Autorské právo

Rubrika: Právo

Autorské právo je odvětví práva, které vymezuje nároky autorů děl (spisovatelů, hudebníků, filmařů, programátorů) na ochranu před nespravedlivým či protiprávním využíváním jejich tvorby.

Jeho prostřednictvím poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o užívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. V České republice je upraveno autorským zákonem (zákon č. 121 /2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Zákon o právu autorském č. 121/2000 Sb. upravuje
a) práva autora k jeho autorskému dílu,
b) práva související s právem autorským: 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 6. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,
c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
d) ochranu práv podle autorského zákona,
e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Co je to dílo

Dílo podle autorského práva je dílo, které je vytvořeno tvůrčí činností autora jako fyzické osoby. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, přičemž zničením věci (nosiče díla) nezaniká autorské právo k tomuto dílu.

Právo řeší vztah mezi vlastnictvím hmotného předmětu, jehož prostřednictvím je předmět autorského práva vyjádřen, a vlastním autorským právem osobnosti, která dílo vytvořila. Nabytí vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno (tedy k nosiči díla), neznamená nabytí oprávnění k výkonu práva dílo užít (není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zákona jinak).

A naopak, není-li to dohodnuto či nevyplýváli to ze zvláštního právního předpisu jinak, poskytnutím oprávnění k výkonu práva dílo užít jiné osobě zůstává nedotčeno vlastnické právo nebo jiná věcná práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno.

Autorské právo zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Zatímco práva osobnostní jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát (zanikají až smrtí), výkon práv majetkových lze smlouvou udělit i jiné osobě.

Práva autora

Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla, osobovat si jeho autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé. Autor má také právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li autorský zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má také právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplýváli z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát – tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Po smrti autora si však nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu. To smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li ovšem o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoliv z osob autorovi blízkých. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle zákona.

Majetková práva autora

Autor má právo své dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených zákonem. Poskytnutím tohoto oprávnění právo autorovi nezaniká.

Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle zákona. Toto právo však nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka. Vlastník není povinen autorovi takovou věc vydat, je však povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi.

Užívání díla

Právem dílo užít je: právo na rozmnožování díla, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti, zejména právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos nebo provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla, právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.

Doba trvání majetkového práva

Majetková práva trvají, není-li stanoveno jinak, po dobu autorova života a dále pak 70 let po jeho smrti. Ohledně majetkových práv dále platí: bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil, majetková práva k dílům anonymním a pseudonymním trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla, doba trvání majetkových práv k dílu audiovizuálnímu se počítá od smrti poslední z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby vytvořené pro audiovizuální dílo. Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.

Užití pro osobní spotřebu

Na závěr upozorňuji na jeden z termínů užívaný autorským zákonem, a to „užití pro osobní potřebu“. Autorský zákon používá termínu užití díla, ze kterého výslovně vyjímá užití pro osobní potřebu. Jakékoli dílo, kromě počítačového programu či elektronické databáze, proto kdokoli smí pro svou osobní potřebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu (netýká se rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou). Takto vzniklé rozmnoženiny však nesmí být využity k jinému účelu (nesmí se dále šířit). Aby taková užití pro osobní potřebu nebyla na újmu autorů, poskytuje autorský zákon autorům paušální platby v souvislosti s takovým užitím.

Každý výrobce či dovozce strojů a přístrojů pro rozmnožování tiskovin, zvukových či filmových nahrávek, výrobce či dovozce nenahraných nosičů zvukových a filmových záznamů apod. je proto povinen platit paušální poplatky tzv. kolektivnímu správci, tzn. organizaci, která takto vybrané prostředky spravuje a rozděluje autorům. Proto je při koupi ke každému DVD přehrávači, kopírce či k CD médiím připočítávána i platba kolektivnímu správci práv.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Autorské právo