Zateplení střechy

Zvláště u starších domů má výrazný podíl na tepelných ztrátách špatně izolovaná střecha. Její zateplení tedy má smysl i v případě, že se nechystáte proměnit půdu v obytné podkroví.

Obvyklé složení vrstev nadkrokevní izolace

Zeptáte li se na rady ohledně zateplení střechy odborníků, doporučí vám zpravidla upřednostnit pokládku izolace nad krokve. Nadkrokevní zateplení však vždy vyžaduje sundání či výměnu střešní krytiny, často také nový záklop a instalaci nosných prvků nebo speciálních systémových panelů. Nadkrokevní izolací lze dosáhnout vynikajících parametrů zateplení, ale jde o poměrně nákladný a konstrukčně náročný postup.

V této krkonošské dřevěnce je v podstřeší použita nadkrokevní izolace Thermodach

 

Zateplení „z půdy“

Vložení tepelné izolace mezi krokve a pod krokve lze udělat bez sundání krytiny a při pečlivém dodržení doporučených postupů se dá zvládnout svépomocí, což je jeden z důvodů, proč tento způsob volí mnoho majitelů chalup a chat. Při práci z půdy navíc nejste omezeni počasím ani ročním obdobím a oproti nadkrokevnímu zateplení také zpravidla ušetříte na nákladech. Jakákoli chyba při tomto způsobu izolace však může vést k tepelným ztrátám tepelnými mosty. Nesprávné umístění či spojení hydroizolací a parozábran může kromě vzniku tepelných mostů způsobit i kondenzaci vlhkosti a v jejím důsledku pak borcení izolační hmoty a narušení konstrukce krovů. Dodržet zásady správného umístění a upevnění izolačních pásů a fólií však není tak složité, jak se někdy snaží majitelům domů namluvit stavební firmy. Je však nutné přesně dodržovat návody a postupy.

I když izolujeme podkroví mezi krokvemi, lze je ponechat pohledové

 

Mezi krokve i pod krokve

Základním problémem zateplení střechy vložením izolačních pásů či desek pouze mezi krok ve jsou tepelné úniky dřevěnou konstrukcí, protože dřevo nemá dostatečnou izolační schopnost. Tepelné mosty pak kromě úniků tepla často způsobují i narušení vnitřních stavebních konstrukcí, například vlhké pruhy na sádrokartonových stěnách podkroví. Při kotvení izolačního materiálu do konstrukce střechy mohou vznikat i tzv. bodové tepelné mosty. Hrozí i při upevňování dalších konstrukcí a prvků, které souvisí se zateplením domu. Výrazného omezení vlivu tepelných mostů lze v takovém případě docílit použitím speciálních podložek pro uchycování konstrukcí do zateplení a vhodným výběrem upevňovacích hmoždinek, například s plastovým trnem. Chcete li tedy zateplovat svépomocí a vyhnout se nechtěným tepelným mostům v důsledku konstrukčních chyb nebo použití nesprávných materiálů, má smysl zaplatit alespoň za odborný stavební dozor. Zamezit prostupu tepla skrz konstrukci krovu lze pouze tak, že vložíme izolační pásy nejen mezi krokve, ale i pod krokve. Překrytím krokví izolačními pásy odizolujeme nejrizikovější místa, což jsou již zmiňované tepelné mosty v místě krokví.

Odhalené trámy vás okouzlí i v nových chalupách

 

Jakým materiálem izolovat

Pro izolaci střechy mezi a pod krokvemi se nejčastěji používají materiály pro vnitřní zateplení. Ty se obecně dělí na dvě skupiny. První vyžaduje použití parozábrany (např. minerální vlna, polystyren nebo PUR pěna), druhá nabízí materiály s kapilární aktivitou, které mají schopnost absorbovat vodu, podržet ji a za vhodných podmínek ji opět odpařit.

Střešní systém ISOTEC® je díky a svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem, systémovému řešení skladby celého střešního pláště a jednoduché montáži zcela výjimečným produktem v oblasti střešních izolací

Střešní systém ISOTEC® je díky a svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem, systémovému řešení skladby celého střešního pláště a jednoduché montáži zcela výjimečným produktem v oblasti střešních izolací

 

Šikmé střechy se nejčastěji zateplují izolačními pásy, deskami nebo dílci z polystyrenu, minerální nebo skelnou vlnou, izolanty na bázi dřeva a papíru, ovčí vlnou a konopím. Oblibu získává i sypaná nebo foukaná izolace, na trhu už existuje i nabídka izolačních nástřiků polyuretanovou pěnou.

Kamenná vlna vzniká tavením čediče do jemných vláken, do nichž se pak vstřikují pojiva, hydrofobizační oleje či protiplísňové přísady. Dodává se v rolích nebo deskách. Je odolná vůči ohni, ale neměla by být dlouhodobě vystavena vlhku. Podobné vlastnosti má i skelná vlna.

Minerální vlnu může při zateplení mezi krokvemi nahradit konopná izolace

 

Pro příznivce přírodních materiálů se nabízí možnost použití izolací z ovčí vlny (měkké desky) ošetřené prostředky proti hmyzu, molům a plísním, ale existují i izolační panely z konopí a dřevovlákna. Izolační rohože z ovčí vlny mají schopnost stabilizovat vlhkostní režim v interiéru a doporučují se zvláště pro dřevostavby včetně tradičních roubenek.

