Nekvalitní fasáda

Rubrika: Právo

V důsledku nekvalitně opravené fasády domu se odlupuje barva včetně štuku.

Koukám, že vám upravili fasádu a bez smlouvy.

Na celém domě se objevují praskliny různé šíře a délky. První se objevily již týden po skončení prací. Na reklamace nebyl brán zřetel. (R. D., Nová Ves) Předpokládám, že na dílo byla uzavřena smlouva podle občanského zákoníku. Podle § 648 platí, jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat její bezplatné odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy.

Jestliže zhotovitel na vaši reklamaci vad nereaguje, doporučuji poslat mu doporučený dopis, formulovaný jako pokus o smír před podáním žaloby k soudu. V dopise uveďte své požadavky a termín, dokdy má vady odstranit. Kdyby ani to nepomohlo, budete se muset svých práv domáhat soudní cestou. Opatřete si znalecký posudek soudního znalce (vybrat lze ze seznamu na www.justice.cz). V případě, že s reklamací uspějete, máte dle § 509 právo na náhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.

Případný spor je možné řešit i mimosoudní cestou (za předpokladu, že zhotovitel s tím bude souhlasit). Pokud byste se rozhodli využít mimosoudního řešení sporu za účasti mediátora, obraťte se na některé ze středisek, jejichž adresy najdete na www.adr.komora. cz v sekci „Kontaktní místa“.

www.epravo.cz

TEXT: MGR. JAROSLAV VAŠKO
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Nekvalitní fasáda