Zákon o odpadech

Rubrika: Právo

Odpady jsou přirozeným produktem lidské činnosti. Neustále řešenou otázkou ovšem zůstává: „Co s nimi?“

Moderní trendy nakládání s odpady říkají, že v prvé řadě je nejlepší žádné odpady neprodukovat a jsou-li vyprodukovány, co největší objem z nich uvést co nejrychleji zpět do oběhu jako zboží pro spotřebu (znovuvyužití). Není-li to možné, pak je třeba suroviny z odpadů v co největší míře z odpadu vytěžit a využít na výrobu nového zboží nebo využít jiným, životnímu prostředí neškodlivým způsobem (výroba tepla a elektřiny).

Zákonem o odpadech (z. č. 185/2001) jsou upravena pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. Odpadem je podle zákona každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu.

Dle zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Bohužel stále dochází k tomu, že lidé ukládají odpady na místa k tomu neurčená, tedy nelegálně. Jedná se o tzv. „černé skládky“. Lidé se zbavují starých věcí tak, že je vyhodí v lese, do potoka nebo kamkoli, bez ohledu na to, jakou škodu tím způsobí. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody – může se tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat kupříkladu zdroje pitné vody. Podle druhu „uskladněného“ materiálu může hrozit i nebezpečí vznícení a požáru okolních hořlavých objektů.

Pokuty za černé skládky

Vlastníkům nebo uživatelům pozemků, na kterých se černé skládky nacházejí, hrozí například v Praze pokuty až do výše 100 000 Kč od úřadů městských částí (§ 29 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze), pokud na svých pozemcích neudržují čistotu a pořádek. Za založení černé skládky, resp. za neoprávněné založení skládky nebo odložení odpadků či odpadu mimo vyhrazená místa může fyzická osoba dostat pokutu až 50 000 Kč (§ 47 odst. 1 pís. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V zákoně o odpadech jsou definovány i další přestupky, kterých se může fyzická osoba, která není podnikatelem, dopustit. Obec může uložit pokutu až do výše 20 000 Kč za: a) zbavení se autovraku nebo vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem, b) odložení elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

Inspekce (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství) může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že: a) převezme odpad do svého vlastnictví, b) provádí nedovolenou přepravu odpadů podle čl. 26 nařízení Rady EHS č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením, c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

Fyzickým osobám oprávněným k podnikání a také právnickým osobám můžou být pokuty uloženy ještě vyšší, a to až do výše 50 miliónů Kč.

Poplatky za odpady

Zákon o místních poplatcích upravuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zavedení tohoto poplatku stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jeho vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou také povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou výše pod pís. a) a b) a kalendářní rok, a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou výše pís. a) a b)/ a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

Dle výše uvedeného je zcela zřejmé, že záleží pouze na obci jak vysoký poplatek za svoz odpadů určí – je pouze stanovena horní hranice 500 Kč. Zákonem o místních poplatcích je však ust. § 16 dána obci, která poplatky spravuje, možnost ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Ti, kteří platí poplatky i v místech svých rekreačních chat a domků a mají pocit, že poplatek za svoz odpadů je nepřiměřeně vysoký, popř. nemají finanční prostředky, mohou požádat obec v souladu s ust. § 16 zákona o místních poplatcích o jeho snížení nebo prominutí. Upozorňuji však na ustanovení § 11 citovaného zákona, které stanoví, že pro případ nezaplacení poplatku, jeho pozdní úhrady, nebo zaplacení nesprávné výše, má obec možnost vyměřit poplatek platebním výměrem s tím, že může navýšit pozdě zaplacené poplatky až o 50 %.

Kam tedy s odpadem?

Většinou patří do kontejnerů. Pokud se jedná o odpad, který do kontejnerů nepatří, je nutné jej odvézt do některého ze sběrných dvorů nebo do pravidelně přistavovaných velkoobjemových kontejnerů. Sběrné dvory přijímají veškerý odpad od občanů zcela zdarma (pouze za pneumatiky se někde platí asi 25 Kč/kus) a otevřeno mívají i v sobotu. Odpad ze zeleně je navíc možné také odkládat do kompostáren. Veškeré informace o sběrných dvorech lze najít na internetu a informace by měl každému podat i obecní či jiný úřad.

Text zákona o přestupcích najdete napfi. na internetových stránkách www.municipal.cz/predpisy/200_90.htm, text zákona o odpadech na stránkách www.business.center.cz.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Zákon o odpadech