K dalším obvyklým materiálům patří pěnové izolace, nejčastěji polystyreny, polyuretany a další produkty z polymerních pěn, ale i pěnové sklo nebo pryskyřice. Expandovaný (pěnový) polystyren (EPS) je buď bílý nebo šedý. Způsob použití jednotlivých typů polystyrenu určují písmena (Z – podlahy, S – střechy, F – fasády). Polystyren je oblíben kvůli nízké ceně, není však určen do dlouhodobě vlhkého prostředí.

Šedý pěnový polystyren má při srovnatelné tloušťce s bílým lepší izolační účinky kvůli pří měsi uhlíkových nanočástic. Díky tomu má materiál šedé zbarvení, ale především lepší součinitel tepelné vodivosti. Používá se podobně jako bílý EPS, je však méně odolný proti UV záření.

Fólie sloužící jako parozábrana musí být nepropustné i ve všech spojích a napojeních

 

Zateplení nad krokvemi

Položení tepelné izolace nad krokve omezí vznik tepelných mostů. Umožní také zachovat viditelnou konstrukci krovů, což dodá obytnému pod kroví jedinečnou atmosféru. Tepelná izolace není v tomto případě kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi (dřevo či kov ve spojích), nenarušují ji ani krokve, které při vkládané izolaci zaberou zhruba dvacet procent zateplované plochy.

Montáž systémů nadkrokevního zateplení je navíc jednodušší a rychlejší než pokládání běžných izolačních pásů, ať už je umísťujete nad krokvemi, mezi či pod krokve. Podklad pro nadkrokevní izolaci mohou tvořit desky střešního bednění, palubky či OSB desky. Na nosný podklad se instaluje parozábrana, izolační pásy se vkládají do kovových držáků nebo lze použít speciální panely pro nadkrokevní izolaci. Pod tepelnou izolaci se pokládá hydroizolace, pod krytinu pak ještě pojistná hydroizolace, difuzně otevřená pro kontakt s tepelnou izolací nebo bedněním.

Při montáži záklopu doporučují odborníci dbát na to, aby bylo možné při následném položení parozábrany nebo parobrzdy zajistit jejich vzdu chotěsné napojení na štítové a lícové zdivo. Pásy parozábrany je nutné klást s přesahem a spojují se pomocí speciální těsnicí pásky. Vzduchotěsné napojení je třeba udělat i k přiléhajícím nebo pro stupujícím stavebním konstrukcím.

 

Velmi pěkný podkrovní prostor, který stolice člení na jednotlivá zákoutí

Systémy pro zateplení

Základem nadkrokevních zateplovacích systémů bývá minerální vlna nebo polystyren. Isover nabízí i systém s nosnými konstrukčními trámky z tvrdé minerální vaty. Ty se instalují na vrchní straně střešní konstrukce, mezi ně se vkládá klasická minerální izolace a následně latě, difuzní fólie a střešní krytina. V tomto případě je třeba sundat starou krytinu a latě, položit záklop na krokve, spodní opěrnou desku, parozábranu a pak nosné trámky Isover a mezi ně standardní minerální izolaci. Následuje ochranná difuzní fólie, kontralatě a pak podstřešní latě, na které klademe střešní krytinu.

Jinou variantou je například použití panelů Isotec, které se vyrábějí z polyuretanové samozhášivé pěny s uzavřenou strukturou pórů. Montují se přímo na krokve, jsou samonosné a nevyžadují bednění. Ale nejde jen o panely. Isotec systémově řeší nejen izolaci střechy, ale také její vodotěsnost, laťování atd. Pokládka systému je jednoduchá, izolaci tvoří jediný stavební prvek, panely se spojují zámky a po sestavení vytvoří samonosný střešní plášť.

www.studioconti.cz, www.knauf.cz, www.rockwool.cz, www.isover.cz

 

Parozábrana

Je to fólie, která omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu. Jde o membránu, která odděluje dvě různá prostředí, zpravidla interiér a exteriér. Slouží k zamezení úniku vodních par z interiéru do konstrukce, kde by jinak pára kondenzovala, snižovala účinnost tepelné izolace a poškozovala nosné prvky. Je důležité vytvořit parozábranu zcela souvislou, jinak pára proniká neuzavřenými otvory. K utěsnění spojů se proto používají speciální lepicí vzduchotěsné pásky.

 

Parobrzda

Jde o fólii, umožňující páře odchod z interiéru v podobě molekul. Parobrzda proto nechává dům do jisté míry dýchat a propouštět zevnitř ven molekuly vody. Část vlhkosti tedy při použití parobrzdy proniká k dřevěné konstrukci, z vnější strany proto musí být umožněno odpařování této vlhkosti. Vnější vrstvy včetně izolací musí být propustné, je tedy nutné instalovat prodyšné izolanty.

 

Dobré rady

Účinné zateplení musí eliminovat tepelné mosty, vložení izolace mezi krokve problém zcela nevyřeší.

Účinná je pouze dokonale utěsněná parozábrana, Překrývejte proto jednotlivé pásy fólie s dostatečným přesahem a použijte speciální těsnicí pásky k jejich neprodyšnému slepení. Důležitá je nepropustnost spojení okrajů fólie s další konstrukcí.

Minerální vlna se snadno instaluje, ale je třeba ji chránit před vlhkem. Pásy z ovčí vlny dokážou stabilizovat vlhkostní poměry v domě lépe než jiné typy izolací.

Nadkrokevní izolace je dražší, ušetří však prostor v podkroví a umožní nechat vyniknout původní konstrukci krovu.

 

TEXT: RICHARD GURYČA

FOTO: ARCHIV FIREM A SHUTTERSTOCK

Zateplení střechy