Cesta ke stavbě

Rubrika: Právo

Při projednávání stavebního povolení na stavbu rodinného domku na stavebním úřadě (SÚ) nastal problém s příjezdovou komunikací. Stavební pozemek sousedí s cestou ve vlastnictví obce, v katastru je vedena jako ostatní komunikace a je využívána převážně zemědělskou technikou. Povrch této komunikace je prašný, nezpevněný a SÚ požaduje, abych ji zpevnil. Přitom tato příjezdová cesta navazuje na komunikaci, na které je bytová zástavba a její povrch je rovněž prašný a nezpevněný. Obec v současné době staví čističku a vodovod, proto na komunikace nemá prostředky. SÚ odmítá dát stavební povolení bez zpevněné příjezdové cesty. Prosím o radu jak postupovat. D.

V obecné rovině dle § 111/1 písm. c) stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění) platí, že stavební úřad je povinen přezkoumat podanou žádost o vydání stavebního povolení (a připojené podklady) z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří mimo jiné, zda je zajištěn příjezd ke stavbě.
Požadavek na zřízení příjezdové cesty k rodinnému domu je pak konkretizován v § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území (vyhláška. č. 501/2006 Sb., v platném znění), který stanoví, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. V zásadě lze tedy uzavřít, že požadavek stavebního úřadu je oprávněný.

Výjimky jsou možné

Jedním dechem je však nezbytné dodat, že tento požadavek není absolutní, to znamená, že právní předpisy dovolují udělit z tohoto požadavku výjimku.
Konkrétně dle § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území platí, že za splnění podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možné udělit žadateli výjimku mimo jiné i z požadavku dle § 20/7 této vyhlášky. Výjimka tedy může být udělena z požadavku na to:

  •  aby byla příjezdová pozemní komunikace zpevněná,
  • aby byla tato pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m,
  • aby tato pozemní komunikace končila nejdále 50 m od stavby.

Aby mohla být udělena výjimka z požadavku dle § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, musí být splněny podmínky dle § 169 stavebního zákona, dle něhož platí, že:

  • výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje (což je ve vašem případě splněno), a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby;
  • řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu;
  • o výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci;
  • řízení o výjimce se vede na žádost (tedy na vaši žádost) buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona; nemusí však být ukončeno společným správním aktem.

Podejte žádost o výjimku

V současné chvíli doporučuji podat u místně příslušného stavebního úřadu žádost o udělení výjimky z požadavku dle § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, kterou můžete mimo jiné odůvodnit tak, že je-li předmětná nezpevněná příjezdová pozemní komunikace běžně využívána zemědělskou technikou, bude možné jí využít rovněž pro příjezd stavebních strojů a nákladních automobilů (stejně jako pro eventuální příjezd hasičských automobilů). V žádosti dále uveďte, že s ohledem na skutečnost, že stejná pozemní komunikace je využívána opodál vybudovanou bytovou zástavbou, jsou dle vašeho názoru veškeré požadavky dle § 169 stavebního zákona splněny. Nebude-li stavební úřad ochoten výjimku udělit, můžete v této věci kontaktovat jemu nadřízený krajský stavební úřad (tzn. podat proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu opravný prostředek).

www.bezplatnapravniporadna.cz

Znáte linku pomoci řidičům 1224?

Všichni jistě znáte linky 150, 155, 158 a 112, které vás rychle spojí se záchrannou službou, hasiči či policií. Ale co vám říká linka 1224?

Jedná se o unikátní službu všech českých pojišťoven. V případě nehody či poruchy stačí zavolat na tuto linku a dostane se vám odpovídající pomoci.
Při poruše auta či nehodě není snadné dohledat číslo na asistenční službu své pojišťovny, proto se české pojišťovny dohodly na unikátní lince pomoci řidičům 1224. Na tuto linku mohou řidiči v případech nouze zavolat bez ohledu na to, u jaké pojišťovny mají uzavřené povinné ručení či havarijní pojištění.
Linka pomoci řidičům okamžitě zajistí pomoc, asistenci či odtah přesně v takovém rozsahu, jaký má volající ve své pojistné smlouvě. Jedná se o velmi jednoduchou a efektivní službu, které pomáhá rychle odstranit následky nehod.
Kromě toho, že je linka snadno zapamatovatelná a dostupná, také chrání řidiče před tzv. lovci nehod. Tyto společnosti se „jakoby náhodou“ zjeví u nehody a vystresovaným řidičům nabízí rychlou pomoc. Ve skutečnosti však využijí situace a řidičům vnutí zbytečné a hlavně drahé služby, které jim pojišťovna neuhradí. Na lince 1224 se řidičům dostane profesionální pomoci zcela zdarma.
„Zatímco dříve si musel motorista ukládat nebo pamatovat kontakty na konkrétní asistenční společnost své pojišťovny, nyní mu díky spolupráci všech pojišťoven postačí univerzální čtyřmístné číslo. Číslo 1224 je dostupné 12 měsíců v roce, 24 hodin denně. Díky tomuto jasnému spojení si ho budou řidiči dobře pamatovat. V případě nehody nebo poruchy se tak mohou spolehnout na rychlou a profesionální pomoc od své pojišťovny,“ říká výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.

www.epojisteni.cz

TEXT: Bezplatná právní poradna
KRESBA: Jiří Novák

Cesta ke stavbě