Cestovní smlouva

Rubrika: Právo

Blíží se doba dovolených, je tedy vhodné připomenout, že cestovní smlouva je samostatným smluvním typem obsaženým v občanském zákoníku a podmínky, za kterých se tato smlouva uzavírá, jsou stanoveny zákonem.

Cestovní smlouva

Tento smluvní typ upravují §§ 852a až 852k občanského zákoníku (znění občanského zákoníku najdete na internetových stránkách www.business.center.cz). Na cestovní smlouvu rovněž odkazuje zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Pojem zájezd je však definován právě v zákoně o cestovním ruchu. Ten definuje pojem zájezd jak pozitivně, tedy říká, co je zájezdem, tak negativně, tedy jasně vymezuje, co zájezd není.

Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb: a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu, nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Zájezdem naopak není kombinace služeb cestovního ruchu: a) sestavená až na základě individuálního požadavku klienta, b) prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo c) jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání.

Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Cestovní smlouva musí být písemná.

K základním náležitostem cestovní smlouvy náleží: a) označení smluvních stran, b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a doba jejich trvání; vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl zákazníkovi předán, c) cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

Cestovní smlouva musí rovněž obsahovat: a) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře, b) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy, c) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, pak údaje o počtu a výši těchto dalších plateb, d) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, e) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty, f) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah, g) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, h) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.

Kompletní text zákona o cestovním ruchu lze najít na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) v záložce cestovní ruch.

TEXT: BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Cestovní smlouva