem

Čištění spalinových cest

Čištění spalinových cest